مرتضی ادب

 

امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کـشورها و تحکـیم روابـط اقتـصادی آنهـا یافتـه اسـت.

 

 

 

 

 

 

خـدمات فنـی و مهندسـی کـه یکـی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها است، مجموعه ای از روشها و ابزارهایی است کـه بـا اسـ تفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالاها و خدمات رادر جامعه فراهم می کند.

 

به رغم اینکه ارائه خدمات فنی و مهندسی می توانـد در مـرز یـک کـشور محـصور بماند و یا به بازارهای بین المللی کشورهای دیگرراه بیابد.

 

در هزاره سوم، صـادرات خـدمات فنـی و مهندسـی در مبـادلات جهـانی سـهم عمـدهای خواهـد داشت، زیرا در دنیای امروز، بسیاری از خدمات از قابلیت صدور برخوردارند و علم، دانش و تجربه بیش از پیش تبدیل به یک محصول ارزنده قابل تبادل شده است.

 

اکنون، انتقال اطلاعات و مذاکره برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی و حضور در مناقصه ها، بازاریابی کالا و خدمات را به ویژه در زمینه های فنی و مهندسی هموار کـرده اسـت.

 

زیـرا، ایـن دانـش از استانداردهای بین المللی و جهانی برخوردار است.

 

با ایجاد پایگاههای چند منظوره اینترنتی می توان شرح خدمات، ویژگی کالاها و امکانات اجرایـی شرکتهای فنی و مهندسی و توانمندی آنها را در معرض دید جهانیان قرار داد، اقـدامی کـه در گذشـته حتی به میزان بسیار محدود نیزبرای صادرکنندگان ایرانی، پرهزینه، دشوار و گاهی غیرممکن بود.

 

ارزش افزودهای که در صدور خـدمات فنـی و مهندسـی وجـود دار د، همـراه بـا نیـاز روز افـزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، یک فرصت جهانی است و برای ایرانی که از سرمایه هـای انسانی قابل توجهی برخوردار است، فرصتی مغتنم به حساب می آید تا با تدبیرو مدیریت صدور خدمات فنی و مهندسی میزان بهره مندی خود را از فرصتهای بین المللی افـزایش دهـد.

 

ضـرورت دیگـر، توجـه ویژه به صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت از سازندگان داخلی و استفاده از سـرمایه هـای کلانـی است که در سالهای پیش در کشور سرمایه گذاری شده است.

 

باید به خوبی بازارهای هدف ما شناسایی شود که در حوزه کشورهای شانگهای، سی آی اس (آسیای میانه) همسایگان ما در جنوب خلیج فارس و همچنین برخی کشورهای آفریقایی هستند؛ همچنین با توجه به رابطه بسیار خوب ما با برخی کشورهای آمریکای لاتین و نیز روسیه می توانیم این کشورها را وارد دایره صدور خدمات فنی-مهندسی کنیم؛ به خصوص روسیه که در حال حاضر بازار مستعدی برای ساخت و ساز است که این بازار بیشتر در اختیار شرکت های ترکیه ای است ولی می توانیم با مذاکرات سیاسی، بخشی از بازار ساخت و ساز روسیه را در اختیار بگیریم تا بتوانیم به هدف گذاری ٢۰ میلیارد دلاری دست یابیم.

 

در عین حال باید به چند نکته هم توجه کنیم تا جهش صادراتی خدمات فنی-مهندسی را در یک سال اخیر پس از چند سال توقف یا کاهش، حفظ شود: نخست آنکه دولت باید مشکل دریافت ضمانت نامه های بانکی برای شرکت های فنی-مهندسی ایرانی خواهان حضور در مناقصه های بین المللی را برطرف کند؛ این مشکل اگرچه ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است اما می توان با استفاده از برخی عملیات های بانکی و مالی یا مذاکرات دو جانبه با کشورها، آن را حل کرد.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 12 اسفند 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/12/12     |     |