اقتصاد و بازار سرمایه نیازمند پیش بینی پذیری است

رییس سازمان بورس:  

 

 

یکی از رویکردهای اصلی سازمان بورس طی یکسال گذشته استفاده از توان بخش خصوصی بوده است، زیرا بخشهای دولتی و عمومی ویژگیهای لازم را بــرای رونق اقتصــادی ندارنــد، لذا باید ســهم بخش خصوصی را در بازار سرمایه افزایش دهیم.

 

 

 

 

 

مجید عشــقی در همایش ســرمایه گذاری و تامین مالی از بازار ســرمایه در اتاق بازرگانی مشــهد افزود: بازار سرمایه و حوزه سرمایه گذاری در چند سال گذشته تکانه های زیادی را متحمل شــده اســت، لذا نیــاز به حضور شرکتهای قوی بخش خصوصی در این بازار داریم. وی اظهار داشت: یکی از ویژگیهای استان خراسان رضوی فعال بودن بخش خصوصی و ســهم بالای آن در ســرمایه گذاریهای حوزه تولید اســت، بویژه اینکه بیش از پنج هــزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در استان فعالیت دارند که می توانند در حوزه سرمایه موثرتر از صنایع بزرگ باشند.

 

رییس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفــت: صنایع بزرگ مشکلات و نوســانات خاص خود را دارند، اما شرکتهای کوچک و متوسط می توانند این نوســانات را جبران کنند، عمده اقتصاد دنیا نیز حرکت به سمت شرکتهای کوچک و متوسط است، زیرا ارزش، اشتغال و نوآوری در این شرکتها نهفته است.

 

وی اضافه کرد: یکی از اشــتباهات بزرگ از ابتدا تاکنون آن بوده است که هر موقع بازار سرمایه مطرح شده، مقوله راه اندازی تالار معاملات از ســوی استانها مطرح می شــود، در حالی که آنچه در بازار سرمایه اصالت دارد سرمایه است نه معاملات.

 

عشقی گفت: معاملات در بازار ثانویه برای یک هدف ثانویه ایجاد شده اســت، کلیت بازار ســرمایه فقط برای معاملات ثانویه راه اندازی نشده است، بلکه بازار سرمایه برای تامین مالی و سرمایه گذاری ایجاد شده است.

 

وی ادامه داد: وقتی شــخصی تصمیم می گیــرد که پولش را در بازار بورس ســرمایه گذاری کند، طبق ذائقه ای که اکوسیستم بازار ســرمایه در 30 سال گذشــته ایجاد شده اســت، به مردم اینگونه تلقین کرده ایم که هر چه بیشــتر معامله کنند، ســود بیشــتری می کنند که این نگرش یکی از آفتهای بزرگ است و باید تغییر کند.

 

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه در بازار فقط باید از ســرمایه گذاری و تامین مالی صحبت کرد، افزود: اگــر نتوانیم جریــان نقدینگی را به ســمت تولید هدایت کنیــم، وضعیت به نحوی رقم می خــورد که مانند چند سال گذشــته معاملات در مدت حدود 6 ماه از پنج هزار میلیارد ریال در روز به حدود 200 هزار میلیارد ریال رسید.

 

وی تصریح کرد: در آن زمان بعد از پنج ماه بازار چهار برابر رشــد کرد و هیچ جریان نقدی شــکل نگرفت و بعد از آن هم ما ماندیم و یک جمعیت و بازار ســرمایه ای که زیان کــرد، این در حالی است که اقتصاد کشور از این جریان نقدینگی می توانست شکل بگیرد، اما مورد استفاده مفید قرار نگرفت. عشقی اظهار داشــت: اگر جریان نقدی که آن ســالها داشت به سمت بازار حرکت می کرد، به سمت بخش واقعی حرکت کرده بود، اکنون بعد از سه سال می توانستیم شاهد افتتاح پروژه های بزرگی برای شرکتهای مختلف باشیم.

 

پیش بینی پذیری بودن اقتصاد شاخصه سرمایه گذاری رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کاستی های قانون بازار اوراق بهادار که در ســال 1384 تصویب شــد، با مشارکت کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است.

 

عشقی با تاکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: یکی از شاخص های جدی ســرمایه گذاری، پیش بینی پذیری بودن آن اســت، لذا باید در برنامه هفتم توســعه در این زمینه اقدام بیشتری انجام شود و روح حاکم در برنامه هفتم این باشد که اقتصاد قابل پیش بینی است.

 

وی اظهار داشــت: فعال اقتصــادی باید بتواند آینــده را برای یــک دوره معقول پیــش بینی کند که چه بلایی ســر ســود و سرمایه گذاری اش می آید.

 

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری همایش سرمایه گذاری و تامین مالی از بازار ســرمایه را نقطه شروعی برای یک حرکت نو به سمت سرمایه گذاری در اســتانها برشمرد و گفت: بنگاههای اقتصادی آشنایی کافی با بازار ســرمایه ندارند و این همایش پــل ارتباطی برای ایجــاد زیرســاختهای لازم در این زمینه خواهد بود، از این پس مسیر مشــخصی برای بنگاه های اقتصادی و افزایش سهم آنها در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

وی اظهار داشــت: در برنامه جدید این سازمان، مسیرهای ویژه ای برای تعریف ابزارهای جدید و اســتفاده از ابزارهای موجود و پیگیری افزایش سهم صنایع، ســاختمان و گردشگری از بازار سرمایه دنبال می شود.

 

وی با تاکید بر اینکه منعی برای پذیرش هیچ شرکتی در بورس نداریم، گفت: وقتی یک شــرکت را در بورس پذیرش می کنیم به چندین میلیون نفر نیز عرضه می شــود، لذا شرکتهای دارای ابهام را نمی توان پذیرش کرد. عشقی اضافه کرد: شــرکتهای بخش خصوصی وقتی وارد بازار ســرمایه می شــوند، باید در مجموع هر شــرکت 18 سرفصل گزارش ثابت را در سال منتشــر کند، چون منافع عمومی درگیر می شــود لذا باید طبق قانون برای حفاظت از حقوق سهامداران همه اطلاعات شرکت را به موقع داشته باشیم.

 

تبدیل تالارهای معاملاتی به مراکز تامین منابع مالی رییس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: طبق تفاهم نامه ای که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی منعقد شــد، تالارهای تامین مالی به مراکــز تامین مالی تبدیل خواهند شــد تــا بتوانند به شــرکتها مشــاوره لازم را بدهند و هماهنگی لازم بین ارکان و بنگاه های اقتصادی را فراهم شود.

 

عشقی تدوین برنامه منسجم 6 ماهه برای آموزش به بنگاه های اقتصادی را از دیگر مفاد تفاهم نامه مزبور برشــمرد و گفت: در طول ۶ ماه آینده همه شرکتهایی که در بورس پذیرش می شوند و یا علاقه به اســتفاده از ابزارهای تامین مالی دارند، مشــمول دریافت این آموزشها خواهند بود.

 

وی با بیان اینکه حداقل 10 شــرکت از خراســان رضوی را در بورس پذیرش خواهیم کــرد و در فرابورس بیشــتر از این رقم خواهد بود، افزود: برای شــرکتهایی که عضو بورس هم نباشند، می توان اوراق بدهی منتشــر کرد و محدودیتــی در این بخش وجود ندارد.

 

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تامین مالی جمعی رشد بسیار ســریعی دارد، به طوری که این میزان در سال گذشته نســبت به قبل از آن چند برابر رشد داشته و برای پروژه های کوچک در بازه کمتر از یکســال تامین مالی را انجام می دهد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 28 مرداد 1402

دیدگاه کاربران