نرخ رشــد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت و میزان پیشــرفت و افزایش رفاه در یک کشور را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

در این گزارش به بررســی راهکار های کارشناســان برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پرداخته ایــم.

 

رشــد اقتصــادی در تعریــف کارشناسان به معنای افزایش تولید کل در یک اقتصاد اســت.

 

ســود کل در تولید، با افزایش میانگین بهره وری، ارتباط دارد.

 

این امر منجر به افزایــش درآمد می شــود و مصرف کنندگان را ترغیب می کند تا خرید بیشتری انجام دهند و این به معنی کیفیت و اســتاندارد بالاتر زندگی است.

 

در اقتصاد، رشد معمولا به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، ســرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل ســازی می شــود.

 

به ویژه اینکه، افزایش کمیت یا کیفیــت جمعیت حاضر در محل کار و ابزار هایی که باید با آن ها کار کنند و دستورالعمل هایی که آن ها برای ترکیب نیروی کار، ســرمایه و مواد اولیه در دســترس دارند، منجر به افزایش بازده اقتصادی می شود.

 

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران رشــد 3.3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 2.9 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه اول ســال 1401 بوده است که انتظار می رود در سال جاری با سیاست های اتخاذشده، این عدد رشد قابل توجه ای داشته باشد.

 

 

لزوم اصلاح ســاختار بودجــه برای افزایش رشد اقتصادی

 

در همین رابطه امین شــاکری، رئیس مجمع عالــی کارآفرینان، در گفتگو بــا میزان گفت: ایجاد تحول و رشد اقتصادی در کشور به عنوان مهم ترین عملکرد نظام مدیریت اقتصادی کشور باید تلقی شود.

 

وی اصلاح ساختار بودجه و رفع کســری بودجه را از راهکار های مؤثر در تحول و رشــد اقتصادی دانســت و تصریح کرد: برای دستیابی به شــرایط اقتصادی بهتر در کشور و گذر از شرایط نامناسب فعلی باید تمام نهاد های اقتصادی کشور ملزم به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شوند.

 

رئیــس مجمع عالــی کارآفرینــان در ادامه با اشــاره به اصل 44 قانون اساسی، گفت: کاهش تصدی گــری دولت در اقتصاد و خروج دولت از بنگاه داری اقتصادی به سمت مدیریت اقتصادی و توجه به بخش خصوصی و علاوه بر آن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های مولد اقتصادی و حمایت لازم از سرمایه گذاران و کارآفرینان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

 

پرهیز جدی دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی و منابع صندوق توســعه ملی، اصلاح نظام بانکــی و نظارت دقیق برای پرهیز از افزایش نقدینگــی و ناترازی بانک ها، اســتقلال بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار اصلی پولی کشــور، حمایت لازم از تولید ملی و صادرات و ایجاد شــفافیت اقتصادی در نظام اقتصادی کشــور از راهکار های رشد اقتصادی کشــور اســت.

 

به گفتــه وی توســعه اقتصاد دانش بنیان، توســعه دیپلماســی اقتصادی و انعقاد موافقت نامه های تجاری با سایر کشور ها به خصوص کشــور های همســایه از مهم ترین راهکار ها برای تحول اقتصادی کشور محسوب می شــوند.

 

این عضو هیئت مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران با اشــاره به تأثیر بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در کارآفرینی برای بهبود شــرایط اقتصادی، گفت: تقویت سامانه درگاه ملــی مجوز ها به منظور ســهولت در راه اندازی کسب وکار و توســعه فعالیت های کارآفرینانه و اقتصادی به جهت رشد و تحول اقتصادی کشور در آینده اهمیت بسزایی دارد.

 

وی در پایان با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات فعــالان بخش خصوصــی و متخصصین فعال در حوزه هــای اقتصــادی کشــور، تأکید کرد: بهره مندی دولت از ظرفیت تشکل های اقتصادی و نظرات مشــورتی متخصصان و صاحب نظران اقتصادی، مطمئنا از تکرار اشــتباهات و ایجاد چالش های اقتصادی در کشور جلوگیری خواهد کرد و به کارگیری این تجربیات در نهایت موجب توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.

 

 

رشــد اقتصادی بــه موجب کنتــرل تورم به وجود خواهد آمد

 

ابوالفضل صادقی، فعال اقتصادی، با اشــاره به شعار ســال 1402 مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» در گفتگو با میزان گفت: تحقق امر مهار تورم نیاز به همکاری و همدلی در داخل کشور دارد و بایــد با تکیه بر تولیــد داخل و کاهش وابســتگی زمینه های دستیابی به این امر را به وجود آورد.

 

وی بــا بیان اینکه برخــی از قوانین موجود بر ســر راه تولیدکنندگان موجب کاهش سرعت تولید خواهد شــد، تصریح کرد: ایجاد شرایط و زمینه های لازم از طرف مسئولین برای فعالان اقتصادی موجب رشد اقتصادی خواهد شد که در پی آن کنترل تورم را نیز محقق می سازد.

 

 

کاهش ســرمایه گذاری، رشــد اقتصادی را کاهش داده است

 

همچنین ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی، در ایــن رابطه در گفتگو با میــزان گفت: تورم مانع بر سر راه ثبات اقتصادی است و در پی آن سرمایه گذاری نیز از بین خواهد رفت.

 

به گزارش میزان؛ به گفته وی در سال های اخیر رشد سرمایه گذاری کاهش یافته و این امر توقف رشد اقتصادی را به وجود آورده است.

 

بهادرانی رفع کســری بودجه از ســوی دولت را یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود اقتصاد دانست و گفت: همچنین تســهیل امر ارتباط با سایر کشور ها موجب جلوگیری از به وجود آمدن شــوک های اقتصادی به بازار خواهد شد.

 

به گفته وی افزایش تولید باعث رفع فقر و کاهش بیکاری می شود و همچنین باعث رشــد سرمایه در کشور خواهد شد.

 

گفتنی است؛ این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: افزایش تولید باعث عرضه بیشتر و در پی آن به وجود آمدن رقابت در بازار خواهد شد که این امر به نفع مصرف کننده است و در مقابل نیز افزایش سوددهی برای تولیدکنندگان، منفعت فعالان اقتصادی را تامین خواهد کرد.

 

 

«روزنامه آفتاب اقتصادی - 14 فروردین 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/01/14     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |