ارائه تجربیات یــک صادرکننده موفق از زبان خودش.

 

 

 

 

 

 

 

 

کودکــی مهمتریــن دوران زندگی هر فرد اســت و ویژگی ها و رفتارهای آموخته شده این دوران آینده هر فرد را رقم می زند و می تواند از آن فرد یک تاجر یا کارآفرین موفق بسازد و یا شرایط یک زندگی عادی را برای وی ترســیم کند.

 

دوران کودکــی در آینده کاری بســیاری از کارآفرینان و تجــار موفق بخش پررنگ و مهم زندگی آنان بوده است و به آینده شغلی و حرفهای آنان جهت داده است.

 

در این نوشــتار که با یکــی از تجار موفق و با ســابقه ایرانی مصاحبه و به رشــته تحریر درآمده اســت به این جمع بندی رســیدیم که اهمیــت کار و فعالیت اقتصــادی از کودکی در ذهن ایشــان پررنگ بوده و روحیه معامله گری یا به اصطلاح امروز شم اقتصادی را از کودکی آموختند و این روحیه در آینده به ایشان کمک کــرد تا بتوانند کســب و کارهــای مختلف و موفقی را پایه گذاری و اجرا کنند.

 

ایشــان سه عامل علاقه به کار، داشتن پشــتکار و همت بالا و اعتبار و اعتمادســازی را در موفقیت خویش موثر دانستند.

 

به جوانــان توصیه کردند در ابتــدای فعالیت خود با اعتبارسازی و اعتماد ســازی منابع و امکانات لازم را جلب کنند.

 

از شــما دعوت می شود این مصاحبه را مطالعه کنید.

 

 

ممکن است خود را معرفی کنید و توضیحی مختصر در مورد فعالیت تجــاری خود ارائه کنید؟

 

در سال 1343 در شــهرگرگر(هادی شهرفعلی) از توابع استان آذربایجان شــرقی، متولد شدم.

 

پس از گذراندن دوران تحصیلات مقدماتــی و اخذ دیپلم در ســال 1364 متفاوت از خیلی جوانان که مجبور بودند از صفر شروع کنند من از منهای پنجاه سالگی کســب وکار و فعالیت اقتصادی خود را در زمینه هنر )خطاطی و نقاشی) آغاز نمودم.

 

در سال 1372 درست همزمان با فروپاشی شوروی ســابق و به جهت هم مرز بودن شهرســتان جلفا با جمهوری نخجوان و ارمنســتان تصمیم به تاسیس شــرکت بازرگانــی مهتبــار در زمینه صــادرات و واردات کالا گرفتم.

 

ثمره سالها فعالیت در این حوزه ارتباط کاری بســیار خوب با کشورهای گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، امارات متحده عربی، تایلند، و چین بود که از جمله فعالیت های بارز در این سال ها می توان به صادرات و واردات انواع محصولات شوینده، بهداشــتی، پزشــکی، غذایی، شیمیایی، فلزی و ســاختمانی به کشــورهای گرجســتان و ارمنستان اشاره نمود.

 

راه اندازی کارخانه روغن نباتی در کشــور ارمنستان با مشــارکت مدیران وقت شــرکت کشت و صنعت شــمال (جناب آقای دکتر رنجبر) و شریک بومی، با اســتخدام بیش از صد نفر نیروی انسانی و راه اندازی واحد بسته بندی در کشــور گرجستان و نیز پخش و توزیع مویرگی محصولات معرفی شده در پاراگراف بالا، در آن کشــور با بیش از چهل نفر نیروی انسانی شــاغل از دیگــر فعالیت های من به شــمار می آید.

 

ســالانه حدود 6 میلیون دلار کالای غیــر نفتی به گرجستان صادر نموده و در جهت ورود ارز به کشور سهم خود را ادا نموده ام.

 

در ایــن مدت علاقمنــد به تحصیلات دانشــگاهی بودم که ایــن موضوع باعث گردید در ســال 1378 وارد دانشگاه شــده و در رشــته مدیریت بازرگانی تحصیل نمایم.

