مراودات رسمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رسید

رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن:  

 

 

در حال حاضر تجارت ایران با چین، روســیه، ترکیه، امــارات و عمان به صورت مســتقیم انجام می شــود و با سایر کشــورهای دنیا تجارت ما با واســطه انجام می شود و مســتقیم با سایر کشورها ارتباطی نداریم.

 

 

 

 

بهرام شــکوری در گفت وگویی، با بیان اینکه به واســطه تحریم ها مراودات رســمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رسیده است، گفت: به نظر می رســد تجارت ایران و ژاپن به شکل غیر رسمی و از طریق واسطه ها دنبال می شود.

 

دولت و تجار ژاپنی علاقه مند به توسعه روابط تجاری با ایران هستند چرا که تاریخ تجارت دو کشور حدود یک قرن اســت و همین موضوع انگیزه و اشــتیاق برای توســعه مبادلات اقتصادی را دو چندان کرده است.

 

وی با اشــاره به بالا بودن مراودات تجاری ژاپن و آمریکا، تصریح کرد: ژاپن و آمریکا سرمایه گذاری های مشترک قابل توجهی با یکدیگر دارند طبیعی است که بعد از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، ژاپنی ها ترجیح بدهند که تجارت خود را با محدود کنند.

 

به عبارت دیگر منافع ملــی ژاپنی ها ایجاب می کند که با ما تجارت مستقیم نداشته باشــند؛ در روزهای اخیر که شاهد اعمال تحریم هــای جدید علیــه ایران هســتیم ژاپن تحریم جدیدی علیه ایران تعریف نکرد و تا آنجا که امکان داشت تلاش کرد که به نوعی روابط ایران و ژاپن مانند سابق شود.

 

رئیس کمیته مشــترک ایران و ژاپن در پاســخ به این پرسش که آیا ژاپنی ها در ســال های اخیر تمایلی برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران از خود نشان داد ند؟ گفت: ژاپنی ها علاقه مند به سرمایه گذاری مشترک با ایران هستند؛ به لحاظ تکنولوژی و نوآوری ژاپن همتراز کشــورهای آمریکایی و اروپایی است و می توان گفت ژاپــن هر آنچه ما در صنعت، معدن، کشــاورزی و ... نیاز داریم را دارد و یکی از انتخاب هــای ما در حوزه فناوری ژاپن می تواند باشد؛ اما تحریم ها یکی از موانع اصلی برای ورود سرمایه ژاپن به ایران است.

 

شکوری با اشاره به لزوم پیوســتن به FATF و ایجاد مناسبات شایســته با دنیا، افزود: دولت باید برای رفــع تحریم ها و ایجاد مناســبات و تعاملات خوب با دنیا قدم بردارد و شرایط را محیا کند که بتوان از ظرفیت های کشور ژاپن برای توسعه اقتصادی ایران اســتفاده کنیم.

 

در حال حاضر همه چیز برای پیوســتن ایران به FATF در ایران وجود دارد و فقط خواســت مسئولان کشور را می طلبد.

 

وی با تاکید بر اینکه برای پیوســتن به FATF باید مناسبات و دیپلماســی سیاســی قوت بگیرد، افزود: در دنیا دیپلماسی اقتصادی بر سیاســت تاثیر می گذارد اما در ایران برعکس است سیاســت، برای اقتصاد تاثیر می گذارد و تاوان این سیاســت را اقتصاد متحمل می شــود؛ به نظر می رسد باید تجدیدنظری در مناسبات خود با دنیا داشته باشــیم که اگر این روند انجام نشود هر روز دچار مشکلات بیشتری خواهیم بود.

 

رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن با اشاره به واردات خودرو از ژاپن، گفت: اصلاح مناسبات سبب توسعه روابط تجاری ایران و ژاپن خواهد اما در شــرایط فعلی امکان ورود مستقیم خودرو از کمپانی های ژاپنی و حتی کره ای وجود ندارد و واردکنندگان با واسطه کشــورهای ثالث که خودروسازان ژاپنی در آن کشورها نمایندگی فروش دارند خودرو وارد ایران می کند؛ و این امکان وجود دارد که در ســال های آینــده برای تامیــن قطعات این خودروها در داخل کشور با مشکل مواجه شویم.

 

وی در پایان بیان کــرد: در حال حاضر تجارت ایــران با چین، روسیه، ترکیه، امارات و عمان به صورت مستقیم انجام می شود و با سایر کشــورهای دنیا تجارت ما با واســطه انجام می شود و مستقیم با سایر کشورها ارتباطی نداریم.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 18 بهمن 1401

دیدگاه کاربران