آیا تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح اقتصاد است؟

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس:  

 

 

کســری بودجه در ایران یکی از موضوعاتی است که طی ســال های اخیر دولت و به تبع آن اقتصاد ایران و مردم را درگیر کرده اســت، چرا که یکی از عوامل موثر بر افزایش نــرخ تورم را می توان به این موضوع نســبت داد که دولت سالهاست با کسری بودجه مواجه است.

پس برای حل بخشی از معضلات کنونی اقتصاد ایران در وهله اول باید از کسری بودجه جلوگیری کرد.

 

 

 

 

مرتضی عزتی افزود: با اینکه طی سال های اخیر از زمان دولت گذشته تا کنون که شاهد نقدهای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی مبنی بر خطرات افزایش کسری بودجه بوده ایم، به این معنا که کارشناسان اقتصادی، بخشی از کسری بودجه دولت را متوجه بزرگی دولت و تخصیص بودجه به نهادهایی می دهند که در اصل باید مردم محور باشــند نه از بودجه عمومی ارتزاق کنند با این حال تشــکیل وزارت بازرگانی آیا دولت را بیش از پیش فربه نمی کند؟

 

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: مساله حائز اهمیت این است که بخش بازرگانی در کشورهای توسعه یافته توسط بخش خصوصی بر اساس معیار توازن بازار بین مصرف کننده و تولید کننده و ایجاد رقابت مدیریت می شود در حالی که در ایران دولت مایل به مدیریت و دخالت در همه اموری اســت که اگر به دست بخش خصوصی سپرده شود قطعا کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

 

مرتضی عزتی افزود: دولت می تواند در حد نهاد ناظر بر آنچه در وزارتخانه بازرگانی اتفاق می افتد حضور داشته باشد نه اینکه صفر تا صد کار را به عهده بگیرد و هر آنچه خود صلاح می بیند بدون توجه به ایجاد توازن در بازار و شاخص های مهمی که منجر به آرامش بازار و رضایت خاطر در مصرف کننده و تولید کننده می شود را اجرا کند.

 

مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در پایان عنوان کرد: اگر دولت در این مسیر قرار می گرفت قطع به یقین نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی نبود یا درصورت تشکیل به عنوان سازمانی کوچک که بار مالی به دولت تحمیل نکند و به دست مدیریت توانای بخش خصوصی اداره شود مساله را برای ایجاد رضایتمندی در جامعه حل و فصل می کرد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی امروز - 9 مهر 1402

دیدگاه کاربران