پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می شود

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد  

 

 

دبیــرکل اتاق بازرگانــی ایران و عراق می گوید با وجود شــرط دشــواری که دولت عراق بر سر راه شــرکت ها گذاشــته اما پول های ایران در عراق امکان جابجایی پیدا کرده اند.

 

 

 

وی اظهار کرد: در ســال های گذشــته یکی از بهانه هایی که دولــت عراق در تســویه نکردن پــول حاصل از صادرات ایران داشــت، تحریم های آمریکا بود اما در هفته های گذشــته، گشایش هایی در این زمینه رخ داده و حتــی صحبــت از دادن یک مهلت 120 روزه به عراق مطرح شده است.

 

او با بیان اینکه مذاکرات برای آزادسازی پول های ایران در عراق در جریان ســفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد نیز دنبال می شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در جریان سفر آقای شریعتمداری به این کشور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی پول هــای ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشــور برای همکاری در این زمینه خبر داده اســت.

 

هرچند بغداد شرط های دشواری را در این مســیر گذاشته اما به نظر می رسد بهانه تحریم ها دیگر وجود ندارد.

 

دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ایران و عــراق درباره شــرط های دولت این کشور برای انتقال ارز ایران نیــز گفــت: شــرط ها کار را در عرصه عمل برای شرکت های عراقی دشوار می کند.

 

مثال اینکه نیاز به دریافت مجــوز از تمام وزارت خانه های ذیربط وجــود دارد یــا اینکه گفته اند باید کالای ایرانی به عراق منتقل شود و پس از تأیید تخلیه، پول جابجا شود یا در رابطه با باز کردن LC یا نحوه پرداخت ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در مجموع هرچند به دشواری اما امکان انتقال پول فراهم شده است.

 

وی در باره ابعاد ســفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد: یکی از اصلی ترین ابعاد این ســفر، بحــث حضور نیروهای متخصص ایرانی در عراق اســت.

 

عراق در ســال های گذشته تعداد زیادی از نیروهای خود را از دســت داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی به شــکل انفرادی کار خود را در این کشور دنبال می کردند.

 

وی افزود: با نهایی شــدن توافقات در این زمینه، شرکت های کاریابی ایرانی و عراقی می توانند بستر همکاری های رسمی در زمینه نیروهای انسانی را بررســی کنند تا عایدی دو کشــور از این تبادالت افزایش یافته و همکاری های دو جانبه در ســطح نیروی انسانی نیز رشد کند.

منبع خبر: روزنامه نقش اقتصاد - 24 فروردین 1400

دیدگاه کاربران