یک‌ کارشناس‌ اقتصادی‌ مطرح‌ کرد:

 

انحلال بانک هــای ناتراز باعث ایجاد منعت در اقتصاد می شود.

 

 

 

 

 

 

ناصر کاظمی؛ کارشــناس اقتصادی در گفتگو با ایبنا، در پاسخ به این پرســش که انحلال بانک های ناتراز و فاقد کفایت سرمایه لازم، چــه مزیت هایی برای اقتصــاد دارد؟

 

بیان کــرد: انحلال بانک های ناتراز ما را به یاد ضــرب المثل جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت اســت، می اندازد.

 

ماموریت بانک ها جذب منابع و نقدینگی خرد و کلان جامعه با اطمینان بخشــی به ســپرده گذاران اســت، از ســوی دیگر باید بانک ها ناهمواری ها و فراز و فرود های اقتصادی مردم در اشــتغال، ازدواج، تامین معیشت و تولید کشور را پوشش دهند.

 

وی افزود: بانک ها باید همچنین بسترســاز و مشــوق صادرات محصولات مــازاد و واردات نهاده های تکنولوژی، ســرمایه ای و تولید باشــند و نیز هم زمان شــاخص و اســتاندارد های بانک مرکزی را رعایت کنند و از آن انحراف نداشته باشند.

 

این کارشــناس اقتصادی تصریح کــرد: زمانی کــه ترازنامه و کارکرد های برخی از بانک ها را بررســی می کنیم، شــاهد دور زدن قوانین، سوء اســتفاده و تخلفات قانونی در اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا هستیم، بنابراین وظیفه یک بانک حفظ، صیانــت و ارزش آوری از اموال و نقدینگی تودیع شــده است.

 

وی ادامه داد: تعدادی از بانک هــا نه تنها ماموریت اصلی را انجام نمی دهند بلکه با فرصت طلبی و ســوء استفاده به تخریب اموال امانی می پردازند که شایســته تنبیه در سیستم بانکی و انحلال خواهند بود، طبیعی اســت ســایر بانک های عامل با مشاهده اقدامات جدی بانک مرکزی، برای ایفــای ماموریت هایی که از پیش گفته شده بیشتر تلاش کنند.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 11  اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/11     |     |