چراغ سبز ورشو برای تجار ایرانی

خیز لهستانی ها برای خرید فولاد ایران؛  

 

 

رییس اتاق بازرگانی ایران و لهســتان گفــت: چون مــا هنــوز بــه FATF نپیوســته ایم، لهســتانی ها پیشنهاد دادند که اگــر اتاق های مشــترک هر کشــوری بحث تائیدیه را انجام دهند، بانک ها می توانند بــرای صادرکننده یا واردکننده حســاب باز کنند در نتیجه بخشــی از مشــکلات جابجایــی پول این گونه حل خواهد شد.

 

 

رحیم بنامولایی درباره سفر اخیر هیاتی از تجار لهســتان به ایران ا گفت: بعد از کرونا این اولین هیــات اروپایی بود که وارد ایران شد.

 

این هیات متخصص در حوزه فــولاد و فرآورده های آهن بود، با توجه به اینکه لهســتان بیشتر آهن و فولاد خود را از اوکراین و بلاروس تامین می کرد و شــرایطی کــه اکنون پیش آمده و اوضاع آن منطقه را به هم ریخته است، آنها به دنبال خرید آهن از ایران و توسعه این بازار هستند.

 

رییس اتاق بازرگانی ایران و لهســتان با بیان اینکه این اتاق بیشــتر مشــوق بخش خصوصی در جهت این است که به جای خام فروشــی به ســمت فروش محصول برونــد، افــزود: از طرف دیگر پیشنهاد دادیم که در زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری در ایران کار شود.

 

 با توجه به اینکه ۹ درصد معادن دنیا در اختیار کشور و ثروت ملی است، از فرصت هایی که پیش می آید با یک سری جاذبه برای سرمایه گذاران خارجی و ایجاد امنیت از طرف دولت و ارتقای دیپلماسی مان در منطقه اســتفاده کنیم تا مثل گذشته فرصت سوزی نشود و ســرمایه گذاران خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کنیم.

 

وی افــزود: همان طــور کــه مقــام معظم رهبری فرمودند، در داخل کشور با توجه بــه داشــته هایمان می توانیم ارزش افزوده خوبی داشته باشیم.

 

به هر حال الان فرصت خوبی اســت که بحث اقتصاد مقاومتی را سامان دهیم.

 

مدیران ثابت قدم و خوش فکــر و مدیرانی که درک ملی داشته باشند می توانند کمک کنند تا از فرصت هایی که پیش می آید اســتفاده کنیم.

 

اگر ارزش ملی پول را بالا ببریــم قطعا مقداری از مشــکلات معیشــتی مردم نیز حل خواهد شد.

 

رییس اتاق بازرگانی ایران و لهســتان در ادامه تاکید کرد: توصیه من این است که این فرهنــگ و ایده را جا بیاندازیم و در این زمینه چند قرارداد با لهســتان بسته شــده اســت.

 

 به هر حال فرصت بسیار خوبی است، چون بر اساس اعلام آمادگی بخش خصوصــی، ۲۵ میلیون تن برای ســال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ظرفیت تولید و صــادرات فــولاد را داریم.

 

اگر مسئولان کمک و به بخش خصوصی در این زمینه اعتماد کنند، می توانیم بحث صادرات فولاد به لهستان و ایجاد ارزش افزوده را در کشور داشته باشیم.

 

وی افزود: کارگر، مهندس و شرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ هــا همه می توانند در رونق این کار موثر باشند.

 

 باید شرکت های توسعه صادرات در هر استان تشکیل شود که جوان ها ورود و ابتکار عمل را دست بگیرند، همان کاری که ترک ها با دسترســی بــه بازارهای دنیا کردند.

 

البته دراین شــرایط تحریم حتی ترکیه نمی تواند با کشــور روسیه کار کند و چون ترکیه هم یک کشــور اروپایی محسوب می شــود مجبور به عقب نشینی است.

