مرتضی‌افقه ‌اقتصاد‌دان

 

هر چند دولت اصرار بر کاهش نرخ تورم دارد اما واقعیت این است که با شرایط فعلی و سیاست هایی که دولت در پیش گرفته، تورم فعال کاهش نخواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

اینگونه به نظر می رسد که دولت کاری به آمارها ندارد.

 

در حقیقت دولت به دلیل اینکه درتحقــق برخی وعده ها عملکرد قابل قبولی نداشــته بــه دنبال اعلام موفقیت اســت.

 

بنابراین از ابتدا هم قابل انتظار بود که بعد از گذشــت یک مــاه از خوشــحالی دولت مبنــی بر کاهش چند درصدی تورم نقطه به نقطــه، تورم ماهانه افزایش یابد که نشان از افزایش احتمالی تورم اصلی می دهد.

 

آنچه در اقتصاد رایج است، تورم یک ســال گذشته مد نظر قرار می گیرد، اما شــاخص های جدید نشان می دهد تورم اصلــی(تورم ماهانــه و نقطه به نقطــه) در حال کاهش یا افزایش اســت، به ویژه اینکه اگر تورم ماهانه افزایــش یابد بیانگر این نکته اســت که تورم ســالانه افزایش یافته است و این روند استمرار دارد.

 

سال گذشته افزایش تورم، ناشــی از آزادسازی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و همین مســئله باعث وقوع شــوک تورمی شــد.

 

اکنون نیز اعداد با همان شــوک مقایسه می شــود.

 

بنابراین طبیعی است نســبت به آن شوک نرخ تورم کاهش داشته باشــد، اما ملاک درستی برای ارزیابــی عملکرد نیســت.

 

پس به تعبیــری باید گفت که ادعاها نشــانه موفقیت دولت نخواهد بود.

 

از ســوی دیگر عواملی که باعث تورم شــده همچنان وجود دارد.

 

بنابراین دلیلی بــر کاهش نرخ تورم نیســت.

 

به عنوان مثال؛ تداوم تحریم ها و وجود تنش در منطقه به عنوان عامل اصلی و فوری تــورم هنوز ادامه دارد.

 

علاوه براین، مطرح شــدن احتمال تنش ها میان ایران و آمریکا در خلیح فارس و توقیف کشتی نفتی ایران از سوی آمریکا و تهدید ایران نیز حاکی از تداوم مشــکلات و تحریم ها است.

 

بنابراین، عوامل خارجی بر نرخ ارز، میزان سرمایه و به تبع آن در دیگر شــاخص های اقتصاد از جمله تورم تاثیر می گذارد.

 

در داخل نیز مدیریت منسجم و درستی بر اقتصاد حاکم نیســت و دولت ضعف مشــهودی در برنامه ریزی دارد.

 

با توجه به نداشــتن تجربه اجرایی در تیم اقتصادی، انتظار بر این بود که مشــاوران اقتصادی به دولت کمــک کنند اما آنهــا نیز نتوانســتند کاری از پیــش ببرند.

 

با این وجود به نظر می رســد تغییرات و بی ثباتی در ســطح کلان مدیریتی و تعویق برنامه ها بر شــاخص های اقتصادی تاثیر منفــی می گذارد.

 

با همه اوصاف بایــد اینگونه تصــور کرد که دولــت با چنین شــرایطی نخواهد توانســت تورم را کنترل کند، مگر اینکه در کوتاه مدت خبری چون رفع تحریم ها به گوش برسد، یا تغییری در نحوه مدیریت اقتصاد رخ دهد.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 25 دی 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/10/25     |     |