پیگیری اتصال شبکه برق ایران و روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان

سد‌ قیز‌ قلعه‌ سی‌ با‌ حضور‌ روسای‌ جمهور‌ دو‌ کشور‌ افتتاح‌ می‌شود  

 

 

 

وزیر نیرو با بیان اینکه ســد قیز قلعه سی بزودی با حضور روســای جمهور ایران و آذربایجان به بهره برداری می رســد، افزود: مذاکرات خوبــی با وزیر انــرژی جمهــوری آذربایجان پیرامــون عملیات اتصال شبکه برق ایران و روسیه از طریق جمهوری آذربایجان انجام شد.

 

 

 

 

 

به گزارشی از وزارت نیرو، «علی اکبر محرابیــان» و «پرویز شــهبازف» در این دیدار که امروز جمعه در تهران و به دعوت وزیر نیروی ایران برگزار شد، پیرامون زمینه های همکاری مشترک و راه های تقویت تعاملات فی مابین به ویژه در حوزه فرایند احداث و بهره برداری مشترک از دو سد خدا آفرین و سد قیز قلعه سی تبادل نظر کردند.

 

در این دیدار وزیر نیروی جمهوری اســلامی ایران پیرامون مذاکرات و توافقــات صورت گرفته گفت: یکی از سیاســت های اصلی دولت سیزدهم توسعه روابط همه جانبه میان ایران و کشور های همسایه است و بسیار خرسندیم که اعلام کنیم روابط ایران و جمهــوری آذربایجان نیز با توجه به اشــتراکات تاریخی و فرهنگی در همین چارچوب روز به روز در حال تقویت و توسعه است.

 

وی با بیان اینکه میان ایران و جمهوری آذربایجان زمینه های همکاری فراوانی وجود دارد، ادامه داد: در طول ســال های گذشــته پروژه های مشترک فراوانی میان ایران و جمهــوری آذربایجان تعریف شده اســت که از جمله این پروژه ها باید به احداث سد قیز قلعه سی و نیز توسعه سد خدا آفرین بر روی رودخانه ارس اشاره کرد.

 

محرابیان با اعلام این خبر که اکنون در آستانه بهره برداری از سد قیز قلعه سی هســتیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه عملیات احداث ســد قیز قلعه سی و توسعه ســد خدا آفرین در آســتانه اتمام است، ضرورت داشت در یک جلسه مشترک با وزیر انرژی جمهوری آذربایجان تقســیم بنــدی برنامه های اجرایی پیش رو با محوریــت افتتاح پروژه ها برگزار شود.

 

وزیر نیــرو با تاکید بــر اینکه عملیــات احداث دو ســد خدا آفرین و قیز قلعه ســی با رعایت آخرین اســتاندارد های بین المللی انجام شده است، اضافه کرد: بهره برداری از این دو ســد که بزودی با حضور روسای جمهور دو کشــور انجام می شــود، اجازه می دهــد تا بر اســاس پروتکل های بیــن المللی و توافقات دو جانبه حداکثر اســتفاده را از منابع آب موجود در رودخانــه ارس در مســیر تامین منافع مردم انجام شود.

 

وی در بخش دیگری از ســخنان خود به توافقات صورت گرفته در حــوزه انرژی برق اشــاره کرد و گفت: در دیــدار امروز بــا وزیر انــرژی جمهوری آذربایجان پیرامون افزایــش ظرفیت تبادل انرژی نیز مذاکرات خوبی داشــتیم که یکی از مهم ترین آن ها موضوع اتصال برق ایران و روســیه از مســیر آذربایجان بود.

 

محرابیان با بیان اینکه مذاکــرات پیرامون فرایند ســنکرون ســازی برق ایران و روســیه از مســیر آذربایجان ادامه خواهد داشــت، بیان کرد: موضوع تبادل برق بــا جمهوری آذربایجــان و نیز ترانزیت برق از خاک این کشور برای ما بسیار مهم است و در همین رابطه مذاکرات و رایزنی های خود را با این دو کشور ادامه می دهیم.

 

وزیر انرژی آذربایجان نیــز در این دیدار ضمن ابراز خرســندی از ســفر به ایران گفت: در جریان این ســفر ابتدا به اتفاق همکاران از فرایند احداث سد قیز قلعه سی و توسعه سد خدا آفرین بازدید کردیم و بســیار خوشحال هســتیم که اعلام کنیم فرایند ساخت سد قیز قلعه سی و توســعه سد خدا آفرین بزودی به پایان می رسد.

 

شهبازوف با تاکید بر لزوم بهره برداری حداکثری از منابع آب رود ارس توســط دو کشور همسایه ادامه داد: پس از اتمام فرایند ســاخت و توسعه دو سد در مرحله بعد باید عملیات ســاخت نیروگاه را نیز در تعامل با یکدیگــر انجام دهیم که ایــن اقدام به دو کشــور کمک می کند تا حداکثر بهره برداری را از منابع آب و برق داشته باشند.

 

وی در بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع سنکرون سازی برق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه اشاره کرد و گفت: پروژه سنکرون سازی برق ســه کشــور ایران، جمهوری آذربایجان و روســیه نیز یکی دیگر موضوعات مشترک و مهم اســت که در این دیدار قرار شــد برای پیگیری آن ملاقات دیگری نیز در آینده نزدیک داشــته باشیم.

 

وزیر انــرژی جمهوری آذربایجــان در پایان اظهار داشت: پروژه ها و موضوعات همکاری فراوانی میان دو کشور در حوزه های حمل و نقل، انرژی و ... وجود دارد که باید با جدیت و تعامل ســازنده این پروژه ها را توسعه دهیم.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 26 اسفند 1402

دیدگاه کاربران