دکتر سعید پورعلی استادیار علوم سیاسی جهاد دانشگاهی کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی

 

پایگاه اطلاع رسانیworld ECO Globe news  در جدیدتریــن گــزارش خود که در 25 فوریه 2023 به قلم دیویدسادلر منتشر کرد.

 

 

 

 

آماری از عملکرد مناطــق آزاد امارات متحده عربی در جذب شــرکت ها ارائه کرده اســت که نشــان از موفقیت چشــم گیراین مناطق دارد.

 

بر اساس این گزارش هم اکنون 149000 شرکت در 25 منطقه در سراسر امارات مشغول به فعالیت هستند.

 

امارت دبی 74861 شرکت را در 12 منطقه آزاد با فعالیت های متنوع جذب کرده است، بنابراین حدود 50 درصد از شرکت های مناطق آزاد در امارات متحده عربی در این امارت مستقرمی باشند.

 

پارک دبی ســیلیکون واحه با 22654 شــرکت در صدر مناطق و پس از آن مرکز چند کالای دبی با حدود 17571 شرکت قرار گرفت، در حالی که مجوزهای منطقه جنوبی دبی از 8900 شرکت فراتر رفت و مجوزهای شرکت در جبل علی به حدود 6780 شرکت و 6760 شرکت در مرکز مالی بین المللی دبی و حدود 6670 شــرکت در سازمان توسعه دبی ثبت شده است.

 

همچنین براساس همین گزارش تعداد شرکت های ثبت شده در مرکز مالی بین المللی دبی به حدود 4200 شرکت و 2370 شــرکت در منطقه آزاد فرودگاه دبی رسید.

 

سایر شرکت های ثبت شده در امارت دبی بین شهر خدمات بشردوستانه، مرکز تجارت جهانی دبی، شهر میدان، شهر مراقبت بهداشتی دبی و تراخیس متفاوت بودند.

 

شاخص های فهرست شده نشان می دهد که بر اساس رقابت پذیری بالایی که امارات در مقابله با بحران ها، غلبه بر چالش ها و تبدیل آنها به فرصت به دست آورده اســت، تعداد شرکت ها در دو سال گذشته در مقایسه با تعداد ثبت شده با کمتر از 70000 شرکت در فوریه 2021 بیش از دو برابر شده است.

 

گزارش نشان می دهد، مناطق تجاری در امارات به مقصدی برای ایجاد پروژه ها پس از دوره همه گیری کووید-19 تبدیل شده اند.

 

امارات شــارجه از نظر تعداد شــرکت ها با مجموع بیش از 40600 شرکت در 4 منطقه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که در راس آنها شهر رسانه و انتشارات شارجه قرار دارد، سپس منطقه آزاد حمریه و پس از آن منطقه آزاد فرودگاه شارجه در رده های بعدی قرار دارند.

 

امارت راس الخیمه با دو منطقه آزاد "راکز" و مرکز تجاری راس الخیمه با مجموع بیش از 28 هزار شرکت رتبه سوم را کسب کرده است.

 

مناطق آزاد امارت ابوظبی هم در این رقابت توانســته است با جذب بیش از 8100 شرکت در 4 منطقه که در راس آنها بازار جهانی ابوظبی با بیشترین سهم شرکت ها با مجموع 5850 شرکت و " منطقه مصدر " با حدود 1270 شرکت، علاوه بر هر یک از منطقه صنعتی سپس خلیفه «کیزاد» و منطقه آزاد در فرودگاه ابوظبی در رده بعدی این فهرست قرار بگیرد.

 

بر اســاس این گزارش امارت عجمان توانست با جذب 4485 شرکت در منطقه آزاد رسانه بعد از امارت راس الخیمه قرار گرفته و امارت فجیره و ام القوین را پشت سر بگذارد.

 

گفتنی است امارت عجمان در منطقه آزاد رسانه خود موفق شده است4485  شرکت را جذب کند.

 

انتهای فهرست به دو امارت فجیره و ام القوین تعلق گرفته است که با جذب 1358 و 22 شرکت در مناطق آزاد خود در مسیر تقویت نقش این سازه های توسعه ای در اقتصاد امارت های خود هستند.

 

 

«روزنامه اقتصاد کیش - چهارم اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/04     |     |