پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور

در نشست اتاق بازرگانی با سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران مطرح شد:  

 

 

 

سرمایه گذاری اقتصادی بیش از هر چیز نیازمند وجود تصویری روشن از آینده است.

 

 

 

 

 

چه این که داشتن دورنمایی از ثبات اقتصادی بیش از هر عامل دیگری می تواند تضمینی برای سرمایه گذاران به شمار آید.

 

از این رو تدوین سیاست ها و اجرای برنامه هایی که اقتصاد کشور را پیش بینی پذیر کند، یک ضرورت است.

 

در همین راستا حسین سلاح ورزی در نشست اتاق بازرگانی گفت: «تلاش اتاق ایران و تشکل ها، اثرگذاری بر مسیر سیاست گذاری ها، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در جهت تقویت بخش خصوصی و اقتصاد ملی است.»

 

رئیس اتاق ایران در نشســت با ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: اتاق ایران برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، منافع ملی را که برآیند نظرات و رویکرد تشــکل ها و عملکرد فعالان اقتصادی اســت، مطرح و پیگیری می کند.

 

اتاق ایران در مسیر توسعه اقتصادی، تقسیم کار و ساماندهی تشکل ها و تقسیم کار ملی را مالک عمل قرار داده و در این مسیر از تشکل های تخصصی، سندیکاها و فدراسیون ها خواسته می شود بخشی از نیازهای اقتصادی کشور را در مسیر توسعه پیگیری کنند.

 

رئیس اتاق ایران ادامه داد: همتایابی تشــکل های تخصصی یکی از مســائلی اســت که در نشست با سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران مطرح شد، معاونت بین الملل اتاق ایران می تواند بانک اطلاعاتی ای از تشکل ها و بنگاه های اقتصادی ایران و کشورهای هدف را فراهم کند.

 

این بانک اطلاعاتی کمک خوبی به فعالان اقتصادی خواهد بود.

 

مؤثر بودن اتاق ایران و تشکل ها در مسیر اثرگذاری بر سیاست گذاری ها تعریف می شود، باید برای بهبود فضای کسب و کارها، توسعه و رونق تولید گامی برداشته شود.

 

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از مسائل روز اقتصاد کشور، بی ثباتی فضای کسب وکار و تأثیر این بی ثباتی بر برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی است، اما اتاق ایران چگونه می تواند در این مسیر مؤثر عمل کند؟ بی ثباتی اقتصادی به عوامل داخلی و خارجی ارتباط دارد که حذف و بهبود عوامل خارجی در اختیار فعالان اقتصادی نیست ولی درباره فضای کسب وکار ما می توانیم متناسب با مأموریت و وظایف خود اثرگذار باشیم.

 

او ادامه داد: بی ثباتی اقتصادی در وجوه مختلف اقتصادی خود را نشان می دهد و اقتصاد و منابع اقتصادی را در مسیر بحران، کمبود و فقدان قرار می دهد که نتیجه این وضعیت تهدید تولید است.

 

برای همین معتقدم که موضوع ۱۰ سال آینده ما، تولید رقابت پذیر است.

 

جهت دهی اتاق ایران در دوره دهم هیات نمایندگان، تدوین رهیافت بخش خصوصی قوی و دولت توانمند اســت.

 

نتیجه رابطه دولت و بخش خصوصی قوی، تولید با ارزش افزوده بالاست و اتاق ایران به دنبال این چارچوب فکری است.

 

سلاح ورزی تأکید کرد: اتاق ایران در این دوره چند برنامه در دستور کار دارد، مرکز پژوهش های اتاق ایران به دنبال تدوین جدول داده و ستانده اطلاعات اقتصادی اســت.

 

ما می خواهیم اطلاعات زنجیره های مختلف اقتصادی را با جزئیات هر صنعت در یک جدول جمع آوری کنیم.

 

موضوع دیگری که اتاق ایران در این دوره به دنبال آن اســت ایجاد مدل و پلتفرمی اســت که قدرت برنامه ریزی و پیش بینی را برای بنگاه ها در حوزه های مختلف افزایش می دهد.

 

او تأکید کرد: در دیدار اتاق ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تفاهم شد که تشکل های متعدد و موازی ذیل فدراسیون تجمیع شوند.

 

اگر تشکل ها در حوزه زنجیره ارزش ها در یک تشکل بزرگ تجمیع شوند، در آن صورت می توان ادعا کرد که نظام تشکلی کشور سامان یافته است.

منبع خبر: روزنامه آسیا - 14 شهریور 1402

دیدگاه کاربران