کبری آجربندیان:

 

در شــرایطی که کشــور با چالش های بــزرگ اقتصادی مواجه اســت، مطمئــن ترین راهکار، تمســک به بخــش خصوصی و تعاونی هاســت که مطابق نص صریح قانون باید اعمال شــود ولی با یک بررســی اجمالی می توان دریافت که این مهم، تا کنون از مرحله حرف عبــور نکرده و به عمل نرسیده اســت.

 

 

 

 

 

 

 

یکی از بازوهای اصلی اســتفاده از این ظرفیت، تشکل ها هســتند که می توانند در فضایی آرام و به دور از هیجان، زمینه حضــور حداکثری بخش های مختلف را در عرصه اقتصاد پدید آورند.

 

با این همه به نظر می رسد نهادهای تصمیم گیر از جمله قوه تقنینی هنوز از این ظرفیت به درستی استفاده نکرده است.

 

الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوری اسلامی با اشــاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم اســتفاده از ظرفیت های مردمی، اظهار داشــت: یکی از مهم ترین و بهترین مبادی اجــرای این اصل از قانون اساسی، استفاده از ظرفیت تشــکل هاست که بازوهای توانمند صنعت هســتند بدین معنا که هــم می توانند در پیشــبرد اهداف تولیدی و هم توســعه ای و خدماتی صنایع حرکت کنند و مجلــس از این ظرفیت در تدوین قوانین استفاده کرده اســت.

 

 

عبدالناصر درخشان؛ دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به لزوم آسیب شناسی دقیق این موضوع، اظهار داشت: جایگاه تشکل های صنفی و صنعتی برای پیشبرد اهداف خرد و کلان است و مجلس نیز به عنوان قوه تقنینی کشور از این ظرفیت استفاده نکرده است.

 

وی می گوید: مجلس باید هوشیار باشــد و از نظرات صنعتگران و فعالان هر عرصه برای ایجاد فرصت های بهتر، ارتقــای صنعت و افزایش بهره وری در کشور اســتفاده کنند اما متأسفانه این طور نیســت، چه، در غیر ایــن صورت، الان شــرایط بهتری داشتیم زیرا هیچ مقام مســئولی به اندازه فعالان تشکل های صنعتی بر مشــکلات صنعت اشــراف ندارد و این وقوف و آگاهی می تواند بســیاری از مشکلات کنونی را برطرف کند ولی می بینیم که مشکلات همچنان پابرجا هستند.

 

 

محمد حســین فرهنگی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اســلامی گفت: تشکل ها درواقع انتقال دهنــده نظرات اعضــای بدنه خود به حاکمیت و سیاســت هــای حاکمیت به بدنه هســتند ولی در حال حاضر یــا چنین رویکردی مشــاهده نمی شود و یا این که بسیار ضعیف است یعنی یا موفق نشدند نظرات صنف و صنعت خود را به حاکمیت انتقال دهند.

 

وی ادامه داد: حتی ممکن اســت که در سیاســت های تبیینی حاکمیت چندان که لازم اســت کنکاش نکنند در حالی که باید با انجام کارهای مطالعاتی، پژوهشــی و تحقیقاتی از یک ســو و ارائه پیشــنهادات عملیاتی و قابل اجرا از ســوی دیگر، نقش واقعی خود را ایفا کنند، الان اما این طور نیست.

 

اما این سوال که مجلس تا کنون چه اقداماتی انجام داده اســت و چگونه حمایت خود از این نهادهای واســط را ابراز داشته اســت، سوالی است که دهقانی به آن چنین پاســخ داد: من معتقدم مجلس با تمام توان از ظرفیت های موجود تشــکل ها استفاده کرده اســت و این امر در قانونگذاری هم مشخص است یعنی با تسهیل گری تلاش کرده تا موانع را از جلوی پای صنعت بردارد و از مصادیق آن هم می توان به ســختگیر های قانونی به منظور عدم خروج مواد خام از کشور و عدم ورود کالاهای وارداتی اشــاره کرد در داخل کشور تولید می شوند. این هم آوایی مجلس با تشکل ها با استفاده از نظرات تخصصی آن هاست.

 

نظراتی که قابلیت اجرایی و عملیاتی شــدن را دارند.

 

از این جا به بعد، خودشان باید پای کار بایســتند.

 

فرهنگی نیز تصریح کــرد: برخی ها فقط می خواهند از زیر بار مالیات فرار کنند و درخواست هایشــان در این شکل و اندازه اســت که همین موضوع باعث می شود کارها جلو نرود.

 

باید ایده های عملیاتی بر اساس طرح های پخته و کارشناسی شده بیاورند که در نهایت منافع ملی را تأمین کند.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 27 شهریور 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/06/26     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |