اوج گیری تجارت با قفقاز

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:  

 

 

 

سازمان توسعه تجارت از رشــد ۳۰ درصدی صادرات ایران به روسیه در سال گذشته خبر داد.

 

 

 

 

 

 

پس از عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا، صادرات به کشــورهای عضو این منطقه به شکل جدی افزایــش یافته و در دوره تحریم ها نیــز این روند ادامه داشته است.

 

بر اســاس جدیدترین آمار ارائه شده از سوی ســازمان توسعه تجارت، این روند در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته است.

 

رحمت الله خرمالی، مدیرکل آســیای میانه، قفقاز و روســیه سازمان توسعه تجارت با اشاره به عملکرد صادراتی ایران گفت: صادرات ایران به کشــورهای آســیای میانه، قفقاز و روسیه در سال گذشته به بیش از ســه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است که نســبت به مدت مشابه ســال قبل، رشد ۱۸ درصدی داشته است.

 

به گفته او صادرات ایران به این کشــورها در سال ۱۴۰۰ نیز با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است.

 

خرمالی با اشــاره به پنج کشــوری که در رتبه نخست صادرات ایران به کشــورهای حوزه آســیای میانه، قفقاز و روسیه قرار داشــته اند، افزود: در سال ۱۴۰۱ بیشــترین صادرات ایران در این حوزه با رقم ۷۴۵ میلیون دلار به فدراســیون روســیه بوده که رشــد حدود ۳۰ درصدی داشته اســت و آذربایجان با ۶۵۰ میلیون دلار، ارمنســتان با ۴۶۵ میلیون دلار، ترکمنســتان با ۴۶۰ میلیون دلار و ازبکستان با ۲۹۰ میلیون دلار در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

 

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه ســازمان توسعه تجارت ادامــه داد: در یــک ماهه ســال ۱۴۰۲ نیز صــادرات ایران به کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روســیه ، ۲۱۵ میلیون دلار بوده که رشــد ۵۰ درصدی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته داشته است.

 

 خرمالی با اشــاره به عملکرد صادراتی کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روســیه در ســال ۱۴۰۲ گفت: در یک ماهه سال جاری میزان صادرات به فدراسیون روســیه ۶۰ میلیون دلار، آذربایجــان ۳۳ میلیــون دلار، ارمنســتان ۳۲ میلیون دلار، ترکمنستان ۲۷ میلیون دلار و ازبکستان ۲۰ میلیون دلار بوده اســت.

 

به گفته او صادرات به این ۵ کشــور نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 7 خرداد 1402

دیدگاه کاربران