مرتضی افقــه 

تغییر تیم اقتصادی مشکلی را حل نمی کند

یــک کارشــناس اقتصــادی اظهــار داشــت: محاســبات ســاده لوحانه ای انجام داده بودند که تنها 4 قلم کالا تحت تاثیر حذف ارز 4200 تومانی قرار می گیرد اما همان زمان هشــدار دادیم که حــذف ارز 4200 تومانی تمام اقتصــاد را تحت تاثیر خواهد گذاشــت و آن را روی زلزله قرار می دهد.

 

 

 

 

 

این اتفاق هم افتاد و امروز می بینند که حــذف ارز 4200 تومانی چه بلایی بر سر ملت آورد.

 

مرتضی افقــه در گفت و گویی در باره اقدام دولت نســبت به تغییر تیم اقتصــادی و اثرگذاری آن در سیاســت گذاری های اقتصادی کشــور اظهار داشت: معتقدم مشــکلات اقتصادی کشور ارتباط زیادی به عوامل اقتصادی ندارند و ریشه اقتصادی هم ندارند و از ایــن رو حتی اگر تیم اقتصادی هــم تغییر کند، مشــکلی حل نمی شــود و اساســا این تغییرات جزیی در تیم اقتصادی نمی تواند اثرگذار باشد.

 

وی گفت: البته منتقد عملکرد تیم اقتصادی دولت هستم و چه طور ممکن است در بدترین شرایط اقتصادی کشور یک تیم به شدت ضعیف بر روی کار آید و مجلسی که امروز ژست انتقادی گرفته این افراد را کمتر از دو ســال گذشــته تایید کرد و رای اعتماد به آنها داد.

 

در همین مدت کمتر از دو سال به دنبال تغییر این افراد است و همین بی ثباتی مدیریتی به شدت مخرب است و مشکلات را بیشتر می کند.

 

این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: معتقــدم تغییرات اثری نخواهد داشت و بیشتر اقدامی برای ســرگرم کردن مردم بوده و اینکه نشــان دهند که کارهایی را برای حل مشکلات در حال انجام هستند وگرنه حل مشکلات نه کار تیم اقتصادی و نه کار این دولت اســت.

 

آقای مخبر که فرمانده تیــم اقتصادی دولت اســت، از کمترین دانش اقتصادی برخوردار است و تصمیمات و اقدامات آقای مخبر هم نشــان داده که کمترین آشنایی را با ســاختارهای حاکم بر نظام تصمیم گیری و مسائل اقتصادی را دارد.

 

افقه با اشاره به تغییر رییس بانک مرکزی و عدم اثرگذاری این تغییر در رفع مشــکلات ارزی کشــور اظهار داشــت: عدم اثرگذاری این تغییــر در بانک مرکزی گفته هــای من را تایید می کند که اولا مشــکلات فعلی ریشــه اقتصادی ندارند و دو مشــکل غیر اقتصادی در اقتصاد ایران اثر گذاشته اول موضوع در داخل کشور اســت که رفاه، معیشــت و ... اولویت نیستند و دوم اینکه الان متغیر فعال و تاثیر گذار در اقتصاد، سیاست های خارجی اســت که این خــود دو عامل تحریم هــا و تنش های منطقه ای را در بر می گیرد.

 

وگرنه همان روزی کــه آقای فرزین به عنــوان رییس جدید بانک مرکزی انتخاب شــد، گفتم که هیچ اتفاقــی در بازار ارز کشــور رخ نخواهد داد و از آنجایی که سیاســت گذاری ها در اختیار بانک مرکزی نیست شاید تغییر رییس کل یک شوک مقطعی ایجاد کند اما بعد از مدتــی کوتاه بازار به وضعیت قبل برمی گردد.

 

وی تاکید کــرد: باید توجه داشــت کاهش قیمــت دلار از 60 هزار تومان به کمتــر از 50 هزار تومان، ناشــی از تنش زدایی از عربســتان بود و نه سیاســت های آقای فرزین.

 

البته هر چند تنش زدایی از عربستان عامل موثری در کاهش نرخ دلار بود اما شــاهد تنش با آذربایجان بودیم که برآیند منفی شد و باعث آن بوده که نرخ دلار از 50 هزار تومان پایین تر نیاید.

 

این کارشناس اقتصادی افزود: مشکل اصلی به موضوع تحریم بر می گردد و تا زمانی که تحریم ها رفع نشــوند، تغییر افراد در دولت هیچ مشکلی را حل نمی کند.

 

افقه درباره آثار حذف ارز 4200 تومانی و مشــکلات معیشتی امروز که یکــی از دلایل آنهــا حــذف ارز 4200 تومانی بوده، گفت: در همان زمــان اجرای حذف ارز 4هــزار و 200 تومانی هشــدار دادم که این یک اقدام بســیار خطرناکی است و دولت ریسک بســیار بزرگی را انجام داد.

 

تحت تاثیر برخی از اقتصاد خوانده های بی اطلاع از ســاختارهای موجود، نسبت به اجرای این کار خطرناک اقدام کردند.

 

محاسبات ساده لوحانه ای را هم انجام داده بودند که تنها 4 قلم کالا تحت تاثیر حذف ارز 4200 تومانی قرار می گیرد اما همان زمان هشــدار دادیم که حذف ارز 4200 تومانــی تمام اقتصاد را تحت تاثیر خواهد گذاشــت و تمام اقتصاد را روی زلزله قرار می دهد و این اتفاق هــم افتاد و امروز می بیننــد که حذف ارز4200 تومانــی چه بلایی بر سر ملت آورد. وی با تاکیــد براینکه با حــذف ارز 4200 تومانــی، جمعیت بسیار زیادی را به زیر خط فقر کشــاندند و شرایط سخت تری را برای کارگــران و جمعیت مناطق محروم ایجــاد کرد، ادامه داد: برخلاف اقتصــاد خوانده های طرفدار بــازار آزاد معتقدم دولت حتما باید برای قیمت ها و در جهت تامین نیاز نیازمندها و 5 دهک پاییــن محدودیت وضع و حتما بایــد از ارز ترجیحی اســتفاده کند، البته باید نظارت هم وجود داشته باشد.

 

گوش کســی از ارز ترجیحی سوء اســتفاده می کند را بگیرد نه اینکه برای اینکه برای مقابله با رانت و فساد و سوءاستفاده از یارانه ها، صورت مســاله را پاک کند.

 

چرا دولت با این افــراد رانتخوار را برخورد نمی کند؟ این کارشــناس اقتصادی گفــت: موافق ایجــاد محدودیت ها هســتم چرا که وقتی 60 میلیون از جمعیت کشور زیر خط فقر هســتند جز این راه دیگری وجــود ندارد و مگر می شــود این جمعیت را به بازار افسارگسیخته دلار ســپرد؟ هر چند با دلار 28 هزار و 500 تومانی هم قیمت ها تا چند برابر نســبت به دلار 4200 تومانی افزایــش پیدا می کند امــا دلار 28 هزار و 500 تومانی نســبت به دلار 50 هزار تومانی بازار آزاد به قیمت چند کالایی که مشمول این ارز ترجیحی شــده اند، کمک می کند.

 

البته همین الان فشــار برای حذف ارز ترجیحی اســت که این اقدام تیر خالص است.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 28 فروردین 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/01/28     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |