۹٠ درصد خودکفایی در بزرگ ترین نیروگاه جنوب شرق کشور

مدیر عامل نیــروگاه بندر عباس:  

 

 

با اشــاره بــه خودکفایی ۹۰ درصدی در ســاخت قطعــات و تجهیــزات نیروگاهی، گفت: این نیروگاه در نیمه نخست امســال با تلاش جوانان با انگیزه، موفق به ســاخت و بومی سازی بیش از ســه هزار و ۱۰۰ قطعه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شــد که عــلاوه بر صرفه جویی ارزی، گام بسیار مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش مهم صنعت برق کشور برداشته است.

 

 

 

 

به گزارشی از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، داریوش محمودی روز دوشــنبه افزود: در این بازه زمانی قطعات یدکی همچون انواع یاتاقان ها، کمپرسورها، سوپاپ ها، خنک کننده ها و صدها قطعه تخصصی دیگر توسط جوانان کشورمان ساخته شده است.

 

وی اضافه کرد: طی نیم سال نخســت ۱۴۰۲ ترمیم و بازسازی نازل باکس توربیــن واحد چهار بخار، واشــرهای مــورد نیاز توربین، شافت پمپ سانتریفیوژ، لنس سوت بلوئر لانگستروم، دوربین های کوره و سیستم کنترل سطح هیترهای فشارقوی، اسپری پلیت چپ گرد مشعل گازوئیل، نازل های مشعل، واشر اسپیرال (PUMP.C.B) ، توســط متخصصان داخلی نیروگاه بومی سازی شده است.

 

مدیر عامل نیــروگاه بندر عباس اظهار کرد: یکــی از افتخارات نیروگاه در ســال های اخیر، خودکفایی در زمینه ســاخت ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی اســت و این مهم در ســایه حمایت از تولیــد داخلــی، همکاری با شــرکت های دانش بنیــان و با صرفه جویی ارزی زیادی محقق شده است.

 

محمودی یادآورشــد: قطعات ساخته شــده بــرگ زرینی از افتخارات صنعت برق هرمزگان به ویژه شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان به شمار می رود.

 

وی مطرح کــرد: نیروگاه بندرعبــاس با ۶ واحــد تولیدی و با مجموع ظرفیت یکهــزار و ۳۲۰ مگاوات ســاعت بزرگ ترین نیروگاه جنوب شرق کشور است که علاوه بر تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشــتیبانی از شبکه سراســری، بخشی وسیع از قطعات مورد نیاز را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت و بازسازی قرار می دهد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 4 مهر 1402

دیدگاه کاربران