مطابق نظام کارکردگرایی ساختاری پارسونزی، جامعه متشکل از ۴ نظام اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی است.

 

هر جامعه ای برای استمرار کارکرد و حفظ نظام، نیازمند ایجاد تعادل بین اجزای خود است.

 

 

 

 

توجه بیش از حد به یکی از اجزای نظام یا بی توجهی و ســرکوب یکی از آنها، می تواند تعادل نظام را از بین ببرد.

 

متاسفانه یکی از آسیب های مدیریت کشور، بی توجهی به حفظ تعادل چهار نظام مزبور است.

 

این چهار نظام به عنوان اعضای اصلی ساختارمند یک جامعه یا اعضای اصلی یک خانواده هستند که توجه زیاد، یا بی توجهی به این اعضاء، پیکربندی کل نظام را با مخاطره مواجه می کند.

 

تخصیص نظام یارانه ای در حوزه ی انرژی، نان و ... یا پرداخت یارانه ی مســتقیم به مردم، یا اجرای پیمان سپاری ارزی به روش فعلی و چند نرخی بودن ارز، در حالی در کشور انجام می شود که در صورت تخصیص یافتن این مبالغ به مباحث زیرســاختی چون نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تکمیل و تصحیح مسیرهای حمل و نقل ریلی و جاده ای می توانست مایه ی ثمرات دراز مدت و اصولی برای کشور باشد.

 

اختراع دو باره ی چرخ در زمانه ای که به مدد انقلاب گوتنبرگی و صنعتی و عصر اطلاعات، شاهد انباشت علم و اطلاعات هستیم، کاری عبث است.

 

امروز به مدد همین اطلاعات، از تجربه ی شکست خورده ی بسیاری از کشورها در اجرای روش فعلی تخصیص یارانه ها و پیمان سپاری ارزی به روش چندنرخی بودن ارز آگاه هستیم.

 

فشار شدید به نظام اقتصادی، از ترس آشفتگی در نظام اجتماعی، تنها، راه حلی کوتاه مدت است که به مثابه ی سوپاپی عمل می کند که سوپاپ اطمینان و پایداری نیست.

 

دیر یا زود این روش، دیگر پاسخگو نخواهد بود و فشار مجموعه روش های مدیریتی غلط، در حوزه ی اقتصاد خود را نشان خواهد داد.

 

بنابراین بیش از هر زمان دیگر باید به علم باوری بهاء دهیم و با واقعیت های دنیای امروز مواجه شویم.

 

در قرن بیست و یکم، و در روزگار موسوم به دهکده ی جهانی، خط کشی ها، مرزبندی ها و تحریم ها و ... معنا ندارد.

 

باید با کشورهای پیرامون و جهان، در تمامی عرصه ها دست به تعامل بزنیم.

 

نرخ ارز را از چند نرخی به تک نرخی تبدیل کنیم و به تدریج این نرخ را از حالت سرکوب خارج سازیم و همپا با جهان و برای رونق چرخ های اقتصادی کشور به پیمان های بزرگ جهانی همچون FATF بپیوندیم.

 

باید با استفاده از ظرفیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشور و منطقه -که کم هم نیستند- در کریدورهای بین المللی نقشی فعال ایفا کنیم.

 

تبریز و آذربایجان در این میان به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ویژه ی سوق الجیشی و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم از گذشته نقش مهمی در حوزه تجارت داشته است و اینک نیز می تواند به مرکز هاب کشور تبدیل شود، چرا که جزو معدود نقاطی است که در چهارراه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار گرفته است.

 

ما باید از اهمیت کریدورها نهایت استفاده را بکنیم و از تحولات منطقه از جمله درگیری های منطقه ی شام و فلسطین و جنگ روسیه و اوکراین استفاده کنیم.

 

همچنین تحریم های روسیه، بهترین فرصت است برای اینکه نبض حمل و نقل بزرگترین انبار غله ی دنیا را به دست بگیریم و به جای ترکیه، بتوانیم به مجری انتقال غلات روسیه به دریاهای آزاد در جنوب و اروپا و آفریقا تبدیل شویم و در کنار بهره مندی از امتیازات حمل و نقل و کلیدداری انتقال غلات روسیه، امنیت غذایی کشور را نیز از این نظر تامین کنیم.

 

لذا لازمه ی توسعه ی صادرات غیرنفتی کشور، ارتباط و تعامل سازنده با دنیا است.

 

نمی توان با کشورهای دیگر قطع ارتباط کرد، اما از آنها خواست تا در راستای تامین منافع کشور ما حرکت کنند.

 

با واقعی شدن نرخ ارز، هم سرمایه گذار و هم ارز به سهولت وارد کشور می شود.

 

برای این مهم، باید بتوانیم به سیستم های بانکی بین المللی وصل شویم.

 

همچنین برای نقش آفرینی در تجارت جهانی و گشایش بازارهای منطقه ای و جهانی باید در کریدورهای بین المللی حضور جدی پیدا کنیم.

 

در این صورت کریدورها نیز می توانند در حوزه بین المللی ایفای نقش کنند و با بهبود شرایط می توان امنیت غذایی کشور را فراهم کرد.

 

همچنین با ایجاد رونق و اعتماد و اطمینان در میان بازار و جامعه، می توان از تک نرخی شدن ارز به سمت نرخ ارز واقعی گام برداشت.

 

 

 

«روزنامه اقتصادی امروز - 4 اردیبهشت 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/02/04     |     |