حسین محمودی اصل - کارشــناس اقتصادی:

 

بانک های ناتــراز، کاری به جز خلق نقدینگی انجام نمی دهند، بنابراین باید تحت فشــار قرار بگیرند.

 

 

 

 

 

کارشناس اقتصادی در گفتگویی، در رابطه با احتمال انحلال بانک های ناتراز گفت: برخی بانک ها به جای انجام فعالیت های بانکی، خود را به بنگاه دار تبدیل کردند که یکی از دلایل آن فاصله بین نرخ تورم و ســود بانکی اســت و این بانک ها به دنبال این هســتند که زیر مجموعه خودشــان از تســهیلات اســتفاده کند، حتی با بی مدیریتی و کم توانی باز منابع بانک ها ارزش افزوده ایجاد می کند.

 

وی افزود: ایجــاد ارزش افزوده باعث بالا رفتــن دارایی بانک ها می شود و با ورود آن ها به حوزه مســکن دارایی آن ها ارزشمند می شــود، اما متاســفانه به جای اینکه منابع را به سمت تولید هدایت کنند، به ســمت دلالی رفتند.

 

بخش تولید بدون حامی ماند و نتوانســت منابع لازم را جذب کند.

 

ایــن بانک ها از بانک مرکزی کمک خواســتند که این باعث شــد بدهی آن ها روز به روز به بانک مرکزی بیشــتر شــود.

 

این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش بدهی بانک ها بــه بانک مرکزی باعث خلق نقدینگی و تورم به صورت غیر مستقیم شد.

 

باید با بانک هایی که به زیر مجموعه خودشان چند برابر سرمایه تسهیلات می دهند، برخورد کرد، چون این بانک ها به اقتصاد کلان آسیب می زنند.

 

کار بانک های ناتراز خلق نقدینگی است وی ادامــه داد: بانک های ناتــرازی که کفایت ســرمایه لازم را ندارند کاری به جز چاپ پــول و خلق نقدینگی انجام نمی دهند، بنابراین باید جلوی آن ها گرفته شود.

 

این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه از طریــق ایجاد قوانین جدید می توان بنگاه ها را بــه نفع دولت یا بانــک مرکزی برای تســویه بدهکاری های بانک های ناتراز به فروش رساند، گفت: باید در جهت انحــلال بانک های ناتراز اقدامــی صورت بگیرد، چون یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشــور ما نظام بانکداری است.

 

محمودی اصــل افزود: در تعــدادی از بانک هــا و زیر مجموعه هایشان فساد و رانت وجود دارد که این فساد باعث می شود آنها تمایلی به حل ناترازی خود نداشــته باشــند و همین ناترازی و فســاد منجر به ناقص شــدن پروژه ها می شــود، بنابراین باید بانک های ناتراز تحت فشار قرار بگیرند.

 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برای انحلال بانک های ناتراز ممکن اســت چه چالش هایی پیش بیاید؟ بیان کرد: در موضوع انحلال، بــا بانک ها مواجه هســتیم که دارای قدرت هســتند و همین قدرت در بســیاری از مسائل اقتصادی غالب شد و نگذاشت عدالت برقرار شود.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - چهارم اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/04     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |