اهمیت گاز طبیعی برای بازارهای انرژی جهانی ســال میلادی گذشــته، به میزان فزاینده ای روشن شد و کشورهایی که صاحب ذخایر بزرگ گاز هستند، از این وضعیت نفع خواهند برد.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارشی به نقــل از اویل پرایس، گاز طبیعی به عنــوان پلی میان یک گذشــته سوخت فسیلی و آینده کم کربن مورد استقبال قرار گرفته است و همزمان، به عنوان اسب تروای صنعت سوخت فســیلی که می خواهد در آینده کم کربنی که از ســوی معماران گذار انرژی در نظر گرفته شــده اســت، همچنان بماند، مورد نکوهش قرار گرفته است.

 

اتفاقات سال گذشــته در اروپا کاملا روشن کرد که ترســیم آینده ممکن است اقدام خوبی باشد اما نیازهای انــرژی فوری را نمی تــوان نادیده گرفت و گاز که انتشار آلایندگی کمتری نسبت به سوخت های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ دارد، برای تامین این نیازها، گزینه عالی اســت.

 

اما از اقبــال بد مصــرف کننــدگان گاز غربی، روسیه و ایران، کشــورهایی هستند که صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان به شــمار می روند.

 

البته آمریکا هم در فهرست پنج کشور برتر از نظر ذخایر گاز طبیعی قرار دارد.

 

 

 روسیه

 

طبق گزارش ســال 2020 شــرکت بریتیش پترولیــوم، ذخایــر گاز طبیعی روســیه به 38 تریلیون متر مکعب می رســد.

 

تولید این کشور ســال گذشــته به 573 میلیارد مترمکعب بالغ شد که 13.4 درصد کاهش سالانه داشت.

 

از نظر تاریخی، اروپا و ترکیــه بزرگترین خریداران گاز روســیه بودند اما پس از تحولات سال گذشته، ترکیه تنها مصرف کننده بزرگ گاز روســیه که ریشــه اروپایی دارد، مانده اســت.

 

اکنون چین مقصد اصلی صادرات گاز روســیه از طریق خط لوله است.

 

روســیه گاز طبیعی مایع (ال ان جی) هم صادر می کند و به شکل خنده داری، واردات ال ان جی از روسیه به اروپا، ســال گذشته رشد چشمگیری پیدا کرد.

 

 

 ایران

 

دومین ذخایر بــزرگ گاز طبیعــی جهان، در ایران قرار دارد.

 

ایران بــا 32 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، 16 درصــد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیــار دارد.

 

بخش زیادی از ذخایر گازی ایران در میدان فراساحلی پارس جنوبی در خلیج فارس متمرکز شــده که با قطر مشترک است.

 

مجموع تولید در سال 2020 ، به 234 میلیارد متر مکعب یا میانگین روزانه 645 میلیون متر مکعب رســید.

 

توسعه ذخایر گازی عظیم ایران در پی بازگشــت مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران و خــروج ابرغول های انرژی غربی مانند توتال، پرچالش بوده است.

 

 

قطر

 

قطر، همسایه ایران است و بخش قطری میدان گازی عظیــم خلیج فــارس را «نــورت فیلد» نامیده است.

 

ســهم قطر از این میدان مشترک، کمتر و به میزان 24.7 تریلیون متر مکعب بوده اســت.

 

تا این اواخر، قطر بزرگترین صادر کننده ال ان جــی در جهان بود.

 

این کشــور ســرگرم توســعه ظرفیت تولید بوده و تولید سالانه 126 میلیون تن در مقایســه با 77 میلیون تن فعلی را هدف گرفته است.

 

قطر انتخاب اول خریداران گاز اروپایی پس از تحریم های ضد روســی است که به کاهش عرضه گاز از ســوی مسکو به اروپا منجر شد.

 

اما معلوم شد بستن قرارداد، دشوارتر از حد انتظار بوده اســت زیرا قطر تعهد به خرید بلندمدت را ترجیح می دهد، در حالی که اروپا از چنین قراردادهایی اجتناب می کند.

