24  اسفند 1401 «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان اعلام کرد که بعد از دســتیابی به توافق میان ریاض و تهران، ممکن است روند سرمایه گذاری عربستان در ایران بسیار سریع انجام شود.

 

 

 

 

 

فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای عربســتان در ایران وجود دارد.

 

در واکنش به این موضوع، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دوم فروردین ماه 1402 در مصاحبه ای با خبرگزاری اسپوتنیک تاکید کرد که »دولت ما بر اساس سیاست همسایگی کاملا آماده نوسازی روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است و تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه می داند. ما به لحاظ فناوری های جدید مثل نانو و بیو می توانیم منبع صادرات و سرمایه گذاری باشیم و کشورهایی مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادی را خواهند داشت.

 

به نظر می رســد در صورت به فرجام رسیدن توافقات و مذاکرات دو کشور، سال 1402 شاهد تحولات مناسبی در روابط تجاری ایران و عربستان و به تبع آن کشورهای عربی باشیم.

 

بر اساس گزارش سـال 2022 آنکتــاد(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در خصوص وضعیت سرمایه گذاری خارجی جهان، میــزان ســرمایه گذاری مسـتقیم خارجی در ایران طی سال 2021 به 1 میلیارد و 425 میلیون دلار رســیده است که با افزایـش 83 میلیون دلاری نسـبت بـه سـال قبـل، حـدود 6.18 درصـد افزایـش داشـته اسـت.

 

ایـن در حالی اسـت کـه سـرمایه گذاری خارجی در ایران در سـال های 2020 و 2019 و 2018 بـه ترتیـب 11 درصد، 36.4 درصد و 30 درصد کاهش نشان می دهد.

 

در مجمـوع رونـد سـرمایه گذاری خارجی در ایران طی یک دهـه گذشـته نزولی بـوده و بـه یک سوم تقلیل یافتـه است.

 

ایـن در حالـی اسـت کـــه روند مزبور در مـدت زمان یـاد شـده در بیـن کشورهای در حال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت.

 

بر اساس گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، سـال گذشـته میلادی در جهان، 1.582 تریلیــون دلار جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجـی انجـام شـده کـه نسـبت بـه سال پیـش از آن، 619 میلیـارد و 171 میلیـون دلار بیشـتر اسـت.

 

سـهم ایـران از ایـن میـزان سـرمایه گـذاری در جهـان 0.09 درصـد اسـت.

 

سـهم ایـران در سـال 2020 برابـر بـا 0.13 درصـد و در سـال 2019 برابـر بـا 0.09 درصـد بـود.

 

بـر اسـاس ایـن گـــزارش، ایـران در سـال 2021 (1400) در جایـگاه هشـتادم کشـورهای سـرمایه پذیـر جهـان قـرار دارد.

 

بررسی های مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» که بهمن ماه سال گذشته منتشر شد حاکی از این است که این کشور بر مبنای چشم انداز 2030، دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به تدریج در حال اجرای آن است.

 

عربستان سعودی مهم ترین کشور نفتی، مهم ترین رقیب منطقه ای ایران و مهم ترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است.

 

این کشور در سال های اخیر بحران جانشینی پیچیده ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه ای برای نقش آفرینی در قرن 21 در چشم انداز 2030 تعریف کرده است.

 

شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهم ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد.

 

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال ۲۰۲۰ مهم ترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم 4.8 درصد، چین با 4.41 درصد، هند با 1.67 درصد، سنگاپور با 1.55 درصد و بحرین با یک درصد هستند.

 

پنج شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ بر 20.9 درصد، ایالات متحده با 10.74 درصد، امارات متحده عربی با 6.84 درصد، آلمان با 5.19 درصد و هند با 4.85 درصد است.

 

در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودی واردکننده خدمات با میانگین کسری سالانه 61 میلیارد دلار طی سال های 2015 تا 2019 است.

 

این رقم در سال 2015 بالاترین میزان بوده و به 73.6 میلیارد دلار رسیده است؛ با این حال، صادرات خدمات عربستان سعودی به طور قابل توجهی در مدت مشابه افزایش یافته و از 14.5 میلیارد دلار در سال 2015 به 24.4 میلیارد دلار در ســال 2019 رســیده است.

 

عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می کنند.

 

در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریبا یک سوم واردات خدمات را تشکیل می دهند و پس از آن حمل و نقل(22.5 درصد در سال 2019) و مسافرت (19.2 درصد در سال 2019) قرار می گیرد.

 

 

«روزنامه امروز - 20 فروردین 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/01/20     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |