پیشنهاد واریز ۱۰۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی

رئیــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی:  

 

 

 

ضمن شفاف سازی منابع این صندوق اعلام کرد که صندوق توســعه ملی در وصول مطالبات با دولت ســیزدهم به نتایج خوب رسیده است.

 

 

 

 

 

مهدی غضنفری در سومین همایش حکمرانی نوین صندوق توســعه ملی، که با حضور رئیس مجلس برگزار شــد، درمورد میزان دارایی صندوق توسعه ملی توضیــح داد: هفته قبــل در همایش اقتصاد هوشمند و توسعه مالی گزارشی ارائه کردم مبنی بر اینکه برداشت صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری اســت، دولت هــا از صندوق توســعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده اند و میزان مطالبات صندوق نیز ۴۰ میلیارد دلار است.

 

وی ادامه داد: از این آمار اینطور برداشــت شد که مانده صندوق ۱۰ میلیارد دلار اســت در حالی که همه دولت ها کاملا واقف هســتند که تسهیلاتی که با نرخ ســود پایین به آن ها پرداخت شده است جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست؛ حتی برخی منابع برگشته است و صندوق توانسته از این منابع برای ارائه وام اســتفاده کند.

 

در واقع گزارش من در مورد موجودی بود اما به دارایی تبدیل شد.

 

در حالی که مبلغی که تحت عنوان تسهیلات دادیم به صندوق بر می گردد.

 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه این صندوق پای صد میلیارد دلار خود ایستاده است، گفت: صندوق توسعه ملی چاره ای جز افزایش دارایی ندارد، حتــی ۱۷۰ میلیارد دلار هم برازنده صندوق نیســت، برای این منظور نیــز طرح ها و برنامه های زیادی داریم.

 

لزوم شــفافیت در ارائه آمار و اطلاعات صندوق توسعه ملی غضنفری با اشــاره به جایگاه صندوق های ثروت ملی در دنیا عنوان کرد: ۵۵ کشور صاحب صندوق ثروت ملی هستند و برخی کشورها نیز دارای چند صندوق هستند، ایران هم این قابلیت را دارد.

 

اصول ســانتیاگو که ۲۴ اصل دارد می تواند محور خوبی برای حمکرانی باشد؛ این صندوق کمک می کند یک صندوق کاملا شــفاف و عاقلانه داشته باشیم.

 

گاهی به من خرده گرفته می شــود که چرا آمار و اطلاعات صندوق را به عموم اعلام می کنم در حالی که به نظر من هرگونه حرکــت صندوق باید کاملا شفاف باشــد، زیرا همه جمعیت کشور ذینفع آن هســتند؛ بنابراین اقتضای اصول ما شفافیت است که از هرگونه رانت جلوگیری شود و تعرض منابع ایجاد نشود.

 

وام به دولت نباید با کمک به دولت اشتباه گرفته شود وی با بیان اینکه نباید منابع صندوق توســعه ملی با ذخایر ارزی کشــور که نزد بانک مرکزی اســت اشتباه گرفته شــود، گفت: سیســتم حسابرسی باعث از دســت رفتــن منابع صندوق می شــود.

 

ســرمایه گذاری ای که بازگشــت اقتصادی ندارد مورد قبول نیســت، به نظر من مفهــوم صندوق توســعه ملی باید در برنامه هفتم به صندوق ثروت ملی تغییر داده شــود تا بتوانیــم اقدامات موثرتر انجام دهیم.

 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه وام به دولت ها نباید با کمک به دولت ها اشتباه گرفته شود، اظهار کرد: ســرمایه گذاری صندوق توسعه ملی آغاز شده است اما برخی ما را سرزنش می کنند و می گویند به ســمت بنگاه داری رفتید در حالی که بنگاه داری برای ما سهم مهلک است، ما باید بنگاه سازی کنیم.

 

همه منابــع حاصل از فــروش نفت به صندوق داده شود غضنفری با بیان اینکه صندوق توســعه ملی تنها صندوق ارزی کشور است، گفت: بنابراین نباید با این صندوق رفتار صندوق ریالی داشته باشیم.

 

پیشنهاد صندوق توسعه ملی این است که همه منابع حاصل از نفت را به صندوق دهند تا این صندوق ســرمایه گذاری کند و از محل سود سرمایه گذاری به دولت پول بدهد.

 

وی ادامه داد: مــاده ۵۲ قانون احــکام بودجه ای صندوق را موظف کرده است که دو تا ۱۰ درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کرده و آن را وام بدهد، از این وام سودی معادل سود بانکی نصیب صندوق می شود و سازمان حسابرسی صندوق را مکلف به پرداخت مالیات می کند.

 

در حالی که تبدیل منابع ارزی به ریالی باعث کوچک شدن صندوق می شود.

 

صندوق توسعه ملی نیاز به حسابرسی خاص خود دارد.

 

رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملــی ادامه داد: حتــی اگر منابــع صندوق نصــف و یک دلار شــده نیم دلار شــده باشــد، با توجه به افزایش نرخ ارز، سیســتم حسابرســی ســود تشخیص می دهد.

 

غضنفری در ادامه با بیان اینکه در حکمرانی نوین ورود همه عوایــد نفتی به صندوق اســت، گفت: صندوق آمادگی حضور در توسعه میادین مشترک نفتی را دارد.

 

از این طریق می تواند درآمدزایی کرده و طلب خود از دولت را برداشته و سهم دولت را هم بدهد.

 

به گفته وی، صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات با دولت ســیزدهم به نتایج خوب رسیده است.

منبع خبر: روزنامه کسب و کار - 25 اردیبهشت 1402

دیدگاه کاربران