بررسی فرصت اقتصادی کشور در جهت جذب سرمایه گذار خارجی؛

 

ظرفیت ســازی برای مناطق آزاد ازجمله مهم ترین فرصت اقتصادی کشور در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی است.

 

 

 

 

 

 

با توجه به فرصت های مناسبی که برای تحول در اقتصاد کشور وجود دارد، رصد کردن تحولات بین المللی و فرصت های ناشــی از آن از اهمیت خاصی برخوردار است بر این اســاس، می توان از فرصت هــای اقتصادی و ســرمایه گذاری در مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه گذاری بهره گرفت.

 

در حال حاضر مناطق آزاد تجاری- صنعتی فرصت بزرگی برای توســعه اقتصاد کشــور محسوب می شوند.

 

نقشه راه این مناطق در عمل توجه به صادرات، جذب گردشگری، پایلوت اجرای طرح ها و ایجاد بانک های خارجی است ذکر این اولویت ها نشان می دهد که تاکید بر مطالعه و طراحی پروژه های ضــروری زیربنایی از طریق تامین منابع مالی به صــورت فاینانس خــارجی که از جمله پروژه های ضروری برای اســتفاده از فرصت های ناشی از جذب سرمایه گذاری می باشــد، بسیار حائز اهمیت است.

 

به واقع بخش تامین منابع مالی خارجی در بند ۱۱ سیاســت های اقتصاد مقاومــتی از حلقه های مفقوده مناطق آزاد اســت که باید از راه جذب ســرمایه گذاری خارجی و با مشــارکت بخش خصوصی و داخلی انجام شــوند و دولت نیز در این زمینه کمک کنــد. از جمله مواردی که خلاهای ناشی از اجرای فعالیت های برون گرا را در مناطق آزاد در مقایسه با مناطق آزاد موفق دنیا نشان می پوشاند را می توان از طریق آن پر کرد.

 

تاکید و اولویت ایجاد بانک هــای خارجی، در واقع پر کــردن این حفره به مثابه یک ابر اولویت اقتصادی است که باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد واقعیت آن است که مناطق آزاد، یک اهرم اقتصادی فراملی برای جذب ســرمایه گذاری خارجی اســت و از طریق آن اســت که می توان اقدام و عمــل را در حوزه تولید و اشتغال با هدف برونگرایی اقتصاد محقق کرد و خلا های موجود را در حوزه های زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشارکتی با سرمایه گذاران ایرانی مرتفع نمود نگاه به مناطق آزاد مســتلزم فرصت ســازی های بیرونی از طریق ظرفیت سازی های داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشــورهای پیرامونی اســت که بر اســاس مدل توســعه فراملی می تواند در دوره های کوتاه مدت، میان مــدت و بلند مدت، اهداف جذب بازارهای هدف کشورهای منطقه ای و بین المللی را که بــه طور طبیعی بازاری مناســب بــرای صادرات کالاهای ایرانی هستند، تامین کند امروزه توسعه مناطق آزاد از منظر بین المللی بسیار حائز اهمیت اســت؛ موضوعی که باید زیرساخت های آن به درســتی تامین شــود و اطلاع رســانی فرصت مناطق آزاد ایرانی از طریــق وزارت امورخارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه های کشــور در خارج موردتوجه قرار گیرد؛ چرا که دستیابی به بازارهای رقابتی خارجی با سازوکارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است.

 

از این رو، فعالیت های توســعه ای و تقویت تاسیسات زیرساختی پیشرفته، از الزامات جذب سرمایه گذاری خارجی باید نگاهی متفــاوت را در مناطق آزاد به وجــود آورد؛ بدین معنی که نگاه هــای تاثیرگذار برای جذب بــازار که از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود با رویکرد جدیــد در مناطق آزاد، به نظر می رســد ارتباطات خارجی با مناطق آزاد موفق دنیا باید گسترش اساسی پیدا کند.

 

البته استفاده از امکانات و ظرفیت های وزارت امورخارجه در این زمینه بسیار راهگشــا خواهد بود؛ زیرا باید بتوان فرصت هــای اقتصادی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد مسلم اســت که گســترش مناســبات سیاسی و اقتصادی با جهان با اولویت بنیادی سیاســت خارجی دولت سیزدهم با گســترش همکاری هــای دوجانبه و چندجانبــه منطقــه ای از مــوارد مهمی اســت که رئیس جمهور همواره از آن یاد کرده است.

 

سیدابراهیم رئیسی اولویت سیاســت خارجی را تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاســت های اقتصادی با هدف دســتیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تســهیل جذب ســرمایه، فنــاوری و جذب گردشــگر، تقویت بازارهای صادرات کاًلای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه ســازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه ای و جهانی و نیز شناســایی فرصت ها و مزیت های نسبی عنوان کرده که باید در صدر برنامه های دولت در مناطق آزاد قرار گرفته شــود و ابتکارهای جدیدی را به صورت پایلوت، طراحی و اجرایی شــود.

 

رئیس جمهور خواهان فراهــم آوردن شــرایط لازم برای افزایــش ارتباطات اقتصادی با کشــورهای مختلف دنیا است و این اولویت مناطق آزاد کشور درحال حاضر است آنچه امــروز در مناطق آزاد ایران قابل توجه اســت، جذب ســرمایه های ایرانیان خارج از کشــور اســت و جذب ســرمایه گذاری خارجی به ویژه بخش خصوصی خارجی، جذب فناوری پیشــرفته و ورود گردشــگران خارجی می باشد.

 

از طریق این راهکارها است که می توان نیروی جدید و متخصص را که از الزامات توجه به اقتصاد بین الملل و تجارت خارجی است، جذب نمود و به علاوه آموزش کارکنان در دوره های آموزشی مختلف را مطمح نظر قرار داد ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعــتی جدید ضرورتا ســازوکار مدیریت نوینی را به همراه خواهد داشــت که بتوانــد با اســتفاده از شیوه های نویــن، رسیدن به اهداف مناطق و سیاســت های اقتصاد مقاومتی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشــور فراهــم کند؛ یعنی تغییری بنیادی متناسب با نگاه اقتصادی رئیس جمهور برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و کشورهای منطقه با اولویت بنیادی توسعه همکاری های دوجانبه و چندجانبه منطقه ای از طریق مناطق آزاد که فرصت تعامل کشور با دنیای خارج است از این رو، دیدگاه ها و برنامه های توســعه ای مناطق آزاد می تواند برای ارتقاء فعالیت هــای آنها موردتوجه قرار گیرد؛ صــادرات، جذب گردشــگر، پایلوت اجرای طرح های مهــم در بنــادر مناطق آزاد کشــور و ایجاد بانک های خارجی بــرای جذب ســرمایه گذاری های بین المللی در مناطق آزاد کــه از فرصت های مهم برای مقابله با تحریم های بین المللی است.

 

این رویکردها البته درخصوص اطلاع رسانی و ایجاد ارتباطات حائز اهمیت بوده و فعالان اقتصادی را به روز خواهد کرد.

 

 

«روزنامه اقتصاد پویا - 5 اردیبهشت 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/02/05     |     |