سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای تولید مسکن در کشور

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی خبر داد؛  

 

 

 

مهدی غضنفری از ســپرده گذاری دو میلیارد دلاری صندوق برای حمایت از طرح نهضت ملی مســکن خبر داد.

 

 

 

 

 

رییس هیات عامل صندوق توســعه ملی در مراســم امضای قرارداد ســپرده گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشــت: صندوق این فرصت را یافت تا بــا حفظ جایگاه ارزی در حوزه مسکن نیز وارد شد.

 

وی افزود: صندوق بر اساس اساســنامه، صندوقی ارزی است و منابع آن می تواند تبدیل به ریال شــود.

 

بر اســاس مذاکرات مقرر شد صندوق دو میلیارد دلار نزد بانک مسکن با نرخ سود دو درصد سپرده گذاری کند.

 

بانک مسکن اجازه دارد این مبلغ را به صورت ارزی و در دوره سه ساله در فعالیت اقتصادی به کار گیرد و سپس ســود را به صندوق بازگرداند.

 

غضنفری بیان کرد: این دو میلیارد دلار برای کمک به نرخ ســود اســت.

 

در مرحلــه دوم دو میلیارد دلار به وزارت مسکن پرداخت می کنیم و در قبال آن حواله نفتی دریافت می کنیم و در نتیجه صندوق متضرر نمی شود.

 

وی افزود: در مرحله دوم وزارت مسکن هر طور که صاح می داند می تواند در حوزه مسکن هزینه کند و از این طریق به افزایش توان وام دهی بانک مسکن کمک می شود.

 

رییس هیــات عامل صندوق توســعه ملی تصریح کــرد: با در اختیــار قراردادن دو میلیارد دلار صندوق، برخی فعالان اقتصادی می توانند به عنوان ســرمایه در گردش و تهیه ماشین آلات و مواد اولیه استفاده کنند.

 

غضنفری در پاســخ به این ســوال که آیا صندوق در این سپرده گذاری متضرر نمی شود، توضیح داد: پول های ما در بانک مرکزی ذخیره می شــد با یک درصد سود و در روش مذکور پول های خود را از بانک مرکزی خارج و به بانک مسکن انتقال دادیم و دو درصد سود دریافت می کنیم و به دنبال این هستیم که این پول های خود را با درصد بیشتر به بخش خصوصی وام دهیم.

 

وی بیــان کرد: در نظام حکمرانی ما هیــات امنا تصمیم گرفت که در حوزه مسکن فعال شویم و چون بانک های مختلف مراجعه نکردند، بانک مسکن تقاضا داد.

 

رییس صندوق توســعه ملی در خصوص اینکــه چرا تنها بانک مسکن به عنوان مقصد ســپرده گذاری تعیین شده است؟

 

گفت: صندوق سپرده گذاری ارزی با بانک های تجارت، سینا و خاورمیانه نیز شروع کرده است و می توانند آن را در هر زمینه ای که مطلوب آنهاســت هزینه کند و بانک های دیگر نیز می توانند در این زمینه درخواست خود را مطرح کنند.

 

اگر بانک ها عامل دیگر نیز متقاضی دریافت ســپرده گذاری ارزی دارند یک میلیارد دلار نیز برای این منظور تخصیص می دهد و در قبال ســپرده گذاری ارزی، ارز نیز دریافت کند.

 

وی بیــان کرد: در تهاتر نفتی قرار اســت پول صندوق در حوزه حمل و نقل صرف شود.

 

۱۰.۸ میلیارد دلار اذن دارند و ۲ میلیارد دلار زودتــر تخصیص می یابد.

 

صندوق هم اکنــون ما دنبال این هســتیم مانده ما نزد بانک مرکزی صفر شــود که هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اســت.

 

امیدواریم ماده ۳ قانون برنامه هفتم که اجازه می دهد صندوق مطالبات خود را پس بگیرد، تصویب شود.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی خوب - 9 بهمن 1402

دیدگاه کاربران