 

همزمان بــا کار و فعالیت به مطالعه در زمینه های اقتصادی علاقمند بوده و از هر فرصتی برای بالا بردن آگاهی خود در زمینه تجارت خارجی و راه های موفقیت استفاده می کردم.

 

پس از سالها مطالعه و تلاش در زمینه مدیریت های مختلــف بازرگانــی در ســال 1394 موفــق بــه دریافت دکتــرای افتخاری مدیریت اســتراتژیک از بنیــاد اروپایــی EFMD گردیــدم بــا توجه به روحیــه کارآفرینــی و علاقمندی شــدید به ایجاد فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای در سال 1390 و در سن 47 سالگی، در کنار فعالیت های توزیع عمده و مویرگی کالا در گرجســتان، تصمیم به راه اندازی مجموعــه ای با هدف نمایشــگاه دایمــی (Show Room)بــه همراه فــروش عمده وخــرده (هایپر مارکت) در کشور گرجستان گرفتم.

 

در همان ســالها آینده ای متفاوت از کسب درآمد، در ذهنم ایجاد شده بود و در فکر کارآفرینی و پیاده سازی افکار نو در یک کشور دیگر بودم.

 

با جدیت 2 ســال بر روی این پروژه تمرکز کرده و موفق شدیم )در ســایتی به مســاحت 20000 متر مربع واقع در 2 کیلومتری فــرودگاه بین المللــی تفلیس با ســاختمانی در حدود 4000 متر مربع زیربنا که در پنج طبقه به قصد تاسیس هتل ساخته بودیم اما به جهت رکود جهانی سال 2008 بصورت نیمه تمام رها کرده بودیم) فاز اول نمایشــگاه همراه با فروش قهرمان را در مســاحتی حــدود 1000متر مربع در دو طبقه به همراه شــش فقــره انبار اختصاصی برای نگهــداری محصــولات راه انــدازی نماییم.

 

بالاخره موفق شــدیم در شهریور ســال 1392 فاز اول نمایشــگاه دایمی و هایپر مارکت قهرمان را با محصولات مختلــف از قبیل غذایی، بهداشــتی، ظروف آشپزخانه و ســایر موارد افتتاح کنیم.

 

دلیل تمرکز بر ایــن گروه محصــولات تجربــه موفق و چشمگیر در پخش و توزیع مویرگی این کالاها طی سالیان گذشته است.

 

با توجه به روحیه علاقمندی برای انتقال تجربیات بدســت آمده به نســل جوان و جوینــدگان کار و پیشــرفت مادی و معنوی تلاش نموده ام تجربیات خود را بصورت کتاب به رشــته تحریر درآورده و در اختیار مشــتاقان قرار دهم، در این راســتا در سال 139۵ موفق به چاپ اولیــن کتاب خود بنام (روش پیدا کردن یک شــغل خوب با درآمد بالا) گردیده وکتاب های دیگــری مانند چگونه از صفر شــروع کنیم را نیز در دست نگارش دارم که انشالله بزودی به مرحله چاپ خواهد رسید.

 

 

چه عواملــی را در موفقیت خــود موثر می دانید؟

 

عوامل مختلفی در موفقیت یک فرد موثر هســتند و توضیح همه عوامــل خود یک کتاب اســت.

 

اگر بخواهیم بارزتریــن عوامل را توضیــح بدهم یکی علاقه به کار و دومین عامل پشتکار و سومین عامل اعتمادسازی و اعتبارســازی است.

 

اگر علاقه به کار و حرفه وجود نداشــته باشــد فرد در کار پیشرف نخواهد کرد و شــرط اصلی برای کار است.

 

دومین عامل اراده برای کار کردن و حل کردن مسائل مهم اســت در ابتدای هر کار و در زمان شروع کار مسائل بسیاری برای حل کردن وجود دارد چون وقتی که کسی کاری را از صفر یا زیرصفر شروع می کند پول، وســایل و امکانات چندانی ندارد.

