ســال۱۳۹۹ با همزمانی تحریم های امریکا و شیوع ویروس کرونا، یکی از عجیب ترین و ســخت ترین سال هایی بود که در طول دهه های گذشته بر تجارت ایران گذشته است.

 

 

به گزارش ایسنا، در شرایطی که ایران با اســتفاده از تجربه صادرات غیرنفتی در دو ســال ابتدایی تحریم های ترامپ، به دنبال افزایش فعالیت های تجاری در سال ۱۳۹۹، شیوع ناگهانی ویروس کرونا در ایران و تمامی نقاط جهان، این برنامه بر هم ریخت و با محدودیت هایی که دولت ها در مسیر تردد و مرزهایشان قرار دادند، بخش مهمی از تجارت خارجی در ماه های ابتدایی سال قبل یا متوقف شد یا به کندی پیش رفت.

 

 

 

هرچنــد در ماه های بعد جهان تلاش کرد اقتصاد را همزمان با کرونا ادامه دهد و تحت تاثیر همین تغییر رویه بخشی از فعالیت ها از سرگرفته شد اما در نهایت، میانگین آمار تجارت جهانی افت قابل توجهی را به ثبت رساند و در این میان آمار ایران نیز مستثنی نبود.

 

در کنار کرونا، تداوم تحریم ها نیز باعث شد شرایط برای تجارت خارجی ایران دشوارتر شود زیرا تحت تاثیر این ویروس، سفرهای هیئت های تجاری نیز به حداقل رسید و به همین دلیل بازاریابی سنتی تاجران ایرانی و البته جابجایی ارز با دور زدن تحریم ها نیز دشوار شد، با این وجود در سال گذشته نیز تجارت خارجی ایران حیات خــود را ادامه داد و هرچند در قیاس با ســال های قبل افت در صادرات و واردات قطعی بود اما لااقل بخشی از نیازهای مهم کشور تامین شد.

 

همسایه ها مبنای تجارت ایران آمارهای رسمی منتشر شده از تجارت خارجی ایران در سال گذشته نشان می دهد که جز چین به عنوان اصلی ترین صادرکننده و واردکننده کالا از ایران، بخش مهمی از تجارت خارجی کشــور در میان ۱۵ کشور همسایه و منطقه انجام شده است.

 

ایران با ۱۵ کشور امارات متحده عربی، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان سعودی دارای مرزهای آبی و خاکی اســت و میزان تجارت خارجی کشور با کشورهای همسایه در سال گذشته ۸۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انــواع کالا برابر با ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزارو ۸۶۹ دلار بوده اســت که ۵۶ درصد وزن و حدود ۵۰ درصد کل تجارت با دنیا را شامل می شود.

 

در میان مقاصد اصلی صادراتی، چین همچنان با واردات بیــش از ۲۵ درصد از کل صادرات ایران بیشترین فعالیت را داشته اما پس از چین همسایه غربی ایران، عراق قرار دارد.

 

 رئیس سازمان بورس تقویت تقاضا را یکی از راهکار های سازمان بورس برای ساماندهی بازار سرمایه دانست.

 

محمدعلی دهقان دهنــوی پس از پایان نشســت فوق العاده کمیســیون اقتصادی به منظور بررســی مشکلات و مسائل بازار سرمایه و بورس تشکیل شده بود، گفت: علاوه بر این جلسه در مجلس، نشست هایی نیز در ســتاد اقتصادی دولت با موضوع ســاماندهی بازار سرمایه برگزار شده است.

 

وی افزود: جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور بر همه روشن است و از آنجا که این بازار کانال تامین مالی برای تولید، اشــتغال و سرمایه گذاری است، باید از آن حمایت شود.

 

دهقان دهنوی با بیان اینکه امیدواریم با پیشنهادات مطرح شده و راهکار های سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد، اضافه کرد: بخشی از این پیشنهادات در دولت تصویب شــده و بخشــی از آن قرار است در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و در خصوص آن ها تصمیم گیری شود تا بتوان با تدوین بسته سیاستی مناسب، پیام حمایت از بازار سرمایه را به سهامداران منتقل کرد.

 

رئیس سازمان بورس، تقویت تقاضا در بازار سرمایه را یکی از راهکار های بهبود شرایط دانست و ادامه داد: در ماه های گذشته تقاضا تضعیف شده که می توان با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، طرف تقاضا را در بازار تقویت کرد.

 

وی در تشــریح ایــن راهــکار گفت: شــرکت های ســرمایه گذاری و هلدینگ هــای بزرگ بر اســاس تحلیل های به دست آمده، تمایل به سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند دارند، اما امکان تامین مالی برای آن ها وجود ندارد که ما این مســیر را تسهیل کرده و قرار است که این شــرکت ها، اوراق بدهی منتشر و با جمع آوری سرمایه به دست آمده، سهام خریداری کنند.

 

با تحقق این امر طرف تقاضا تقویت می شــود.

دهقان دهنوی تصریح کرد: علاوه بــر روش فوق، برنامه های متنوعی برای ارائه اطلاعات ارزشمند درباره شرکت ها به سهامداران داریم تا این افراد بتوانند براساس تحلیل درست درباره سهام خود تصمیم گیری کنند.

 

«روزنامه کسب و کار - 7  اردیبهشت 1400»

   تاریخ ثبت: 1400/02/07     |     تعداد بازدید:64 [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |