رشد 150 درصدی گمرک از محل حقوق ورودی

رئیس کل گمرک خبر داد:  

 

 

 

رئیس کل گمرک گفــت: درآمدهای گمــرک از محل حقوق ورودی رشد 150 درصدی داشته اســت و این آمار به استثنای درآمــد ورودی خودرو اســت کــه بــه زودی از آن محل نیز درآمدهای پیش بینی شده محقق خواهد شد.

 

 

 

 

به گزارشی، «محمد رضوانی فر» در مراســم روز جهانی گمرک اظهار داشــت: بر اســاس آمار تجارت خارجی کشــور در 10 ماهه امســال، 21 درصد به لحاظ ارزش و از نظر وزن 57 درصد واردات اقلام اساسی افزایش داشته است.

 

وی با بیان اینکه در این مدت از هشــت هــزار و 800 کد تعرفه حدود پنج هزار و 200 تعرفه فعال داشتیم، تصریح کرد: امسال 75 هزار میلیارد تومان وصولی ارزش افزوده و 60 هزار میلیارد تومان هم درآمد از محل حقوق ورودی خواهیم داشت.

 

رضوانی فر خاطرنشــان کرد: در بودجه ســال آینده 87 هزار میلیارد درآمدهای گمرکی از محل ســایر کالاها بجز خودرو و برای خودرو 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده و به نظر قابلیت تحقق خواهد داشت .

 

وی افزود: در لایحه بودجه ســال آینده هشــت حکم در مورد گمرک وجود دارد که با انجام اصلاحات و کاهش ابهام در آنها و رفع چالش ها امیدواریم تحقق بودجه سال آینده را به قطعیت برسانیم .

 

رییس کل گمرک اظهار داشــت: برای تبدیل شدن به گمرک چابک و هوشــمند، برنامه ای عملیاتی تدوین شده که متعهد شده ایم تا سال آینده گزارش 100 درصدی تحقق این برنامه را به مردم گزارش کنیم .

 

وی افزود: نخســتین محور تحول آفرین تحول در سامانه ها و هوشمند سازی فعالیت های گمرک اســت و اتصال به سامانه جامع تجارت از همین جمله است.

 

رضوانی فر تصریح کرد: توانمند ســازی نیروی انسانی و توسعه آموزش و امور رفاهی محور دیگر برنامه گمرک است و نیازمند مساعدت وزیر برای جذب نیروهای جدید هستیم.

 

وی افزود: توســعه امکانات فیزیکی محور دیگر برنامه های ما است و با توجه به قدمت فضاهای در اختیار گمرک، این فضاها نیازمند نوسازی امکانات و ابنیه است.

 

رضوانی فر با اشــاره به اینکه از سال 82 فقط 18 دستگاه ایکس ری نصب شده است، گفت: طی 6 ماه آینده 6 دستگاه دیگر و در سال آینده دســتگاه های ایکس ری جدید دیگری را در دستور کار قرار دارد کــه البته منابع داخلی گمــرک کفاف این را نمی دهد و این تحول بزرگ نیازمند مساعدت ویژه وزیر است .

 

 وی تاکید کرد: تحول در نوع تعامل با ذینفعان محور دیگر برنامه ما اســت.

 

تغییر نگاه و تعامل با بخش خصوصــی لازمه تحقق سیاست های اقتصادی دولت در حوزه گمرک است.

 

رییس کل گمرک گفت: همچنین توســعه دیپلماسی گمرکی محور دیگر برنامه ما اســت که ما تاکنون بیــش از 58 تفاهم و توافق نامه امضا کردیم که نیازمند بازنگری و عملیاتی شــدن هستند.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 8 بهمن 1401

دیدگاه کاربران