منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برای متقاضیان احداث واحد تولید رمز ارز، مشروط به داشتن مستندات و اقدامات مندرج در ذیل جواز تأسیس صادر می‌نماید: