صدیقه بهزادپور روزنامه نگار

 

اعلام خبرهای گاه و بیگاه رشد و توسعه اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ... از سوی دولت در حالی صورت می گیرد هیچ نشانی در سفره و معیشت مردم رخ نمی دهد و حتی اقلام اساسی مانند نان، گوشت و ... با وجود قول دولت مبنی بر گران نشدن آن ها نیز به سرعت در حال گران شدن هستند.

 

 

 

 

 

 

اعلام آمارهای رشــد و حال خوب اقتصاد کشــور از سوی یک سازمان در بطن دولت (مرکز آمار) و تناقضات موجود با آنچه که در جامعه مشهود است، باعث بی اعتمادی فی مابین مردم و دولت شده است.

 

وصول درآمدهای نفتی و تحقــق درآمدهای مالیاتــی و ادعای کاهش نرخ تورم از جمله آمارهای اعلام شده از سوی دولت در 5 ماهه نخست سال جاری بوده که بنا به گفته کارشناسان هر یک ناقض دیگــری اســت و در حقیقت چیزی جز بــازی با آمارها و ناهماهنگی در بخش های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی کشــور نیست، کارشناســان معتقدند کاهش هزینه های جاری دولت یکی از راهکارهایی است که می تواند سنگینی مالیات ستانی از کسب و کارهای کساد را کاهش دهد.

 

 

شک و تردید در تحقق درآمدهای دولتی

 

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در این باره به نقش اقتصــاد« گفت: کســری بودجه یک رکــن جداناپذیر از دولت ها تبدیل شــده اســت که گویا نمی توان غیر از این وضعیت را برای بودجه پیش بینی شده هر سال برای آن متصور بود، اما خبر آزادسازی اموال بلوکه شده روزنه امیدی برای مردم و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد ولی روشــن شــدن موتور تورم در مرداد ماه ســال جاری و همچنین کسری بودجه حدود 150 هزار میلیارد تومانی در چهارماهه نخست سال جاری واقعیت ها و ادعاهای ضد و نقیضی در کشور را شکل داده است و این سئوال برای همگان ایجاد شده است که اگر صادرات نفتی به گفته دولت در مقایسه با مدت مشــابه در ســال گذشته افزایش یافته است، پس باید تغییر و تحولی در وضعیت درآمدهای کشور و رویکرد مثبتی در کســری بودجه ایجاد شــود، چرا که به اســتناد آمارهای دولتی، درآمدهای نفتی ایران در مقایسه با مدت مشــابه ســال گذشته حدود 5 برابر شده و به رقم 65 هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب باید تحول مثبتی در کســری بودجه پیش بینی شده صورت گرفته باشد که گفته های مقام دولتی بر خلاف این امر اســت و از این رو باید ادعای تحقق درآمدها در بخشــهای مختلف را نیز با نگاه شک و تردید نگریست.

 

پازوکی ناکارآمدی مدیران در بخش های مختلف کشــور را یکی از عوامل وضعیت حاکم بر جامعه ذکر و بیان کرد: در حال حاضر چند ماه از آزادی اموال بلوکه شــده گذشــته اســت، البته هیچ توقعی وجود نــدارد که درآمد حاصل از افزایش فروش نفت بلافاصله بر سرسفره های مردم دیده شــود، اما عدم مشاهده کمترین نشان از تحول اقتصادی در کشور جای تعجب دارد، از سوی دیگر گرانی های نان، لبنیات، گوشت و ... که باعث شده این اقلام از سفره های مــردم حذف شــوند، اما همچنان آمــاری مبتنی بر بهبود عملکرد دولت با آمار دروغین شدت می یابد.

 

 

پول نفت کجاست؟

 

این کارشــناس ادامه داد: البته نباید از نظر دور داشــت که افزایــش فروش نفت در شــرایط کنونی برای ایران یک مزیت محصوب می شود که البته کشورهایی مانند آمریکا و اســرائیل از آن واهمه دارند، ولی ایران همچنان هر روز سهم بسیار خوبی از فروش نفت در بازار به دلیل تحریم های سنگین و دامنه دار از دست می دهد و فقط به ارائه آماری بسنده می کند که هیچ استنادی در فضای واقعی برای آن متصور نیست.

 

پازوکی توضیح داد: اخذ درآمدهای مالیاتی یکی از راه های تحقق بودجه از ســوی دولت محســوب می شود و بر اساس آن پایه های جدید مالیاتی تعریف شده اســت که در لایحه بودجه ســال جاری نیز ظرفیت های خوبی برای آن تعیین شده است این در حالی است که در حال حاضردرآمدهای مالیاتی بنگاه های اقتصادی وابسته به ســازمان های خاص، رشدشــان صفر است در حالی که همه آنها باید مالیات پرداخت کنند و با استفاده از اهرم های خاص مانع از فرارهای مالیاتی شــویم و در این راســتا باید معافیت های مالیاتی راحذف کند.

 

 

کاهش هزینه های دولتی، حلقه فراموش شــده رشد اقتصادی

 

این اقتصاددان بیان کرد: بر اساس بررسی های کارشناسی شده مقرر شد دولت هزینه های جاری خود را کاهش دهد تا بتوان از فروپاشــی اقتصادی جلوگیری کرد، اما در عین حال که هیچ نشانه ای تناسب حقوق و دستمزدها در کشور وجود ندارد و نرخ تورم سال هاســت که از میزان افزایش دستمزدها جلو زده، همچنان در مسیر گام بر می داریم که شواهد و قرائن حکایت از اشتباه بودن آن هاست.

 

آنچه که بدیهــی اســت کاهش هزینه های جــاری دولت از جمله اساسی ترین تاکیدات برای بهبود وضعیت اقتصادی است اما روند فروش اموال غیرمنقول دولت انجام نشده بود.

 

بر اساس اخبار منتشره رقم حاصل از فروش اموال غیرمنقول در ســال گذشــته بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 26 هزار میلیارد تومان کاهش یافته در حالی که این یکی از منابع ســالم تأمین درآمد دولت محســوب می شود.

 

 

«روزنامه نقش اقتصاد - 27 شهریور 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/06/26     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |