دور جدید مناسبات ایران و کره جنوبی پس از آزادسازی پول های بلوکه شده

.  

 

 

همکاری های ایران و کره جنوبی پس از توافق تهران-   واشــنگتن و آزادســازی دارایی هــای ایــران نــزد کره، رو بــه بهبــود و توســعه اســت و انتظــار می رود ســئول بــا درک تمــام آن چــه اتفــاق افتــاده، بار دیگر تســلیم زیاده خواهی ها و سلطه ایالات متحده نشود.

 

 

 

روابــط جمهــوری اســلامی ایــران و کره جنوبی به رغم این که دو شــریک اقتصادی طی ســال های طولانی بوده انــد، تحــت تاثیــر اعمــال فشــار از ســوی ایــالات متحــده آمریــکا قــرار گرفت تــا جایی که ضمن کاهش روابط اقتصادی، کره جنوبی از پرداخت دارایی های ایران نزد بانک های این کشور امتناع کرد.

 

نهایتا پس از توافق میان ایران و آمریکا که با وساطت چند کشور ثالث انجام شد، علاوه بر تبادل زندانیان میــان دو کشــور، کــره جنوبــی ملــزم شــد تا نســبت به آزادســازی دارایی هــای ایــران مبــادرت ورزد.

 

بــه نظر می رسد در پی این توافق، روابط دو کشور نسبت به گذشته بهبود و توسعه یابد.

 

بنابرایــن در چارچــوب توافــق تهــران و واشــنگتن، ۶ میلیــارد دلار از دارایی هــای مســدود شــده ایــران در کــره جنوبی آزاد شــد.

 

حســین امیرعبداللهیــان، وزیر خارجــه کشــورمان در جریــان دیــدار بــا «پارک جین» وزیر امور خارجه کره جنوبی اظهار داشت: امیدوارم بــا فضــای جدیــد به وجــود آمــده پــس از رفع انســداد از دارایی هــای ایــران، بتوانیــم عقــب ماندگی هــای گذشته را در روابط دوجانبه جبران کنیم.

 

وی افــزود: ظرفیت هــای زیــادی در روابــط دو کشــور داریم که باید استفاده کنیم و در این راستا لازم است بازتعریفی از روابط دو کشور داشته باشیم.

 

امیرعبداللهیــان بــر آمادگی جمهوری اســلامی ایران بــرای تقویــت همکاری هــا با کــره در زمینه های علم و فناوری و فرهنگی و نیز همکاری های کنسولی میان دو کشور تاکید کرد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی روزگار - 10 مهر 1402

دیدگاه کاربران