 

 

ترکمنستان

 

ترکمنستان، بزرگترین کشــور آسیای مرکزی است اما خارج از این منطقه چندان شناخته شده نیســت.

 

طبق آمار بریتیش پترولیوم، این کشور چهارمین ذخایر گاز طبیعی بــزرگ جهان را به میزان 5.19 تریلیون متر مکعب در اختیار دارد.

 

تولید این کشــور اندک بوده و در سال 2020 ، به حــدود 59 میلیارد متر مکعب رســید که عمده آن، به دلیل مصرف داخلی نسبتا اندک، به چین صادر شد.

 

ترکمنســتان همچنین به همسایگان خود در آسیای مرکزی گاز صادر می کند. .

 

 

آمریکا

 

آمریکا اگر چــه صاحب بزرگتریــن ذخایر گاز طبیعی جهانی نیست اما بزرگترین تولید کننده گاز به شــمار می رود.

 

این کشــور به بزرگترین صادر کننده ال ان جی در جهان تبدیل شــده اما از نظر ذخایر، در رتبه پنجم قرار دارد.

 

طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تا پایان سال 2020 ذخایر گاز طبیعی آمریــکا به 13.179 تریلیون مترمکعب رسید.

 

به دلیل وفور گاز شیل، آمریکا ظرف مدت چند سال به قدرت بزرگ در دنیای ال ان جی تبدیل شد و اگر همه پروژه های برنامه ریزی شــده به مرحله تولید برســند و مجموع ظرفیت ســالانه 169 میلیون تن تا سال 2027 محقق شــود، در یک دهه آینده به صادرکننده شماره یک تبدیل خواهد شــد.

 

 

سایر 10 کشور برتــر صاحب ذخایــر گاز طبیعی قابــل توجه، توسط اعضای اوپک تکمیل می شوند.

 

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نیجریه و ونزوئلا همگی ذخایر گاز طبیعی قابل توجهی دارند.

 

عربســتان ســعودی با 5.8 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، در رتبه ششــم این فهرست قرار دارد و در واکنش به تقاضــای جهانی رو به رشــد، اخیرا تصمیم گرفته اســت به شــکل جدی تری این ذخایر را توسعه دهد.

 

پس از این کشور که بزرگترین عضو اوپک است، امارات متحــده عربی، همســایه اش در خلیج فارس قرار می گیرد که طبــق برآوردها، حدود 2.8 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی دارد.

 

شــرکت نفت و گاز دولتی امارات متحده عربی اخیرا کســب و کار گازی خود را جدا کرده که به بزرگترین عرضه اولیه عمومی ســال تبدیل شد و 5.2 میلیارد دلار برای ادنوک به همراه آورد.

 

نیجریه با 85.5 تریلیون متــر مکعب ذخایر گاز طبیعی، در رتبــه بعدی قرار دارد.

 

این کشــور صاحب بزرگترین ذخایــر گاز طبیعی قطعی در آفریقا بوده اما در استفاده از این ذخایر، نسبت به استفاده از ذخایر نفت خود، عقب تر است.

 

ونزوئــلا بــا 54.5 تریلیون متر مکعــب ذخایر قطعی، در میان دارندگان بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان قرار دارد.

 

با این حال، بهره برداری از این ذخایر با حجم گازی که این کشــور به آن تکیه زده اســت، مطابقت نــدارد.

 

به خصوص از ســال 2019 که آمریــکا، کاراکاس را هدف تحریم هایی قرار داد که صنعــت نفت و گاز این کشــور را هدف گرفتند.

 

رتبه دهــم دارندگان بزرگتریــن ذخایر گاز طبیعی جهــان، به چین می رسد.

 

این کشور بزرگترین وارد کننده انرژی در جهان و یکــی از بزرگترین مصرف کنندگان است که میزان زیادی نفت و گاز وارد می کند.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 16  اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/16     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |