تغییرات جدید «ارز درمانی»

سقف ۱۰ هزارتایی برداشته شد.  

 

 

بر اســاس مقررات ارزی جدید، تغییراتی در تامین و اختصاص ارز درمانی اعمال شــده که مهم ترین آن برداشــته شدن ســقف ارز برای بیمارانی است که ضمن داشتن شرایطی خاص، تاییدییه شورای عالی پزشکی وزارت بهداشــت را نیز داشته باشند.

 

 

 

 

به گزارشی، در مجموعه مقررات ارزی جدید ابلاغ شده از ســوی بانک مرکزی که در تاریخ دوم اسفند ماه به روز رسانی شد، تعداد نیازها یا مصارف ارز خدماتی(غیر بازرگانی) تغییر کرد و از ســوی دیگر برخی مصارف ارزی ابلاغ شــده در بخشنامه قبلی نیز با تغییراتی مواجه شد.

 

یکی از مصارف ارز خدماتی که در مقررات ارزی گذشــته(مرداد ماه امســال) هم وجود داشــت، ارز درمانی بود اما این نیاز ارزی با تغییراتی در مقررات ارزی جدید مواجه شده است.

 

نخســتین تغییر ایجاد شده در ارزهای خدماتی از جملــه ارز درمانی، تغییر نــوع ارز پایه اعلامی از دلار به یورو است.

 

البته در هر دو بخشنامه امسال این نکته ذکر شده است که سایر ارزها قابل تامین بوده و معادل آن نســبت به ســایر ارزها نیز تامین خواهد شد.

 

همه بیمارانی که شرایط اعلامی را داشته باشند و تاییدیه های لازم را دریافت کنند، می توانند ایــن ارز را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا تامین کنند.

 

بر اســاس مقررات ارزی ابلاغ شــده در مرداد ماه امســال، «تأمین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ حداکثر تا سقف ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به ســایر ارزها با اخذ وثیقه به میزان ۲۰ درصد هم ارز ریالی ارز پرداخت شــده، به حساب مؤسسه درمانــی خارج از کشــور با تأییــد معاونت درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز تعیین شده باشد، بلامانع است.»

 

البته در تبصــره همین بند از مصوبه قبلــی آمده بود که «تأمین و انتقــال ارز درمانی بــرای مبالغ حداکثر تا ســقف ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به ســایر ارزها برای بیمارانی که به منظور معالجه نیازمند پرداخت هزینه جستجوی نمون (Search) پرداخت هزینه تطبیق (Match)  و پرداخت بابــت خرید و انتقال نمونه سلولهای بنیادی خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور است، با ارائه معرفی نامه و تأیید شبکه ملی اهدا کنندگان سلولهای بنیادی خونساز ایران(که زیر نظرمستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی فعالیت می کنند) و اخذ وثیقه به میزان ۲۰ درصد هم ارز ریالی ارز پرداخت شــده بلامانع خواهــد بود.»

 

اما در مقــررات ارزی جدید ابلاغ شــده به غیر از جایگزینی یورو با دلار، ارز درمانی بــرای مبالغ بیش از ۱۰ هــزار یورو نیز پرداخت خواهد شــد که بر اساس بند دوم مصارف ارز خدماتی در نظر گرفته شده «تامین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ بیــش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به حســاب موسسه درمانی خارج از کشــور با تاییدیه شــورای عالی پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور یا نیاز به خرید و انتقال نمونه سلول های بنیادی خون ساز از مغز اســتخوان و خون از خارج از کشور (حسب مورد) و میزان ارز مورد نیاز تعیین شــده باشــد، بلامانع اســت.

 

ضمنا ارائه تاییدیه کمیسیونهای پزشــکی دانشــگاهی در این خصوص مورد قبول نیست.« یوریی شد

 

 

ارز درمانی برای اقامت بیمار و همراه آن

 

هم در تبصره های دیگر ارز درمانــی در مقررات ارزی جدید ابلاغ شــده، تامین و پرداخت ارز برای اقامت بیمار و یک همراه تا ســقف حداکثر ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به ســایر ارزها نیز برای هــر نفر در نظر گرفته شده اســت این ارز نیز در بخشــنامه قبلی امســال ۲۰۰۰ دلار بود.

 

البته در این بند از مقررات ارزی جدید، چند مورد از شرایط تخصیص و تامین این ارز خدماتی و نام بانکهای عامل حذف شــده که باید دید آیا این نشــان دهنده تســهیل در این زمینه بوده یا آنکه در این زمینه بر اساس بخشنامه سابق عمل خواهد شد.

 

اما در ادامه توضیحات برای ارز درمانی مانند مقررات ارزی گذشــته آمده است که این ارز به افراد دارای تابعیت خارج از کشــور، اقامت دائم یــا مجوز کارت ســبز(گرین کارت) یا اتباع خارجی مقیم ایران تعلق نمی گیرد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 14 اسفند 1401

دیدگاه کاربران