خبر اختصاصی سازمان عمران کرمان - تولید برق

نیروگاه کیانیرو کاروانیان وارد مدار تولید برق شد.  

 

 

 

نیروگاه کیانیرو کاروانیان واقع در شهرک خضراء کرمان(شهرک صنعتی شماره 2) با ظرفیت دو دستگاه MTU دو مگاواتی از چهارم آذر 1399 شروع به تولید برق روی شبکه 20 کیلوولت شهرک نموده است.