راه اندازی مناطق آزاد مشترک ایران و کشورهای حاشیه خزر

دبیر شــورایعالی مناطــق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویــژه اقتصادی گفت:  

 

 

 

یکی از ماموریــت های دولت بــه بنده این است که با روسیه و کشورهای اوراسیا در باره مناطق آزاد مشترک اقدام ویژه و عملیاتی انجام شود.

 

 

 

 

حجــت الله عبدالملکــی در دیدار با «سرگئی میلوشــکین» مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه و «الک ساو چنک و» نائب رییس دومــای روســیه بر تشــکیل اتحادیه مشــترک مناطق آزاد با کشــورهای حاشیه دریای خزر تاکید کردند.

 

آقــای عبدالملکی در خصــوص ایجاد منطقه آزاد مشــترک با کشور روسیه گفــت: در نظر داریــم منطقــه آزاد مشترکی بین همه کشورهای حاشیه دریای خزر تشکیل دهیم تا این منطقه مشــترک محلی برای حضــور فعالین اقتصادی برای همه کشورها شود.

 

دبیر شــورایعالی مناطــق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر تســهیل روند تشریفات گمرکی در مناطق آزاد دو کشــور تاکید کرد و افزود: آمادگی خــود را بــرای توافقــات اولیه جهت تسهیل فرآیند گمرکی در مناطق آزاد دو کشــور اعلام می کنیم و از سرمایه گذاران روســی که علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه های نفت، گاز و انرژی در مناطق آزاد ایران هســتند استقبال می کنیم.

 

آقای عبدالملکی بر تشــکیل کارگروه های تخصصی بین دو کشور تاکید کرد و افزود: دولت ایران اراده قطعی دارد تا در حــوزه ترانزیت امن ترین، ســریع ترین و به صرفه ترین مســیر را برای روســیه و سایر کشورهای فراهم کند و ماموریت ما در دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد این اســت که زمینه های لازم را فراهم کنیم.

 

 

فعال ســازی کریدور شمال ـ جنوب، اولویت همکاری ایران و روسیه

 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آســتراخان روســیه نیز در این دیدار گفت: هدف ما توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهاست.

 

سرگئی میلوشکین، نقاط اصلی تعاملات دو کشور را مناطق آزاد؛ به ویژه انزلی و چابهار عنوان کرد و با اشــاره بــه فرصت های همــکاری در بســترهای لجســتیکی و ترانزیتــی، افــزود: بایــد فعال ســازی کریدور شــمال ـ جنوب در اولویت کاری دو طرف باشــد و بهترین سازوکار برای عملیاتی سازی آن ایجاد اپراتور واحد جهت مدیریت حمل و نقل در مسیر کریدور با مشــارکت ایران و روسیه اســت.

 

وی ادامه داد: ما تضمین می کنیم سرمایه گذاری های مشترک ایران و روسیه به تعامل هر چه بهتر این دو کشــور کمک می کند.

 

این مسئله مهمی اســت، از این تعامل برای ارائه خدمات به تمام شــرکت های ایرانی و روسی استفاده خواهیم کرد.

 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روســیه، به امضای موافقت سه جانبه بین مناطق آزاد انزلی، چابهار و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه اشاره کرد و افزود: یکی از بندهای این موافقت نامه برای توسعه کریدور شمال ـ جنوب و حمل و نقل بار از این کریدور است.

 

سرگئی میلوشکین، بر لزوم ایجاد پایگاه بــاری در ایران و روســیه برای ســاماندهی تجارت باری تاکید کرد و گفت: مهم اســت برای ارائه خدمات به فرستندگان حمل و نقل بارها، سیستم واحدی بین بنادر شمال و جنوب داشته باشیم که به آنها خدماتی همچون بیمه بار و ماشــین های باربری ارائه شــود.

 

نائب رییس دومای روســیه نیز در این نشست گفت: ما در چارچوب دستورات ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه و همچنین توافقات صــورت گرفته با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران فعالیت مــی کنیم.

 

الک ســاو چنک و، با بیان اینکه تجارت روســیه نیازمند دسترســی به اقیانوس هند هستند و باید شناخت کامل نســبت به مناطق آزاد ایران و شــرکت های مشــترکی که با دو کشــور همکاری دارند وجود داشته باشــد، افزود: در ســفر اخیر ما به هندوســتان و در مذاکــره ای که با بزرگترین شــرکت ســرمایه گذاری هندی داشــتیم از همکاری با ایران و روسیه استقبال کردند.

 

نائــب رییس دومــای روســیه افزود: پیشنهاد می شــود مرکز هماهنگی با حضــور منطقه آزاد لوتوس روســیه و مناطق آزاد انزلی و چابهار تشکیل شود تــا بتوانیم با تعامل دو کشــور کریدور شــمال ـ جنوب را هر جه سریعتر راه اندازی کنیم و به بهره برداری برسانیم.

 

در این نشســت هــر یــک از مدیران عامل ســازمان های مناطق آزاد انزلی و چابهار، بــه ارائه پیشــنهاداتی برای همکاری های گسترده تر با مناطق آزاد کشور روسیه پرداختند.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 18 آبان 1401

دیدگاه کاربران