خبر اختصاصی: گزارش آمار عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در خرداد ماه 1400  

 

 

 

در راستای اهداف تشکیل منطقه ویژه اقتصادی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، پردازش کالا و ترانزیت کالا، جذب تکنولوژی، ایجاد اشتغال مولد و تحرک در اقتصاد منطقه ای، بخشی از عملکرد منطقه ویژه در خرداد ماه 1400 به شرح جدول آماری ذیل گزارش می شود:

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران