ابلاغ بخشنامه جدید و مهم بانک مرکزی در باره ارز

.  

 

 

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز و مدیریت بازار، بخشنامه جدیدی را کرد.

 

 

 

 

پیرو بخشنامه شماره 117132/ 01 مورخ 10/ 05/ 1401 به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ می شود:

 

1 - آن بانک موظف است در زمان ایجاد/ تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معامالت الکترونیکی ارز (ETS) در حساب های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.

 

2 - در صورتی که متقاضی درخواست کند ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع است.

 

3 - در صورتی که متقاضی از طریق اقدام به خرید ارز از سامانه جامع تجارت رأساً سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) کند، متعاقب تأمین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمین ارز این بانک، آزاد سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تأمین شده ظرف (7) روز بانکی امکان پذیر است.

 

4 - در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (7) روز بانکی اقدام کند.

 

5 - در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری درخواست ارز تخصیص یافته کرده و مجددا تخصیص ارز کند ؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.

 

6 - کالاهای اساسی و نهاده های دامی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهاده های دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنی است.

 

7 - دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبت سفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنی است.

 

8 - مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت آماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی موضوع بند (14) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نیست.

 

9- بابت کلیه موارد و ثبت سفارش های مشمول این بخشنامه ضمن تأکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (2) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی درخصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامه های الزم از متقاضی اخذ شود.

 

تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.

 

بدیهی است تأیید یا عدم تأیید گواهی ثبت آماری(تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می کند. 

 

در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت شود.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - 26 دی 1401

دیدگاه کاربران