چرا تراز تجاری غیرنفتی منفی است؟

آمار صادرات در ۸ ماهه امسال  

 

 

 

در هشــت ماهه امســال میزان صادرات غیرنفتی حدود 32 میلیارد دلار و واردات حدود 42.1 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده تراز تجاری منفی است و بخش مهمی از کسری های تراز تجاری غیرنفتی نیز ناشــی از کاهش قیمت های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده است.

 

 

 

 

 

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در هشت ماهه امســال 90 میلیون تن صادرات غیر نفتی به ارزش بیش از 32 میلیارد دلار انجام شــده که در مقایســه با سال گذشــته به لحاظ وزنی 27 درصد و به لحاظ ارزشــی 1.6 درصد افزایش داشته اســت.

 

همچنین آمار تجارت خارجی نشان می دهد که در این بــازه زمانی مجموعــا 24.7 میلیون تن واردات به ارزش 42.1 میلیارد دلار انجام شــده که به لحاظ وزنی واردات حدود چهار درصد و به لحاظ ارزشــی حدود 12 درصد افزایش داشــته است.

 

بر اساس این گزارش در هشت ماه امسال تراز تجاری غیر نفتی کشور، مثبت نیست، اما با لحاظ نفت، تراز تجاری کشــور بیش از 10 میلیارد دلار مثبت بوده است.

 

 چرا تراز تجاری غیرنفتی منفی است؟ بر اســاس این گزارش، بخش مهمی از کسری های تراز تجاری غیر نفتی ناشــی از کاهش قیمت های جهانی به ویــژه در حوزه محصولات پتروشــیمی اســت که بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهد و حدود 40 درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.

 

 به همین دلیل است که با وجود افزایش 27 درصدی وزن در صادرات غیر نفتی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل، کاهش قیمت های جهانی موجب شده که صادرات به لحاظ ارزشی تنها 1.6 درصد افزایش داشته باشد.

 

علاوه بر این عدم پیچیدگی فناوری در اقتصاد ایران موجب شده که متوسط ارزش یک وزن ثابت از کالاهای صادراتــی کمتر از واردات به همان وزن باشد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 5 آذر 1402

دیدگاه کاربران