استقبال اتحادیه اروپا از توافق ایران و عربستان

.  

 

 

در بیانیــه اتحادیه اروپا بــا تاکید بر اینکه «اتحادیه اروپــا تلاش های دیپلماتیک منجر به این گام مهم را تقدیــر می کنــد» آمده اســت: از آنجایی که هم عربســتان ســعودی و هم ایران برای امنیت منطقه محوری هســتند، از سرگیری روابط دوجانبه آن ها می تواند به ثبات کل منطقه کمک کند.

 

 

 

 

در ادامه واکنش ها به توافق ایران و عربســتان برای عادی ســازی روابط، اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای از آن استقبال و تاکید کرد: از سرگیری روابط دوجانبه تهران و ریاض می تواند به ثبات کل منطقه کمک کند.

 

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای از توافق عادی سازی روابــط ایران و عربســتان و برقــراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشــور استقبال و خاطر نشان کرد که این اتحادیه منتظر اجرای آن است.

 

در ادامــه ایــن بیانیه با تاکید بر اینکه »اتحادیه اروپا تلاش های دیپلماتیک منجر به این گام مهم را تقدیر می کند« آمده اســت: از آنجایی که هم عربســتان ســعودی و هم ایران بــرای امنیت منطقه محوری هســتند، از سرگیری روابط دوجانبه آن ها می تواند به ثبات کل منطقه کمک کند.

 

اتحادیــه اروپا همچنین در بیانیه خود افزود: ارتقای صلح و ثبات و دستیابی به تنش زدایی در خاورمیانه از اولویت های کلیدی اتحادیه اروپا است.

 

اتحادیه اروپا همچنــان آماده تعامل با همه بازیگران در منطقه با رویکردی تدریجی و فراگیر و با شفافیت کامل است.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی امروز - 21 اسفند 1401

دیدگاه کاربران