مهدی کریمی تفرشی عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور:  

 

بررسی ها نشان می دهد ظرفیت تراز تجاری عربستان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار است کــه پیش بینی می شــود ایــران بتواند در ســال های آینده دســت کم ۲ تا ســه میلیارد دلار از این ظرفیت را تصاحب کند که جهش مهمی در اقتصاد کشــورمان به وجود خواهد آمد.

 

 

 

 

عربســتان یکی از کشورهای حاشــیه خلیج فارس و یکی از مهم ترین اعضای شــورای همکاری های خلیج فارس اســت که به دلیل شــرایط آب و هوایی خشک و نامناسب، یکی از بزرگ ترین واردکنندگان محصولات کشــاورزی و غذایی در منطقه غرب آســیا بوده و از ضریب امنیت غذایی پایینی نیز برخوردار است.

 

 دولت این کشــور از دهه ۱۹۷۰ میلادی به منظور توســعه بخش کشاورزی خود، سیاســت افزایش سطح دانش فنی و کشاورزی و توسعه شــبکه های آبیاری و گسترش تاسیسات ذخیره ســازی را پیش گرفت، اما همواره در تولید محصولات استراتژیکی مثل گندم و خودکفایی در تولید این محصولات ضعف داشته است.

 

 سیاست این کشور اســتفاده از ظرفیت های بنادر خود برای صادر کردن محصولات کشــورهایی مانند روسیه و اوکراین به دیگر کشورها بوده است.

 

 عربســتان به سرعت در حال صنعتی ســازی است و یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی در جهان را در طول یک سال اخیر تجربه کرده و حتی از هند پیشــی گرفته اســت.

 

تولید ناخالص داخلی عربســتان در یک ســال منتهی به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است.

 

 عربســتان یکی از مهم ترین رقبای اقتصادی ایران در منطقه محسوب می شود و ممکن است در آینده ای نزدیک به بازاری مهم در همسایگی ایران بدل شود؛ بنابراین بسیار مهم است که ایران اســتراتژی های اقتصادی این کشور و به ویژه مبنای سیاســت گذاری های اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰۳۰ که در ســال ۲۰۱۶ در این کشور تنظیم شده را بشناسد.

 

 مبنــای سیاســت گذاری های اقتصادی عربســتان، کاهش وابســتگی به نفت و افزایش درآمدهای غیرنفتی و گسترش مشــارکت بخش خصوصی اســت.

 

همچنین این کشــور در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی تلاش می کند.

 

ایــران در زمینه هــای پتروشــیمی، دارویــی، معدنی و نیز فــولادی ظرفیت های صادراتــی خوبی دارد کــه می تواند زمینه ســاز همکاری های تجاری بین دو کشور باشد.

 

به علاوه با توجه به استراتژی این کشور برای بالا بردن سطح دانش و فناوری، ایران می تواند در راستای همکاری های دانش بنیان و ارســال فناوری و دانش فنی و مهندســی به این کشور از فرصت های تجاری خوبی بهره مند شود.

 

 به گــزارش ایرنــا؛ همچنین به دلیل شــرایط ضعیف آب و هوایی عربســتان برای کشــاورزی، ایران می تواند در ایجاد زیرساخت های کشاورزی و آبیاری و ارسال دانش کشاورزی به این کشور ســهیم باشد و نیز بازار این کشور را شناسایی و محصولاتــی را که این کشــور در تولید آنها ضعف دارد به آن صادر کند.

 

ناگفته نماند که گســترش روابط تجاری ایران و عربســتان می تواند به تســهیل نقل و انتقــالات پولی و مالی ایران هم کمک کند و علاوه بر آن تجارت با دیگر کشــورهای منطقه را نیز تسهیل کند.

 

 

«روزنامه آفتاب اقتصادی - 20 فروردین 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/01/20     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |