سیاست های ارزی متناسب با وضعیت اتخاذ شود

 

فعالان بخش خصوصی کشور، در نشستی با حضور وزیر صنعــت، معدن و تجارت به بیان مشــکلات، چالش ها و موانع بر سر راه فعالیت این حوزه پرداخته و ضمن اشــاره به نبود اســتراژی در حوزه صنعت، مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری، مشکلات ارزی و تعهدات ناشــی از آن، مشــکلات بر سر راه صادرات ناترازی در اکثریت حوزها و ...، بر نیاز به تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی برای پیش برد اهداف ملی تاکید کردند.

 

 

 

 

نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران دوره دهم، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی ایران برگزار شد.

 

در این جلسه، فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف به ارائه گزارشــی از مشکلات و موانع بر ســر راه فعالان از جمله نرخ قیمت گذاری، موانع صادراتی و ... پرداختند.

 

 

ضرورت تدوین استراتژی در صنعت

 

سیدباقر شریف زاده- نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران -ضمن تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، اظهار کرد: در ســطح کلان، صنعت دارای مشکلات بسیاری اســت و ناترازی ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون گذاری و مشــکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده اســت؛ صنعت ما دچار یک فقدان استراتژی است و ضرورت دارد بصورت ماهانه با هیات رئیسه کمیســیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی برگزار شود تا برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت وگو صورت گیرد.

 

وی در رابطه با مشکلات خرد این حوزه، تصریح کرد: تخصیص ارز، طولانی تا شــش ماه هم طول شــدن دریافت ارز که گاها می کشد، مشکلات تســهیلات بانکی و همچنین رکود تورمی، صنعت کشور را گرفتار کرده است؛ از سوی دیگر ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب و کار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی شود؛ فلذا درخواســت ما این اســت که معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلســات کمیســیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشــکلات صنعت را حل کنیم.

 

شریف زاده با بیان اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است؛ گفت: چنانچه وزارت صنعت معــدن و تجارت، به فعــالان حوزه صنعت فرصت کار دهند، در نتیجه این فعالیت، رشد هشت درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.

 

 

لزوم توجه بیشتر به حوزه کشاورزی

 

در ادامه هامان هاشــمی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- در این نشســت، پیرامون مسائل حوزه کشاورزی ضمن اشاره به اینکه در همه کشورهای دنیا، حوزه کشــاورزی مورد توجه ویژه ای قرار دارد، اظهار کرد: اما متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست؛ ایــن بی توجهی در طول ســالیان مختلف در همه حوزه ها، منجر به ایجاد ناترازی شــده که به وضوح هم قابل مشاهده است؛ بنابراین امیدواریم با تغییر رویکرد در دوره دهم هیــات نمایندگان اتاق ایران، مسائل کشــاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

وی افزود: ۱۳۰۰ هزار نفر در حوزه کشــاورزی، به طور مستقیم فعال هستند و ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می کنند؛ در دنیا یکی از محورهای مهم توسعه، بخش کشاورزی است و سپس، صنعت و بازرگانی محور توسعه قرار گرفته اند؛ ما نیز بایستی در مسیر توســعه، این مدل را در نظر داشته باشیم.

 

در حال حاضر تصمیمات خلق الساعه بر سرنوشت هزاران کشاورز اثرگذار گذاشته است؛ به طور مثال در هفته ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حــوزه پیش آورد.

 

این عضو هیات نماینــدگان اتاق ایران خاطر نشــان کرد: از جمله محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه، از گندم تهیه می شود.

 

مصرف ســرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست های تدوین شــده در این حوزه به ضرر کشاورزان است.

 

قیمت گذاری گندم پیش از کشت انجام می شود.

 

این عدد در سال جاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ بود اما در ماه گذشــته قیمت ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان اعلام شد که خلاف قانون انجام شد؛ فلذا بایستی از تصمیمات جزیره ای جلوگیری شود.

 

وی تاکید کرد: ادامه داد: در سالی که بایستی امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال هم طول کشید؛ در شرایطی که باید از کشاورزان حمایت شود، اما ما شاهد هستیم که قیمت گذاری جدید برخلاف قانون انجام شده است؛ بنابراین از اتاق ایران درخواست داریم که به مسائل کشاورزی به عنوان یک مســئله ملی توجه کند و مطالبات این حوزه به گوش دولت برسد.

 

 

از بخش معدن غفلت نکنیم

 

در ادامه، بهرام شــکوری - رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران - ضمن اشــاره به اهمیت بخش معدن، اظهار کرد: در حــال حاضر عربســتان با چندین میلیارد دلار ســرمایه گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳۰۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه ریزی کرده است؛ این در حالیست که در کشور ما علیرغم سیاست گذاری هایی که صورت می گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، بیشتر شبیه به یک شوخی است.

 

وی با بیان اینکه بایستی شورای سیاست گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شــود، تصریح کرد: تمام ســرمایه گذاری ایران در بخش معــدن، از ابتدا به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی رسد؛ این در شــرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ســه تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار ســرمایه گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار ســرمایه داخلــی جذب کرده است.

 

شــکوری در ادامه ضمن انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی، خاطرنشان کرد: تولیدکننده داخلی ماشــین های بی کیفیت را ســه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می کند و می خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدن کاران بیاورد.

 

 

سیاست های ارزی متناسب با وضعیت اتخاذ شود.

 

محمد لاهوتی - رئیس کمیســیون صادرات اتاق ایران- نیز در ادامه این نشســت با بیان اینکه گرچه تحریم بر تجارت خارجی تأثیر منفی دارد اما در این نشست تمرکز ما بر مشکلات داخلی است و امیدوار هستیم مشکلات داخلی با حضور دولت که هدفش مبارزه با رانت و فساد است، حل شــود.

 

یادآور شد: از ســال ۱۳۹۷ صادرکننده ها با تعهــد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند.

 

«روزنامه اقتصاد ملی - 30 بهمن 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/11/30     |     |