 

خیلی از مقدمات را ندارد.

 

با نبود امکانات یک فرد که کاری را شــروع می کند زمان و انرژی زیــادی می برد.

 

به عنوان مثال اگر یک نفر و یا یک کشــاورز که زمینی را شخم می زند اگر امکانات و تراکتور داشــته باشــد و تراکتور گازوئیل و راننده داشته باشــد طبیعی است که در رسیدن به هدف به راحتی موفق می شود.

 

اگر کسی امکانات را داشته باشــد راحت تر و موفق تر است.

 

در نتیجه اگر در اوایل پشتکار نباشــد تحمل مراحل اولیه مشکلات خیلی ســخت می شود و افراد مایوس نیز می شوند.

 

بسیاری از برند برای اعتمادســازی از این جهــت اهمیت دارد که اگر هر جــا اگر اعتمــادی اتفاق نیافتــد اعتباری شــکل نمی گیرد.

 

تا اعتماد جلب نشود فرصت ها و امکانات را در اختیار فرد نمی گذارند.

 

زیر قول زدن و بدقولی ها اعتبار فرد زیر ســوال می رود.

 

من از اول تلاش کردم که اعتبار تولید کنم به هر قیمتی شده ســرم برود و کارم نرود.

 

چون همه چیز را من ندارم و برای این کار اولین شــرط این اســت که اعتماد و اعتبار تولید کنم.

 

اگر به کسی قولی می دهید باید برســانید و اگر به هر دلیلی نتوانستید زودتر خبر بدهید تا اعتبارتان لطمه نبینــد.

 

از روز اول تلاش کــردم اعتبار تولید کنم.

 

اولین شــرط و اولیــن کار من این بود که اعتبار ایجاد کنــد مثال کارهایی را به من می سپارند باید چه ســود کنم چه ضرر کنم من باید به تعهدم عمل کنم و متعهد باشــم که وجه آنان را به آنها برگردانم.

 

اعتمادســازی نقش مهمی در باز شــدن درهای مختلف در کار در زمان شــروع فعالیت و در آینده برای فردی که در مراحله شــروع کار خویش است کمک زیادی می کند.

 

متاســفانه برخــی جوانان در ابتدای فعالیت خود از این مقوله اعتمادســازی و اعتبارســازی آگاه نیســتند و بــه اعتبــار توجه نمی کننــد و گاهی اوقات با بدقولــی اعتبار خود را سوزاندن و پل های خود را پشــت سر خراب کردن فرصت هایشان را از دســت می دهند.

 

این عامل در ظاهر کم اهمت و در واقع بســیار با همیت که یک کشور با اعتبار خود سرپاست و یک تاجر نیز با اعتبار خود موفق اســت و به حیات خــود ادامه می دهد.

 

اعتبــار می توانــد توانمندی و موفقیــت به همراه بیاورد.

 

هرگونه فکر کنید آن گونه خواهید شد.

 

اکثر جوان های ما به این مقوله توجهی نمی کنند.

 

 

شــما از چه زمانی ورود به تجارت را شروع کردید؟

 

در سال 1372 درست همزمان با فروپاشی شوروی ســابق و به جهت هم مرز بودن شهرســتان جلفا با جمهوری نخجوان و ارمنســتان تصمیم به تاسیس شــرکت بازرگانی مه تبــار در زمینه صــادرات و واردات کالا گرفتم.

 

ثمره سالها فعالیت در این حوزه ارتباط کاری بسیار خوب با کشورهای گرجستان، آذربایجــان، ارمنســتان، ترکیه، امــارات متحده عربی، تایلند، و چین بود کــه از جمله فعالیت های بارز در این ســال ها می توان به صــادرات و واردات انواع محصولات شــوینده، بهداشــتی، پزشــکی، غذایی، شیمیایی، فلزی و ساختمانی به کشورهای گرجستان و ارمنستان اشاره نمود.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 12  اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/11     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |