صادرات 3/5 میلیارد دلاری ایران به عراق

در 5 ماهه نخست 1402  

 

 

 

در 5 ماهه نخســت امســال ایران بیش از 3.5 میلیارد دلار به عراق صادرات داشــته که 18.3 درصد از صادرات کل ایران را تشکیل می دهد.

 

 

 

 

ســطح روابط اقتصادی ایران و عراق براســاس حجم و تراز تجاری دو جانبــه 20 میلیارد دلار هدف گذاری شــده اســت در مقطعی از زمان روابط تجاری دو کشــور تا ســطح 14 میلیارد دلار هم رسیده اســت و با توجه به ظرفیت های موجود همکاری بین دو کشــور کــه در تمامی حوزه هــای اقتصــادی وجود دارد رســیدن به تجارت 20 میلیارد دلاری بین ایران و عراق در ســال های آینده حتما امکان پذیر خواهد بود.

 

یحیی آل اســحاق رئیس اتاق مشــترک ایران و عراق با بیــان اینکه تا 10 ســال آینده عراق بزرگترین کشور برای سرمایه گذاری در منطقه به شمار می رود لذا کســانی که برای حضور در این کشور اقدام می کنند، برنده هستند.

 

وی اظهار داشــت: آتیــه روابط ایــران و عراق بسیار روشــن است، زیرا شــرایط و اقتضائات و ظرفیت هایی که ما داریم و هم چنین شرایطی که عراق دارد و فضایی که در این و منطقه حاکم اســت و همچنین امکانات مالی کشــور عراق بیانگر این موضوع اســت که روابط ایران و عراق در مجموع دارای مزیت است.

 

 

به گفته سید حمید حسینی؛ عضو هیات رئیسه اتاق مشــترک ایران و عراق با توجــه به اینکه دولت عراق بودجه خود را تصویب و ابلاغ کرده اســت و پروژه های زیادی در عراق آغاز شــده اســت افزایش صادرات به عراق نسبت به سال گذشته پیش بینی می شود.

 

در این شرایط، طی پنج ماه نخست ســال 1402 صادرات ایران به عراق بالــغ بر 3 میلیــارد و 508 میلیون دلار و سهم 18.3 درصدی از صادرات کشور را داشته است .

 

بر اســاس این گــزارش، ارزش تجارت کالایی عراق در ســال 2021 بالغ بر 148 میلیارد دلار بود که که 87 میلیارد دلار (59 درصد) مربوط به صادرات و 61 میلیــارد دلار (41 ) درصد آن نیز مربوط به واردات است.

 

بررســی روند تجارت عراق طی دهه اخیر نشان می دهد که همواره صادرات کالا (عمدتا متکی به نفت) در ســطحی بالاتر از واردات کالا بوده اســت، در مقابل فراز و نشــیب های صادرات، بخش واردات از ثبات نســبی برخــوردار بوده است.

 

مهمترین شــرکای تجاری عراق، امارات متحده عربی، چین و ایران اســت که ایران در ســال 2021 بــا 8.9 میلیارد دلار صــادرات، 416 درصد بازار عــراق و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

 

بهتریــن جایگاه ایران در بازار عــراق مربوط به سال 2018 با اختصاص سهمی در حدود 16.7 درصد از بازار مذکور بوده اســت.

 

با توجه به این که سیاســت تجاری عراق در ســه حوزه جذب ســرمایه گذاری خارجی، توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش وابســتگی به صادرات نفت متمرکز اســت لذا ایران باید در هــر یک از این بخش ها برنامــه ریزی کند تا همــکاری دامنه داری با عراق داشته باشد.

 

همچنین روابط تجاری ایراو عراق نامتعادل و به نفع ایران اســت که این اختلاف ناشی از فقدان تنوع و ســاختار ناپایدار اقتصاد عراق است، اما این وضعیت ممکن اســت به پایــداری و تداوم تجارت دو جانبه لطمه وارد کند لذا لازم اســت که ایران بــرای جلوگیری از به خطــر افتادن تجارت به عراق رویکرد جدیــدی در تجارت با این کشــور داشته باشــد از جمله اینکه به فکر سرمایه گذاری های مشترک با این کشور باشد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 21 شهریور 1402

دیدگاه کاربران