رسانه های مستقل از قدرت با این راهبرد که باید قدرت میان نهادهای مدنی و نهاد دولت به طور متوازن تقسیم شود حمایت از نهاد های خصوصی را در دستور کار قرار داشته و دارند.

 

 

 

 

 

 

رسانه های متعهد به توازن قدرت برای محقق کردن راهبرد یادشده حمایت از بنگاه های خصوصی در برابر سختگیری های دولتی را در دستور کار داشته و دارند.

 

این رسانه ها و کارشناسان آزاداندیش باور داشته و دارند که باید از نهاد خانواده در برابر نهاد دولت حمایت کرد.

 

به همین دلیل است که نرخ تورم پرشتاب را که بلای جان شهروندان است در دولت های گوناگون نکوهش کرده و می کنند.

 

رسانه های هوادار تقسیم قدرت متعادل بین دولت و نهادهای مدنی از حزب های سیاسی و نیز تشکل های کارفرمایی و کارگری در برابر زیاده خواهی دولت ها حمایت می کرده و می کنند.

 

به طور مثال رسانه ها از فلسفه تاسیس اتاق بازرگانی به مثابه بالاترین نهاد قانونی که بخش خصوصی دارد حمایت کرده و نسبت به دولتی سازی این نهاد حساسیت داشته و دارند.

 

دولت های نهم و دهم اما این را نمی خواستند و به تضعیف این نهاد پرداخته و راه ورود این نهاد به مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری را بستند.

 

حالا دولت سیزدهم گامی فراتر پیش نهاده و می خواهد اتاق بازرگانی ایران را همانند یکی از اداره های خود کرده و ضمن اینکه از منابع مادی و مالی این نهاد استفاده می کند راه نقد دولت در این نهاد مهم را نیز مسدود کند.

 

به همین دلیل بود که دولت سرانجام توانست شرایطی که به آن تمایل داشت را بر اتاق بازرگانی ایران تحمیل کند.

 

در حالی که شعله های نقد دولت در اتاق ایران تا حدودی مسدود شده است اما برخی در دولت به این فکر افتاده اند که بقیه راهبردهای خود درباره بخش خصوصی را ادامه داده و نهاد خصوصی را زیر تیغ قرار دهند.

 

دخالت های دولت در انتخابات اتاق آبادان و نیز برخی دخالت های دیگر این گمانه زنی که دولت می خواهد اتاق را از ویژگی های یک نهاد خصوصی تهی کند تقویت کرده است.

 

در این وضعیت است که اعضای هیات نمایندگان در اتاق ایران و نیز اعضای هیات رییسه اتاق وظیفه ای تاریخی بر دوش دارند.

 

واقعیت این است که اگر رییس اتاق تصور می کند می تواند با مهربانی و مدارای بیش از اندازه و بردباری در برابر زیاده خواهی دولت راه را برای زندگی مسالمت آمیز هموار کند سخت در اشتباه است.

 

نهاد دولت با هر گرایش سیاسی اگر راه را باز ببیند همه قدرت اتاق را می خواهد.

 

اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی باید به وظیفه تاریخی خود عمل کرده و راه را بر دولت ها ببندند.

 

 

«روزنامه جهان صنعت - 20 فروردین 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/01/20     |     |