نقش بخش خصوصی در بورس کمرنگ است  

 

کمتر از یک ماه تا برگزاری غیر منتظره انتخابات ریاســت جمهوری باقی مانده اســت و در تیرماه امسال نهمین رییس جمهور ایران راهی پاستور خواهد شد تا سکان قوه مجریه را در دست بگیرد، اکنون این سؤال مطرح است که دولت جدید در حوزه اقتصاد چه اولویت هایی را باید برای سیاســت گذاری روی میز خود بگذارد!؟

 

 

 

 

 

در حوزه بازار کار، کارشناسان معتقد هستند که در وضعیت فعلی و آینده، توسعه بازار کار از طریق روش های سنتی دیگر امکان پذیر نیست، به باور آن ها ایجاد ظرفیت های جدید نیازمند تغییر راهبرد و استراتژیک در بازار کار و اقتصاد کشور است، بنابراین باید ظرفیت های متفاوت و جدیدی برای بازار کار جست وجو و تعریف نماییم.

 

در این رابطه گفتگویی داشته ایم با فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی و مدیرعامل سبدگردان نیکان، او در خصوص اولویت ها و راهکارهای دولت جدید در جهت بهبود وضعیت بازار، تشریح کرد: مدت های مدیدی است (حداقل حدود دو دهه) که با این گونه تغییرات انتظارات خود را مطرح می نماییم ولی متأسفانه پیشرفت و رشد بسیار بسیار کمی در این زمینه حاصل می شــود و تحولات اندکی را شاهد هستیم.

 

آقابزرگی با اشاره به رئوس مطالبی که باید به آن پرداخته شــود تا تغییراتی ایجاد گردد، گفت: از جمله زیر ساخت هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه لازم می باشد، به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و نیز ایجاد تریبون ها و جایگاه های قانونی است که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در عرصه اقتصاد و تصمیم گیری ها مشــارکت داشته باشد، اینکه با سرمایه قابل توجه، بخش خصوصی باید در کنار دولتی قرار بگیرد، بنابراین یکی از اصول و ادبیات اولیه این است که دولت همانطور که در کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی نیز قید شده به مرور زمان به جایگاه اصلی خود که نظارت و رگولاتوری آن هم نه به عنوان یک مجری بلکه به عنوان کسی که با الهام و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی، سیاست گذاری می کند، بازگردد.

 

این کارشناس بازار سرمایه همچنین در ادامه ابراز داشــت: انتظار داریم در حوزه بازار ســرمایه مقام ناظر تلاش کند حداکثر استقلال خود را بدست بیاورد اینکه در کنار دولت قرار گرفته و هر از گاهی دولت تغییر می کند و مسئولین و مدیران دست به تغییرات در بازار سرمایه می زنند تا یک حدی برمی گردد به نحوه عملکرد مدیران در سازمان و ارکان بورس و انتظار می رود همانطور که بازار پول و بازار ســرمایه از لحاظ آکادمیک و تئوریک باید مستقل باشند محافظ منافع فعالان در حوزه بازار پول و سرمایه نیز باید مستقل باشند.

 

مدیرعامل سبدگردان نیکان با تأکید بر اینکه درگاه ایجاد موازین و موقعیت های قانونی ســازمان بورس است، اظهار داشت: ســازمان بورس باید فضا را به ترتیبی پیش ببرد که حداکثر مشارکت بخش خصوصی انجام و نمایندگان بخش خصوصی در این گونه تصمیمات اقتصادی اثرگــذار، در کنار دولت قرار بگیرند و تا زمانی کــه از کنار این موضوع بگذرد و ایــن مجال به بخش خصوصی و نمایندگان آن ها داده نشــود با تغییر دولت، تغییر خاص محسوس و اثربخشــی در فضای کسب و کار ایجاد نخواهد شد

 

 

«روزنامه مواجهه اقتصادی - 16 خرداد 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/03/16     |     |