 

 رییس اتاق بازرگانی ایران و لهســتان در ادامه تصریح کــرد: موضوع دیگری که در سفر اخیر هیات لهستانی مطرح شــد اینکه؛ چون ما هنوز بــه FATF نپیوسته ایم، لهستانی ها پیشنهاد دادند که اگر اتاق های مشــترک هر کشوری بحث تائیدیه را انجــام دهند، بانک ها می توانند برای صادرکننده یا واردکننده حســاب باز کنند، در نتیجه بخشی از مشــکلات جابجایی پول این گونه حل خواهد شد.

 

بخشــی از مشکلات بزرگ ما بحــث FATF بــرای جابجایی پول اســت و اگر بخواهیم از طریق صراف ها این کار را انجام دهیــم، چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصــد هزینه اضافی دارد که روی قیمت تمام شــده اثــر می گذارد.

 

وی افزود: باید مسئولان وزارت خارجه و بانک مرکزی این موضوع را ســامان دهند و بنا به دلایلی که تا به حال دولت و مجلس FATF را تائیــد نکرده اند، ما بتوانیم از تبصره ها اســتفاده کنیم و با کمک اتاق های مشترک بحث جابجایی پول را سامان دهیم.

 

وی در ادامه اظهار امیــدواری کرد: در دولــت فعلی برای دیپلماســی خارجی و رونق بخشیدن به اقتصاد و توســعه صادرات علی رغم مشــکلات داخلی، تمهیدات اندیشیده شود چون برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم این موضوعات بی تاثیر نیستند.

 

وقتی صادرات ما سامان بگیرد، ســطح اشــتغال بالا می رود و با رونق اقتصــادی ارزش افزوده مــان بیشــتر می شود.

 

بنامولایی در ادامه تاکیــد کرد: یکی از وظایــف دولــت در وزارت صمت و ســازمان توســعه تجارت در شــرایط کنونی این اســت که اکنون عراقی ها، افغانی ها و کشــورهای اطراف ما دنبال تولید هستند نه واردات کالا؛ باید از این فرصت استفاده و صنایع مازاد خود را که در داخل اشباع شده را در این کشورها ســرمایه گذاری کنیم تا هــم بتوانیم درآمدزایی برای کشور داشته باشیم.

 

 رییس اتاق بازرگانی ایران و لهســتان با بیان اینکه آمــار و ارقام مبادلات ما با لهستان فعال ایده ال نیست، تصریح کرد: عدم ثبات در مدیرت لطمه بسیاری به ما می زند که بــا ثبات مدیریت و تعیین یک اســتراتژی ده ســاله در این حوزه مطمئنا همه مشکلات حل خواهد شد و چشــم انداز روشــنی برای این روابط پیش بینی می شــود.

 

بنامولایی درباره مبادلات فعلــی بین ایران و لهســتان گفت: لهســتانی ها در زمینه خشکبار، دمنوش هــا و انــرژی پاک یا ســبز و سولارهای انرژی خورشیدی علاقه مند به ســرمایه گذاری در ایران هســتند، همچنین حاضر به مبادله فولاد ایران با ماشین آلات کشاورزی خود بودند.

 

به هر حال یکی از استراتژی های ما باید تهاتر باشد چون مشکل جابجایی پول داریم و باید چراغ خاموش و با سیاست گذاری دولت باشد.

 

 وی افزود: یک کارخانه در اصفهان تولید ریل برای لهستان را پیشنهاد داد اما این اتفاقات باید با همفکری دولت و مجلس اجرایی شــود.

 

آنها به دنبال آهن و مواد اولیه ما بودند ولی ما به خاطر نسل آینده سعی در فروش محصول داریم و تمایل به خام فروشی در این زمینه نداریم.

 

باید بتوانیم در کشــور تولید و ارزش افزوده داشته باشــیم، چون اگر مثل گذشته خام فروشی کنیم بعد باید به چند برابر قیمت محصــول خریداری کنیم که در این صورت کشــور دچار ضــرر و زیان بزرگی می شود.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 24 اردیبهشت 1401

دیدگاه کاربران