مرتضی افقه تحلیلگر اقتصادی:

 

یک تحلیلگر اقتصادی براین باور اســت: به نظر می آید خروجی مثبت جراحی اقتصادی فقط برای دولت بود که بخشی از کسری بودجه خود را توانســته تأمین کند.

 

 

 

 

 

 

دولت فقط ســفره خود را از تحریم ها جدا کرد، نه سفره مردم! بهتراست بگویم سفره خود را از تحریم جدا کرد.

 

 وی در خصوص جراحی اقتصادی که یکســال پیش دولت اســتارت زد پاسخ داد: دولت از همان ابتدا نمی دانست می خواهد چکار کند، پول نداشت و می خواست منبع درآمد جدید پیدا کند.

 

به گفته برخی از اقتصاددان هایی که طرفدار اقتصاد آزاد بودند مجبور شــد که ارز ۴۲۰۰ را از بین ببرند و اســم این را جراحی گذاشتند.

 

به این معنا که درد دارد ولی در نهایت رو به بهبود است.

 

 وی ادامه داد: در طول سه دهه گذشته سومین بار بود که از این روش ها استفاده می کردند.

 

یا محاسبه کردند یا برای آرام کردن مردم می گفتند ۴ قلم کالا اضافه می شود و تورم تأثیر ندارد و گفتند جبران می کنیم و یارانه را چند برابر کردند.

 

بنا بود یارانه را بردارند و اقتصاد را کوپنی کنند اما دولت ناکارآمدتر از این حرف هاســت که بتواند تشــکیلاتی در حد دادن کارت الکترونیک اعمال کند و بعد از یکسال همچنان سردرگم هستند.

 

 این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت آنقدر خود را درگیر مسئله تغییر و تحولات مدیران خود از جمله ۷ وزیر و مســئول کرده که نشــان می دهد نمی داند می خواهد چه کار کند یا باید چه کار کند.

 

کار به جایی رسیده که حتی طرفدارن دولت نیز می گویند که یک میلیون شغل و یک میلیون مســکن پس چی شد؟ متاســفانه در دولت مدیران با کیفیت نمی بینیم.

 

بنابراین، انجام کاری مثل کوپن یک ســازماندهی قوی و تمرکز فکری بالایــی می خواهــد که دولت توانایی چنین کاری را ندارد.

 

بارها هشــدار دادیم اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید تورم شدیدی به مردم تحمیل می شود و یارانه هم قابل جبران نیســت.

 

این ها تصور می کنند چون یارانه را چند برابر کردند جایگزین کارت الکترونیک شده و به مردم فشار وارد نمی شود اما عملا اینطور نیست و افزایش تورم بیش از رقمی بود که در قالب یارانه پرداخت می کنند.

 

وی تصریــح کرد: بــه نظر می آید خروجی مثبت جراحی اقتصادی فقط برای دولت بود که بخشــی از کســری بودجه خود را توانسته تأمین کند.

 

دولت فقط ســفره خود را از تحریم ها جدا کرد، نه ســفره مردم! بهتر است بگویم ســفره خود را از تحریم جدا کرد اما با دســتبرد به ســفره مردم بود یعنــی بــا تورمی که به مردم تحمیل کرد.

 

این جراحی هیچ دســتاوردی نداشت به جز تحمیل تورم افسارگسیخته و ریزش انبوهی از افراد به زیر خط فقر!

 

اگر تحریم ها را نتوانند حل کنند هیچ کاری نمی توان کرد و شــرایط بدتر می شــود.

 

باید در کوتاه مدت تحریم ها را بردارند تا بتوانند نفت بفروشــند و کالاهای مورد نیاز را بیاورند و درآمد ارزی برای دولت داشــته باشــد تا بتواند هزینه های خود را بدهد.

 

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اشتباه دیگر این بود که فکر می کردند با توسل به شــرق مشــکلات اقتصادی را حل کنند، فکر می کردند روحانی غرب گراســت و با اتکا به روســیه و چین کار را درســت کنند که عملا آنها تابع نظام بین الملل هســتند و به دنبال منافع خود هســتند.

 

مادامی که ببینند در خطر تحریم هســتند چنین کاری را نمی کنند و فعال قرارداد با ایران می بندند ولی منوط به این کردند که تحریم ها را حل کند و ایران با حل مشکلFATF   مبادلات مالی را انجام دهد یعنی عملا گول خوردند.

 

 

«روزنامه نقش اقتصاد - 30 اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/30     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |