بررسی بازارهای چهارگانه اقتصاد ایران نشان می دهد؛

 

هفتــه پایانی بهمن را باید هفته ایســتایی بازارها در نظر گرفــت.

 

بازارهای چهارگانه ســنتی در ایران در هفته گذشته با سودی به سرمایه گذاران ندادند یا زیان اندکی را در سبدشان قرار دادند.

 

 

 

 

 

 

 

بررســی وضعیت بازارها نشــان می دهد رکود تورمــی در حال تعمیق اســت.

 

در هفته ای که گذشــت انتشار گزارش مرکز آمار نیز نشان داد بازار مسکن در شرایطی که مشــتری چندانی در بازار حضور ندارد به روند رشد خود ادامه داده و عقب نشینی اندک آذرمــاه را نیز جبران کرده اســت.

 

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهــران از ۸۰ میلیــون تومــان فراتر رفته اســت و این خود نشــان از کاهش شــدید قدرت خریــد دارد.

 

در عین حال بازار خودرو نیز با نوســان شــدید قیمتی مواجــه بود و افزایش شــدید قیمت ها در بازار به رکود دامن زده اســت.

 

در این فضا البته انتشــار اخباری در خصوص افزایش قیمت بنزین و پیشــنهاد یــک نماینده برای رســیدن بهای بنزین غیر سهمیه ای به ۲۶ هــزار تومان در تقویــت انتظارات تورمی موثر بوده اســت.

 

هر چه هست در هفته ای که بــا یک روز تعطیلــی در روز یکشنبه مواجه بود، بازارهای بورس و طلا با بازدهی منفی بسته شدند و دلار و سکه بازدهی مثبت اندکی داشتند.

 

دلار 300 تومان گران شد قیمــت دلار از ۱۸ بهمن تا ۲۶ بهمن و طی روزهــای معاملاتی هفته چهــارم این ماه، نوسانات افزایشــی محدودی داشت قیمت هر دلار از ۵۵ هزار و ۱۵۰ تومان در هجدهم بهمن به ۵۵ هــزار و ۶۰۰ تومان در اخرین روز کاری هفته رســید.

 

این نوسان محدود از آنجــا واجد اهمیت اســت که بــار دیگر پرچمداری بازارها به دست دلار افتاده است و هر نوسان افزایشــی قیمت ها را به سمت بالا هدایت می کند.

 

این نکته البته خطرات بالقوه ای را نتیجه بازارهای سرمایه گذاری می کند.

 

چسبندگی بالا از نوع طلایی حتی کاهش قیمــت هر اونس طلا نیز نتوانســت طلا را در بازار ایران راضی به کاهش همپای قیمت های جهانی کند.

 

انتظارات تورمی شکل گرفته پیرامون دلار ســبب شــده اســت چســبندگی این بازار بالا باشد.

 

قیمت طلا البته پــس از آن که بــه ۱۹۹۸ دلار در هر اونس رســید، بازگشــتی را تجربه کرد و بار دیگر روی عدد ۲۰۰۵ دلار ایســتاد.

 

با این حال میزان ریزش قیمــت طــلا در ایران بســیار اندک بود.

 

روز پنجشــنبه ۲۶ بهمن هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت دو میلیــون و ۷۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان رســید و با کاهش ۱۱ هزار تومانی نسبت به هفته گذشــته، به کار خود پایان داد.

 

ایــن هفته طلا بازدهــی منفی ۰.۳۹ درصدی داشــت.

 

در هفته چهــارم بهمن هر مثقــال طلای ۱۸ عیــار روی رقم ۱۲ میلیون و ۰۳۴ هزار تومانی ایستاد.

 

وقتی سکه سود می دهد همان طور که گفته شــد حتی کاهش نرخ طلا در بازارهای جهانی نیز بر بازار سکه بی تاثیر بود و این بازار به رشــد خود ادامه داد.

 

دولت حتی با فروش اوراق سی درصدی نیز تلاش کرد فضا را برای مهار نرخ ارز و ســکه مهیا کند اما در عمل قیمت ســکه با رشد ۲۲۰ هزار تومانی مواجه شــد.

 

قیمت سکه امامی در آخرین معامله روز پنجشــنبه با قیمت ۳۲ میلیــون و ۸۰۳ هزار تومان بود.

 

قیمت ســکه بهار آزادی روز پنجشنبه در ســطح ۳۰ میلیون و ۵۱۵ هزار تومانی قرار گرفت.

 

در آخرین معامله این هفته نیم سکه با قیمت ۱۸ میلیون و۲۰۰ هزار تومان و ربع ســکه با رقم ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شــدند.

 

ســکه گرمی روی رقم پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی ایستاد.

 

سرکوب بازار سهام ادامه دارد هیچ چیز به نفع بازار ســرمایه نیست.

 

بازار سرمایه هم در هفته عقب نشینی دلار زیان می دهد هــم در هفته پیشــروی دلار.

 

انگار بورس رابطه خود با سایر بازارها را قطع کرده است.

 

نگاهی به معاملات بازار سهام در هفته چهارم بهمن ماه حاکی از آن است که شاخص کل طی این هفته نزولی شده است.

در طرف سهم های کوچک بازار نیز همین روند دیده می شــود؛ با این تفاوت که میانگین هم وزن بازار در این هفته کاهش بیشــتری

را تجربه کرده است.

 

بررســی معاملات هفته چهارم بهمن ماه ۱۴۰۲ نشان می دهد شاخص کل طی چهار روز کاری ایــن هفته حدود ۰.۸۸ درصد پایین آمــد و از دو میلیون و ۹۸ هزار واحد به دو میلیون و ۷۸ هزار واحد رســید.

 

در طرف دیگر اما شــاخص هم وزن طی این هفته، نزول بیشــتری را پشت سر گذاشت؛ به نحوی کــه این نماگر طــی هفته چهارم بهمن، از تراز ۷۳۹ هزار واحد با کاهش ۱۵۶ درصدی به ۷۲۷ هزار واحد رسید.

 

همچنین باید گفت بازار ســهام طی این هفته به طور میانگین روزانه ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون برگه سهم حجم خورد که ارزش میانگین معادل چهار هــزار و ۱۸ میلیارد تومــان را رقم زده اســت.

 

همین طور طی چهار روز کاری این هفته حدود ۷۶۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.

 

 

«روزنامه اقتصاد ملی - 28 بهمن 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/11/28     |     |