افت‌ رضایت‌ فعالان‌ اقتصادی‌ از‌ سیاست‌گذار

بررســی های مرکز پژوهش هــای اتاق ایــران:  

 

 

در طــرح ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 1401 از کاهش رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دســتگاه های سیاست گذار نسبت به سال 1400 حکایت دارد.

 

 

 

 

 

طبق نتایج طــرح ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در ســال 1401 شاخص ملی عدد 4.81 رسیده )امتیاز 1 بــه معنی رضایت کامل و امتیــاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان دهنده کاهش بسیار جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دســتگاه های اجرایی کشــور در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن (4.79 ) است.

 

 

بانک مرکزی در رأس نارضایتی فعالان اقتصادی

 

در سال 1401 فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی شامل سازمان بهزیستی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی بیشترین میزان رضایت را داشته اند و از سه دستگاه اصلی شامل بانک مرکزی، شهرداری ها و ســازمان برنامه وبودجه کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه ها اعلام کرده اند.

 

همچنین بر اساس یافته های این طرح، در سال 1401 دستگاه های اجرایی در استان های مرکزی، سمنان و آذربایجان غربی به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در اســتان های اردبیل، لرستان و خوزستان، کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.

 

 

رضایت فعالان اقتصادی کشاورزی کمتر از خدمات و صنعت

 

اطلاعات حاصــل از نتایــج پنجمین طــرح ارزیابــی عملکرد دســتگاه های اجرای کشور مرتبط با محیط کســب وکار، میزان رضایت فعالان بخش های مختلف اقتصادی از عملکرد دستگاه ها در سال 1401 در بخش کشــاورزی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصــادی در بخش های خدمات و صنعت، نامناســب تر ارزیابی شده است.

 

فعالان اقتصادی همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، ســازمان و نهاد (فرعی و اصلی) مورد پرســش در این طرح، سه دســتگاه اجرایی شامل ســازمان انرژی اتمی (فرعی)، مرکز آمار ایران (فرعی) و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی (اصلی) به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری بــا فعالان اقتصادی بوده اند و سه دستگاه اجرایی شامل بانک های دولتی (فرعی)، سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی) و سازمان تأمین اجتماعی (اصلی) بیشترین ارتباط کاری را بــا فعالان اقتصادی شــرکت کننده در این طرح داشته اند.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 18 مهر 1402

دیدگاه کاربران