خبر اختصاصی سازمان عمران کرمان - برگزاری مجامع شرکت های تحت پوشش

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های تحت پوشش  

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های تحت پوشش(طبق جدول ذیل) سازمان عمران کرمان به منظور بررسی، ارزیابی و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی سال 1398 برگزار گردید. ضمناً برنامه های سال 1399 شرکت های مذکور نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.


 

ردیف

عنوان شرکت

1

شرکت عمران کار سیرجان

2

شرکت پتروشیمی کرمان

3

شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار

4

شرکت مهتاب صنعت نیرو

5

شرکت کیانیرو کاروانیان

6

شرکت صنایع فولاد سمنگان

7

شرکت حساب پرداز گستران

8

شرکت بیمه آینده اندیشان عمران کرمان

9

گروه توسعه آینده کرمان

 
 
منبع خبر:

دیدگاه کاربران