محمدصادق مهرجو کارشــناس انرژی گفت:

 

هر گونه ســرمایه گذاری خارجی در کشور حائز اهمیت است، قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین می تواند منجر به رشد اقتصادی شود، مشروط بر آنکه واقعا سرمایه گذاری صورت  بگیرد.

 

 

 

 

 

بر اســاس اعلام وزیر اقتصاد چین رکورددار ورود ســرمایه به اقتصاد ایران در ســال گذشته بوده اســت در این میــان صنعت نفت نیز توانســته است بیشترین جذب سرمایه خارجی را در سال گذشته داشته است و در میان بخش های مختلف اقتصادی رتبه نخســت را کسب کند.

 

در همین رابطه محمد صادق مهرجو کارشــناس انرژی با اشاره به اینکه هر گونه سرمایه گذاری خارجی در کشور حائز اهمیت است، گفت: قرارداد ۲۵ ساله ایــران و چین می تواند منجر به رشــد اقتصادی سرمایه گذاری کشور شود، مشروط بر آنکه واقعا صورت بگیرد.

 

وی ادامه داد: البته چینی ها از دیر باز بــا ما همکاری می کردند امــا اینکه چینی ها بنا بــه چه دلایلی از توســعه میــدان یادآوران انصراف داده اند محل ســوال است، زیرا قرارداد و همکاری های متعددی با این کشور وجود داشت.

 

به گفته این کارشناس انرژی شرکت های متعدد چینی که به شرکت های بین المللی تبدیل شدند با ما همکاری کرده اند.

 

مهرجو اضافه کرد: در دولت قبل زمانی که برای توافــق برجام اقدام کردیــم مهربانانه با چینی ها برخــورد نکردیم و نگاه راهبردی و طولانی مدت نداشتیم ما همواره دچار افراط و تفریط می شویم، عده ای می گویند تنها باید با غرب و شرکت های وابســته به بلوک غرب کار کنیم و توسعه صنعت نفت را داشته باشــیم و برخی به صورت افراطی می گویند تنها با کشــورهای روسی و چینی باید کار کرد.

 

این کارشــناس انرژی خاطر نشــان کرد: کشور ما باید با ســایر کشــورها کار کند و مهم نباشد که کشــورهای غربی و یا شرقی هستند، اما اگر کشــورهای چینی وارد ســرمایه گــذاری برای طرح های توســعه ای شــوند که می تواند تحول خوبی اتفاق بیفتد زیرا ما برای توســعه میادین به ســرمایه های کلان نیاز داریم به طوری که در سال ۱۴۰۰ برای میادین گازی ۷۰ میلیارد و ۹۰ میلیارد تومان برای توسعه صنعت نفت نیاز داشته ایم که تنها با منابع داخلی امکان پذیر نیست.

 

مهرجو با اشــاره بــه اینکه باید از تجربه ســایر کشــورها برای توســعه میادین بهره برد، خاطر نشان کرد: برای توسعه برخی از میادین به تجربه سایر کشــورها که میدان های مشابهی داشتند، نیــاز داریم به عنوان مثال فــرزاد که نمونه و مشــابه آن تنها چند میــدان در دنیا وجود دارد و به لحاظ رفتار ســیال مخزن که مخزن گازی است و دارای گوگرد عنصری است که برای تولید باید از تجربیات چینی ها در میدان مشــابهی که دارند بهره برد.

 

وی با اشاره به اینکه این قرارداد ۲۵ ساله می تواند ســودآوری به سزایی برای ما داشته باشد، خاطر نشــان کرد: این قرارداد مثمر ثمر است اما قطعا مشــروط بر آنکه ما نگاه خود را در روابط با چین تغییر دهیم زیرا این کشــور کامــلا اقتصادی به مســائل نگاه می کنند و قاعدتا جایی را انتخاب می کنند که بیشترین منافع را برایشان دارد.

 

این کارشــناس انرژی توضیــح داد: باید در نظر داشــت که ما در کنار خود رقیبــی به نام عراق داریــم که در برنامه خود تولیــد ۵ و نیم میلیون بشــکه نفت خام در روز را داشــت کــه اکنون شرکت های چینی مشارکت فعالانه در این کشور دارنــد به همیــن دلیل ما باید بــه دنبال جذب ســرمایه و تکنولوژی باشــیم اعم از بالا دست و پایین دست و چینی ها می توانند کمک به سزایی به ما کنند در قالب قرارداد ۲۵ ساله و حتی برای احیای روابط ایران و عربستان تلاش کردند.

 

به گفته مهر جو شرط چین برای سرمایه گذاری در ایران باید آرامش در منطقه باشــد و قدم اول را برداشتند و روابط دیپلماتیک ما را با عربستان احیا کرده اند.

 

این کارشــناس انرژی توضیح داد: چین در حال حاضــر با توجه به شــرایط سیاســی بین الملل مزیت های بسیاری نسبت به روسیه زیرا همچون روسیه از ذخایر گازی بهره مند نیست و به نفت خام برای تأمین خوراک پالایشــگاه ها نیاز دارد و به دنبال توســعه پالایشگاه های نفت خام خود است.

 

وی در خاتمــه اضافه کــرد: همچنین چینی ها برخلاف روس ها تحریم نیســتند و برای سرمایه گــذاری محدودیتی ندارند و این مســاله چین را در اولویــت برای ما قــرار می دهد ضمن آنکه شــرکت های چینــی تبدیــل به شــرکت های بین المللی شدند و دسترسی راحتی به کمپانی ها و شرکت های بین المللی اروپایی دارند و اقتصادی آزاد بــرای جذب تکنولوژی های جدید دارند و ما از طریق چیــن می توانیم به ایــن تکنولوژی ها دســت پیدا کنیم به همین دلیــل باید یک نگاه بلند مدت در روابط با چین وجود داشته باشد و برای ارتباط با غرب لزوما نباید به چینی ها پشت کنیم و آینده بسیار خوبی حوزه بریکس هستند و باید به دنبال اصلاح روابط با این کشور بود و در صورتی که منافع کلان برای این کشــور بسازیم چینی ها حاضرند که سرمایه گذاری های کلان در کشور ما انجام دهند.

 

 

«روزنامه مواجهه اقتصادی - 26 فروردین 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/01/26     |     |