ابلاغ تجارت آزاد با اوراسیا در 1403

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد:  

 

 

مهــدی ضیغمــی ایران ابراز امیدواری کرد که توافقنامه اتحادیه اقتصادی اوراســیا طی شــش ماه آینده در مجلس به تصویب برســد و گفت: تجارت آزاد با کشورهای ونزوئلا، سوریه، پاکستان و یک کشــور اروپای شرقی و تجارت ترجیحی با اندونزی و برخی کشورهای آســیای شرقی نیز در دســتور کار قرار دارد و تجارت آزاد با پاکســتان نیز در مرحله تنظیم فهرست کالاهاست.

 

 

 

 

وی در همایش معرفی ظرفیت ها، اهداف و برنامه های ششــمین نمایشــگاه توانمندی های صادراتی ایران با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو 2024 این امکان را فراهم می کند که تجار بتوانند به بازارهایی که پیش از این ســهمی از آنها در اختیار نداشتیم، دست یابند، اظهار کرد: ایران اکســپو 2024 مهمترین رویداد تجاری کشور محسوب می شود که در آینده کشور ثبت خواهد شد تا به طور سالانه برگزار شود.

 

وی با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش کیفیت و تبادلات مالی با مهمانان حاضر در نمایشــگاه، تصریح کرد: به سفیران مستقر در کشورهای جهان ابلاغ شــده تا به شناسایی و مذاکره با تجار بازارهای هدف برای حضور در نمایشــگاه اقدام کنند.

 

به دنبال حضور کشورهای بیشتر از دوره قبل هستیم.

 

رییس ســازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه کل دولت از جمله مقامات ارشد و وزرا در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت، اظهار کرد: قصد داشتیم میزبان 5000 میهمان باشیم، اما ظرفیت هــای تهران اجــاره میزبانی بیــش از 3000 نفر را نمی دهد.

 

دوره پنجم نمایشــگاه ایران اکسپو برای نخستین بار در این حجم برگزار شــد، به همین دلیل برنامه ریزی شــده تا پیش از برگزاری تجار ارتباط بگیرند و در نشست های BTOB این رویداد با یکدیگر ملاقــات کنند تا منجر بــه قراردادهای تجاری شود.

 

ضیغمی با بیــان اینکه در پنجمین نمایشــگاه ایران اکســپو قراردادهای خوبی به امضا رســیده، اظهار کرد: بعد از نمایشگاه قبلی در صــادرات روند مناســبی شــکل گرفت و بــا برخی کشــورهایی که در گذشــته تجارت نداشــتیم، قراردادهایی به امضا رســید و ســهمی از بازار دراختیار کالاهای ایرانی قرار گرفت.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه در کشور امضای توافقات تجارت آزاد و ترجیحی در دســتور کار قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که توافقنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی شش ماه آینده در مجلس شورای اســلامی به تصویب برســد و گفت: تجارت آزاد با کشورهای ونزوئلا، سوریه، پاکستان و یک کشور اروپای شرقی و تجارت ترجیحی با اندونزی و برخی کشورهای آسیای شرقی نیز در دســتور کار قرار دارد و تجارت آزاد با پاکستان نیز در مرحله تنظیم فهرست کالاهاســت.

 

همچنین برای توسعه تجارت با آفریقا موضوع افزایش تعداد کشــتی در دســتور کار قرار دارد. ضیغمی همچنین ابراز امیدواری کرد که زیرســاخت ها برای نمایشگاه ســال آینده افزایش یابد تا میهمانانی بیشتر فرصت حضور پیدا کنند و هیات های عالی رتبه و تجار از کشــورهای هدف به ایران دعوت شوند.

 

وی افزود: با برگزاری نمایشــگاه ایران اکسپو ســهمی از بازار کشورهایی که تاکنون به دلیل بعد مســافت نمی توانستیم به آنها دســت یابیم، در اختیار گرفتیم به همین دلیل این رویداد مهم هزینه دسترســی به کشــورها را برای ورود بــه بازارهای کاهش می دهد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 4 بهمن 1402

دیدگاه کاربران