اسکندر عبادتی

 

رشد در هر زمینه ای نشانه بزرگ شدن و بالغ شدن می باشد؛ حال اگر رشد مربوط به اقتصاد باشــد، یعنی یک جامعه، متعهدانه به یک پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد رسیده است.

 

 

 

 

 

 

رشــد اقتصادی را در واقــع می تــوان در افزایش تولید کالاهــا و خدمات اقتصادی، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف کرد.

 

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.

 

در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP)یا تولید ناخالص داخلی (GDP)در ســال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

 

 علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت های سال پایه استفاده می شود آن است که افزایش محاسبه شــده در تولید ناخالص ملی، ناشــی از افزایش میزان تولیدات باشــد و تأثیر افزایش قیمت هــا (تورم) حذف گردد.

 

پس به این ترتیب رشــد چیزی نیســت، جز تغییرات (کمی) تولیدات ناخالص ملی یعنی تغییرات ، نســبت به یک سال پایه همان رشد خواهد بود.

 

 

منابع رشد اقتصادی

افزایش نهاده های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) افزایش بهره وری عوامل تولید به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد عوامل موثر در رشد اقتصادی رابطه آموزش و رشد اقتصادی رشد و بهره وری ناشی از سرمایه گذاری آموزشی رشد اقتصادی ناشی از آثار خارجی رشد از ناحیه آثار انتشاری چرا برخی کشورها رشد اقتصادی بالاتری را تجربه می کنند؟

 

 

در حوزه نظری:

تفکر غالب در حوزه نظری ناشی از نظریه سرمایه انسانی می باشــد که ادعا می کند آمــوزش از طریق باروری و شکوفایی اندیشــه، بهره وری و شکوفایی اندیشه، بهره وری و توانمندی های افراد را افزایش می دهد.

 

 

درحوزه تجربی:

 

1- بخش خصوصی و بخش عمومی

 

2- کیفیت آموزش

 

3- ساختار آموزش

 

4- کیفیت برخورداری از خدمات آموزشی

 

5- توانمندی در بهره گیری از سرمایه های انسانی آثار خارجی آموزش چیســت؟

 

 

آثــار خارجی آموزش یعنی علاوه بر ارتقای توان تولید افــراد آموزش دیده، بهره وری افراد آموزش ندیده نیز افزایش می یابد.

 

در ســطح کل جامعه آثار ســرمایه گذاری آموزشــی عبارتند از :

 

آثار انتشاراتی یا سرریز دانش تاثیر آموزش بر توسعه دموکراسی توسعه سطح بهداشت عمومی افزایش بهره وری در محیط خانواده و کنترل جمعیت چرا آموزش بهره وری افراد راافزایش می دهد ؟

 

 

به طور کلی بهره وری و رشد اقتصادی باعث:

 

1- کشف نهاده های جدید

 

2- بهبود کیفیت نهاده های موجود

 

3- بهبود کیفیت محصولات موجود

 

4- کاهش هزینه تولید و تقلیل ناکارآمدی ها

 

5- عرضه محصولات جدید نتیجه گیری شــواهد تجربی در مورد رشــد اقتصادی مویدآن است که کشــورها نرخ های رشد متفاوت و ســطح توسعه نا همگونی را تجربه کــرده اند که یکــی از علل عمده در این رابطه آموزش و مهارت افراد می باشــد.

 

آموزش به خودی خود رشد و توسعه ایجاد نمی کند.

 

علاوه بر توســعه کمی و کیفی و رعایت عدالت در توزیع امکانات(جنبه عرضه)، اســتفاده مناســب از سرمایه انسانی(جنبه تقاضا) نقش بســزایی دارد .

 

کشورهایی که فاقد شرایط مناسب برای بهره گیری از ظرفیت های انسانی هستند، باید با انجام اصلاحات متناسب سیاسی -  اقتصادی این شــرایط را تامین نمایند تا آثار سرمایه گذاری های انسانی تجلی پیدا کند.

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 27 دی 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/10/27     |     |