افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور

وزیر نفت خبر داد:  

 

 

 

وزیر نفت بــا بیان اینکه دیروز روز (شــنبه، هفتم بهمن ماه) ۸۵۱ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشــور تزریق شده است، اظهار کرد: این رقم بی سابقه بوده است و در این زمینه یک رکورد به شمار می آید.

 

 

 

 

جواد اوجــی در بازدید از مرکــز مدیریت دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایــران با بیان اینکه طبــق گزارش هــا در بعضی از استان های کشــور حدود ۱.۵ تا ۲ متر برف باریده اســت، گفت: در این شــرایط شبکه گازرسانی پایدار و مســتمر بوده است و در هیچ نقطــه ای قطعی گاز نداشــته ایم.

 

وی با قدردانی از مردم و مدیران شــرکت های ملــی نفــت و گاز ایران افــزود: بــا تدابیر اندیشیده شــده، با وجود کاهش دما طی دو تا سه هفته آینده حتی گاز یک مشترک هم نباید دچار قطعی شــود و گاز موردنیاز کل کشور باید تأمین شود.

 

وزیر نفت بــا بیــان اینکــه ۸۵۱ میلیون مترمکعب گاز به شــبکه سراســری کشور تزریق شــده اســت، اظهار کــرد: این رقم بی ســابقه بوده اســت و در این زمینه یک رکــورد به شــمار می آید.

 

اوجی گفت: بــا همت مردم در ایام ســرد امسال حدود ۱۱ درصد کاهش مصرف و در مجموع ۱۰ ماه، حدود ۵ درصد معادل حدود ۱۵ میلیون مترمکعب در روز کاهش مصرف داشــته ایم.

 

وی افزود: امســال از پیش تدابیر لازم اندیشــیده شد و در زمینــه تولید گاز نســبت به پارســال روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش تولید را از فازهــای پارس جنوبــی و میدان های مســتقل گازی در شــرکت نفــت مناطق مرکزی داشــتیم، همچنین بــا جمع آوری گازهای مشــعل حجمی به تولید گاز اضافه شــد.

 

وزیر نفت ادامه داد: عملیات نگهداری و تعمیرات دوره ای پالایشــگاه های گازی، ســکوها، خطوط انتقال گاز، ایســتگاه های تقویت فشــار گاز در روزهای گرم ســال به نحو مطلوب انجام شد، همچنین در نیروگاه ها نســبت به پارسال یک میلیارد لیتر ســوخت مایع بیشتری ذخیره شد.

 

اوجی اظهار کــرد: ذخیره ســازی گاز یکی از دغدغه ها بــود که همکاران ما در شــرکت ملــی گاز ایــران توانســته اند نزدیک ۲.۳ میلیارد مترمکعب در مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی ذخیره کنند کــه در این ایام به کمک ما آمد.

 

وی تصریح کرد: هر مشــترک از ۱۵ آذرماه تا ۱۵ اســفندماه نسبت به پارســال ۱۰ تا ۳۵ درصد کاهش مصرف داشــته باشــد، نه تنها تعرفه گازش رایگان می شــود، بلکه پاداش ۱۰ برابــری گازبها را هــم دریافت می کند.

 

وزیــر نفت گفت: شــرکت ملی گاز ایران در زمینه گازرســانی بــه نیروگاه ها رکــوردی تــازه را ثبت کرد، طــی این ۱۰ مــاه، روزانه حدود ۲۸ میلیــون مترمکعب گاز بیشــتر به نیروگاه ها تحویل داده شده اســت و صنایع عمده هم روزانه حدود ۱۰ میلیون مترمکعب بیشتر دریافت کرده اند.

 

اوجی افزود: همه این تدابیر در کنار اجرای طرح هــای بهینه ســازی به ویــژه تعمیر و بازســازی موتورخانه هــای مجتمع هــای مســکونی که شــرکت ملی گاز به صورت رایگان انجــام می دهــد، تا امروز شــبکه سراســری گاز کشــور پایدار و مستمر بوده است.

 

وی اظهار کرد: از مردم عزیز خواهش می کنم با توجه به کاهش دما در دو تا ســه هفته آینده در سراسر کشور با مصرف بهینه گاز، خادمان خود را در شرکت ملی گاز یاری کنند تا هیچ مشــترکی با قطعی گاز روبه رو نشود.

 

وزیر نفت گفت: در آغاز به کار فعالیت دولت ســیزدهم، در زمینه تولید و مصرف گاز با ناترازی ســنگینی روبه رو بوده ایم، اما خوشــبختانه با اقدام هایی که وزارت نفت و شرکت های ملی نفت و گاز انجام می دهند، شاهد هستیم از مقدار ناترازی سال به سال کاســته می شــود.

 

اوجی افزود: برای پروژه کنتورهــای هوشــمند گام هــای جدی و سازنده برداشته شده و در ۶ استان به صورت پایلوت در حال انجام اســت، در همین حال هوشمندسازی کنتورهای گاز صنایع عمده هم آغاز شده اســت.

 

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پتروپالایشگاه مهر خلیج فارس با اشــاره به پیشــرفت فیزیکی ۶۰ درصدی ایــن طرح اظهار کــرد: در بودجه امسال نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار تهاتر با نفت برای اجرای این پــروژه اعتبار در نظر گرفته شــده که نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد این رقم عملیاتی شده اســت و پیش بینی می کنیم این طرح تا اواخر ســال ۱۴۰۳ یا ابتدای سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 8 بهمن 1402

دیدگاه کاربران