توسعه میدان گازی توس

به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:  

 

 

 

با حضور معاون وزیر نفت، فاز اول توســعه میدان گازی توس در شــمال شرق کشور با هدف تولید روزانه سه میلیون متر مکعب آغاز شد.

 

 

 

 

 

محسن خجسته مهر مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در مراسم رسمی آغاز به کار توســعه فاز اول میدان توس اظهار داشــت: «یکی از مهم ترین برنامه های شــرکت ملی نفت ایران جهت پایداری گاز در شمال شــرق کشــور، توســعه میدان گازی توس اســت که این خبر مسرت بخش برای مردم عزیز استان های خراسان و به ویژه مردم شــمال شرق اســت و با مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، توســعه میدان گازی توس را به طور رسمی با تولید روزانه سه میلیون متر مکعب شروع کردیم».

 

وی در رابطــه با میزان ســرمایه گذاری و حفــاری چاه های این میدان افزود: »برای توســعه این میدان در فازهای اول و دوم در مجموع هشت حلقه چاه جدید با هزینه 200 میلیون دلار حفاری می شــود و میزان تولید روزانه گاز در فاز دوم به پنج میلیون متر مکعب می رســد.

 

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت حیاتی صرفه جویی مصرف ســوخت به عنوان یک الزام فرهنگی تأکید کرد: فرزندان ایران زمین در سخت ترین شرایط آب و هوایی در صنعت نفت شبانه روز در صنعت پرمخاطره نفت مشــغول خدمت به هموطنان خود هستند و این منابع محدود و تجدید ناپذیر هیدروکربوری که با مشــقات بســیار به دست هموطنان می رسد در مصرف آن صرفه جویی نماییم و پاسداشت این نعمت بیکران الهی باشیم.

 

ایــن گزارش می افزاید، میــدان گازی توس در 100 کیلومتری شمال شرق شهر مشــهد مقدس و جنوب میدانهای خانگیران و گنبدلی واقع شــده اســت.

 

این میدان در ســال 1388 کشف و حفاری یک حلقه چاه اکتشــافی در آن به اتمام رســیده است.

 

توسعه و بهره برداری از این میدان باعث رونق اقتصادی منطقه و تأمین انرژی پایدار شمال و شرق کشور خواهد شد.

منبع خبر: روزنامه آسیا - 3 مهر 1402

دیدگاه کاربران